ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*situation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น situation, -situation-

*situation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
no-win situation (sl.) สถานการณ์ที่หมดหวัง
problem situation (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค, สิ่งกีดขวาง Syn. obstacles
problem situation (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค, สิ่งกีดขวาง Syn. obstacles
situation (n.) สถานการณ์ See also: สภาพ, สถานภาพ, ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง Syn. condition, state, affairs, position, place
English-Thai: HOPE Dictionary
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์,เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place,condition
English-Thai: Nontri Dictionary
situation(n) สถานการณ์,สถานะ,ตำแหน่ง,การงาน,เงื่อนไข,สถานที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
situationสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Match Paired Situationตัวอย่างสองกลุ่มที่เลือกให้คล้ายคลึงกัน [การแพทย์]
Situation comedies (Television programs)ละครซิทคอม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก (v.) be in a difficult situation See also: be in a dilemma
กู้หน้า (v.) retrieve situation See also: keep one´s face, save one´s face
ดูท่าที (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูลาดเลา
ดูทีท่า (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา
ที่นั่ง (n.) situation See also: condition, status Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ
พะอืดพะอม (v.) be in a difficult situation See also: be in a dilemma Syn. กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก
ภาวะการณ์ (n.) situation See also: event, profile Syn. สภาพการณ์
ภาวะคับขัน (n.) critical situation See also: emergency period
สถานการณ์ (n.) situation See also: plight, state, circumstances, condition Syn. เหตุการณ์
สภาพการณ์ (n.) situation See also: event, profile
สภาพเศรษฐกิจ (n.) economic situations
สภาวการณ์ (n.) situation See also: condition Syn. เหตุการณ์, สถานการณ์
สร้างสถานการณ์ (v.) create a situation See also: cause a problem, cause difficulties
สร้างสถานการณ์ (v.) create a situation See also: cause a problem, cause dificulties
เข้ามุม (v.) be in a critical situation See also: be disadvantageous
เห็นท่า (v.) sense a situation See also: get an indication of a situation
เห็นท่า (v.) sense a situation See also: get an indication of a situation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Try considering my situation a little bit!พยายามคิดถึงสถานการณ์ของฉันสักนิดหนึ่งด้วย
I think that depends on the situationฉันคิดว่านั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
He couldn't see any way out of his situationเขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
We cannot tolerate the situationพวกเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อสถานการณ์นั่นได้
There is time to salvage the situationมีเวลาที่จะกอบกู้สถานการณ์
Let me handle it, I'm used to this kind of situation!ขอผมจัดการมันเอง ผมเคยชินกับสถานการณ์เช่นนี้
It's better not to get involved in those situationsเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างนั้น
At least I can take the advantage of the situationอย่างน้อยที่สุดฉันก็สามารถฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม
There's no reason to regard this as a military situation. It's a political maneuver.{\cHFFFFFF}ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านี่เป็นไม่ได้ สถานการณ์ทางทหาร มันเป็นกลอุบายทางการเมือง
Now, I'll outline the situation for you.{\cHFFFFFF}Now, I'll outline the situation for you.
You know, the whole situation's... quite fantastic, really.{\cHFFFFFF}You know, the whole situation's... {\cHFFFFFF}quite fantastic, really.
It is a clear-cut situation, and it must be dealt with in a clear-cut fashion.{\cHFFFFFF}It is a clear-cut situation, {\cHFFFFFF}and it must be dealt with in a clear-cut fashion.
He knows nothing about his own situation, nothing about the paratroops, nothing about invasion.{\cHFFFFFF}He knows nothing about his own situation, {\cHFFFFFF}nothing about the paratroops, {\cHFFFFFF}nothing about invasion.
Perhaps a coalition between us... can solve this situation without further bloodshed.{\cHFFFFFF}Perhaps a coalition between us... {\cHFFFFFF}can solve this situation without further bloodshed.
The situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.สถานการณ์ที่เห็นชัดๆ ก็คือ ฉลามขาว... เข้ายึดพื้นที่น่านนํ้านอกเกาะอามิตี้
Your Excellency, doesn't this situation suggest anything to you?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , ไม่มี this situation ไม่ทำแนะนำทุกๆสิ่งให้คุณหรือไม่?
The money's fine. The situation is unacceptable.เงินก็ดี แต่สถานการณ์รับไม่ได้
How bad is the situation? Captain, we need some...วิธีการที่ไม่ดีกับสถานการณ์กัปตัน เราต้องการบางอย่าง
Defuse the whole situation, defuse him.กลบเกลื่อนสถานการณ์ทั้ง กลบเกลื่อนเขา

*situation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
陷于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, 陷于 / 陷於] caught in (a bad situation); fall into (a trap etc)
形势[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 形势 / 形勢] circumstances; situation; terrain
家境[jiā jìng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄥˋ, 家境] family financial situation; family circumstances
形式[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 形式] form; shape; situation; circumstance
情势[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, 情势 / 情勢] situation; circumstance
情状[qíng zhuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 情状 / 情狀] situation; circumstances
知足[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, 知足] content with one's situation; to know contentment (hence happiness)
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, 时事 / 時事] current trends; the present situation; how things are going
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 危境] dangerous situation; venerable old age
灾情[zāi qíng, ㄗㄞ ㄑㄧㄥˊ, 灾情 / 災情] disastrous situation; calamity
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
国势[guó shì, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ, 国势 / 國勢] national strength; situation in a state
[jú, ㄐㄩˊ, 局] office; situation; classifier for games: match, set, round etc
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 韵事 / 韻事] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem
[shì, ㄕˋ, 势 / 勢] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals
谜团[mí tuán, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 谜团 / 謎團] riddle; enigma; unpredictable situation; elusive matters
事态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, 事态 / 事態] situation; existing state of affairs
势态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, 势态 / 勢態] situation; state
场合[chǎng hé, ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ, 场合 / 場合] situation; occasion
局势[jú shì, ㄐㄩˊ ㄕˋ, 局势 / 局勢] situation; state (of affairs)
情境[qíng jìng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, 情境] situation; atmosphere
情境模型[qíng jìng mó xíng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 情境模型] situational model
选情[xuǎn qíng, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 选情 / 選情] situation of election
惨况[cǎn kuàng, ㄘㄢˇ ㄎㄨㄤˋ, 惨况 / 慘況] tragic situation; dreadful state
变局[biàn jú, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄩˊ, 变局 / 變局] turbulent situation; changing (face, scene, situation, world of, etc.)
局面[jú miàn, ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ, 局面] aspect; phase; situation
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 不可终日 / 不可終日] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation
情形[qíng xing, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ˙, 情形] circumstances; situation
情况[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, 情况 / 情況] circumstances; state of affairs; situation
气候[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 气候 / 氣候] climate; atmosphere; situation
状况[zhuàng kuàng, ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 状况 / 狀況] condition; state; situation
对策[duì cè, ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, 对策 / 對策] countermeasure for dealing with a situation
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, 危急] critical; desperate (situation)
现实情况[xiàn shí qíng kuàng, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, 现实情况 / 現實情況] current state; current situation
疫情[yì qíng, ㄧˋ ㄑㄧㄥˊ, 疫情] epidemic situation
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 情] feeling; emotion; passion; situation
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ, 台阶 / 臺階] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, 识趣 / 識趣] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation

*situation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc.
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
こうなると[, kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse
スライド[, suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P)
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P)
すれば[, sureba] (exp) (See 為る・する・1) if so; in that case; in that situation
そうすれば[, sousureba] (exp) if so; in that case; in that situation; (P)
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P)
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P)
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done)
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation
ビルジャック[, birujakku] (n) (abbr) building highjack (hostage situation)
ホームコメディ;ホームコメディー[, ho-mukomedei ; ho-mukomedei-] (n) home comedy; situation comedy
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances
一人天下;独り天下[ひとりてんか;ひとりでんか, hitoritenka ; hitoridenka] (n) being the sole master of the situation; reigning supreme; standing unchallenged
一役[ひとやく, hitoyaku] (n) role (which someone or something plays in a given situation); part; contribution (to a given situation)
一触即発[いっしょくそくはつ, isshokusokuhatsu] (n,adj-no) critical (touch and go) situation; explosive situation
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
事情[じじょう, jijou] (n) circumstances; consideration; conditions; situation; reasons; (P)
事態(P);事体[じたい, jitai] (n) (often with a negative connotation) situation; (present) state of affairs; circumstances; (P)
仕儀[しぎ, shigi] (n) situation; developments; outcome
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P)
修羅場る[しゅらばる, shurabaru] (v5r) (sl) (See 修羅場) to (have a situation) descend to mayhem
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
現在状態[げんざいじょうたい, genzaijoutai] current situation, current conditions
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สถานการณ์ English: situation
風雲[ふううん, fuuun] Thai: สภาวการณ์ English: situation

*situation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: FR: la situation s'améliore
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อัตภาพ[n.] (attaphāp) EN: personal condition ; personal status ; personal situation ; personal circumstances FR:
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation) FR:
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity ; seize the occasion ; avail oneself of the opportunity ; take advantage of the situation FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion ; saisir l'opportunité ; sauter sur l'occasion ; saisir une chance
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
ดูลาดเลา[v. exp.] (dū lātlao) EN: size up the situation FR:
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f] ; situation [f]
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukcho) EN: emergency FR: situation critique [f]
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions FR: événement [m] = évènement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; faits [mpl] ; circonstance [f] ; phénomène [m]
เหตุการณ์คับขัน[n. exp.] (hētkān khap) EN: critical situation ; tight situation FR:
เหตุการณ์ของโลก[n. exp.] (hētkān khøn) EN: international situation FR: situation internationale [f] ; situation mondiale [f]
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน[n. exp.] (hētkān mai ) EN: FR: situation imprévue [f]
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause ; affair FR: événement [m] = évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
การประเมินสถานการณ์[n. exp.] (kān pramoēn) EN: FR: évaluation de la situation [f]
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
เข้ามุม[v. exp.] (khao mum) EN: get into a corner ; be in a critical situation FR:
เข้าผู้เข้าคน[v.] (khaophūkhao) EN: be able to adapt oneself to any situation ; get along with people ; communicate FR: pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse
ควบคุมสถานการณ์[v. exp.] (khūapkhum s) EN: control the situation FR: contrôler la situation
ควบคุมสถานการณ์ไว้[v. exp.] (khūapkhum s) EN: master the situation ; be in control of the situation FR:
ความคับขัน[n.] (khwām khapk) EN: FR: situation critique [f]
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
กรณี[n.] (køranī = ka) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กู้หน้า[v.] (kūnā) EN: save face ; save one's face ; retrieve situation FR: sauver la face
กู้สถานการณ์[v. exp.] (kū sathānak) EN: defuse a situation ; retrieve a situation FR: sauver la situation
มืดแปดด้าน[v.] (meūtpaētdān) EN: be utterly mystified ; be in a hopeless situation ; be in a bleak situation ; see no way out FR: ne savoir savoir sur quel pied danser ; ne pas savoir à quel saint se vouer
เหมาะสมกับภาวะ[X] (mǿsom kap p) EN: FR: adapté à la situation ; adapté aux circonstances
งาน[n.] (ngān) EN: work ; job ; task ; labour ; employment ; function ; duty ; business FR: travail [m] ; occupation [f] ; emploi [m] ; activité [f] ; boulot (fam.) [m] ; embauche [f] ; job (fam.) [m] ; situation [f] ; tâche [f] ; poste [m] ; fonction [f] ; business [m] (fam.)
พะอืดพะอม[v.] (pha-eūt-pha) EN: be in a difficult situation FR:
พะอืดพะอม[adj.] (pha-eūt-pha) EN: in a difficult situation ; in a dilemma ; hard to deal with FR:
ภาวะ[n.] (phāwa) EN: condition ; state ; position ; circumstances ; status FR: condition [f] ; état [m] ; situation [f] ; effet [m]
ภาวะการณ์[n.] (phāwakān) EN: situation ; event ; profile FR: situation [f] ; contexte [m]
ภาวะวิกฤต[n. exp.] (phāwa wikri) EN: crisis FR: situation de crise [f] ; état de crise [m] ; crise [f]
พลิกผัน[n.] (phlikphan) EN: sudden turn of events ; upset ; sudden reversal (of) FR: renversement de situation [m]
ปลงสังขาร[v.] (plongsangkh) EN: contemplate death ; speculate about the body ; accept one's situation FR:
รูปการณ์[n.] (rūpkān) EN: circumstance ; case ; condition ; situation ; overall picture ; the way things have shaped up FR:
สร้างสถานการณ์[n.] (sāngsathāna) EN: create a situation FR:
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; health ; situation ; circumstance ; plight ; predicament FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f] ; santé [f] ; climat [m]

*situation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlegenheit {f}awkward situation
Deadlock {m}; Deadlock-Situation
Katastrophenfall {m}disaster situation
Lagebesprechung {f} | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief
Fehlerkonstellation {f}error situation
Sachlage {f}factual situation
Krise {f}; böse Situation
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation
Lage {f}; Situation
Auftragslage {f}order situation; situation concerning orders
Aktualität {f}relevance to the current situation
Absatzlage {f}sales situation
Situation {f} | Situationen
Situationskomik {f} | Situationskomiken
Slapstick {m}; grotesker Gag; Situationskomik
gespannte Lage {f}tense situation
Wetterlage {f}weather situation
Lagedarstellung {f}situation report
Verkehrslage {f}situation on the roads

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *situation*
Back to top