ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shake*, -shake-

shake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shake (vi.) เขย่า See also: สั่น, สั่นสะเทือน, หวั่นไหว, สะเทือนใจ
shake (vt.) เขย่า See also: สั่น, โยก, ทำให้สั่น
shake (vt.) ทำให้ตกใจและสะเทือนใจ See also: ทำให้ว้าวุ่นใจ, ไม่มั่นคง
shake (n.) การเขย่า See also: การสั่น, การโยก, การทำให้ตัวสั่น Syn. tremble, shiver
shake a leg (sl.) เต้นรำ See also: ดิ้น
shake by (phrv.) จับมือทักทายกับ Syn. shake with
shake down (phrv.) เขย่าให้ร่วง See also: ทำให้ร่วง, ทำให้หล่น Syn. settle down
shake from (phrv.) ทำให้ร่วงจาก Syn. shake out of
shake hands (idm.) จับมือทักทาย See also: ทักทาย
shake off (phrv.) เขย่าออก Syn. cast off, chuck off, fling off
shake off (phrv.) หนีรอดจาก (การไล่ล่า) Syn. chuck off, fling off, throw off
shake out (phrv.) เขย่าออก
shake out of (phrv.) ทำให้ร่วงจาก Syn. shake from
shake up (phrv.) เขย่าให้ผสมกัน
shake with (phrv.) เขย่าเนื่องจาก See also: เขย่าตัวเพราะ
shake-up (n.) การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
shakedown (n.) การค้นอย่างละเอียด
shakedown (n.) การข่มขู่ See also: การกรรโชก Syn. blackmail
shakedown (n.) การทดลองบิน See also: การทดลองแล่นเรือ
shakedown (n.) ที่นอนชั่วคราว See also: เตียงนอนชั่วคราว
shaken (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ shake Syn. unnerved, upset
shaken (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ shake Syn. unnerved, upset
shaker (n.) ผู้เขย่า
shaker (n.) ผู้เขย่า See also: ผู้สั่น, เครื่องเขย่า, เครื่องสั่น, เครื่องปั่น Syn. hand
Shakespearean (adj.) เกี่ยวกับเช็กสเปียร์หรือผลงานของเช็กสเปียร์ Syn. Shakespearian
Shakespearean (n.) ผู้ศึกษาผลงานของเช็กสเปียร์ Syn. Shakespearian
Shakespearian (adj.) เกี่ยวกับเช็กสเปียร์หรือผลงานของเช็กสเปียร์
Shakespearian (n.) ผู้ศึกษาผลงานของเช็กสเปียร์
shakeup (n.) การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
shake-hands(เชค'แฮนซฺ) n. การจับมือกัน
shake-up(เชค'อัพ) n. การเขย่า,การเขย่าผสม,การกระตุ้นจิต,การปลุกใจ,สิ่งที่กระทำอย่างลวก ๆ ,บ้านที่ก่อขึ้นอย่างลวก ๆ ,การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการดำเนินการ (เช่นการไล่ออกหรือโยกย้าย)
shaken(เชค'เคิน) adj. กริยาช่อง 3 ของ shake
shaker(เชค'เคอะ) n. ผู้เขย่า,ผู้สั่น,เครื่องเขย่า,เครื่องสั่น,กระปุกใส่เกลือพริกไทยหรือเครื่องชูรสอื่น ๆ ,เครื่องปั่นอาหาร
shakespearean(เชคสเพีย'เรียน) adj. เกี่ยวกับเชคสเปียร์หรือผลงานของเขา., See also: Shakespeareanism n. Shakespearianism n., Syn. Shakespearian
English-Thai: Nontri Dictionary
shake(vt) โยก,เขย่า,ไหว,ทำให้สั่นสะเทือน,ขจัด
shaker(n) ผู้สั่น,ผู้เขย่า,เครื่องปั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shakedownการรีดไถ (ทางการเมือง) [ดู extortion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shakespeare, William, 1564-1616เชกสเปียร์, วิลเลี่ยม, ค.ศ. 1564-1616 [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระตุกกระติก (v.) shake See also: swing, sway, waver, rock, vacillate Syn. ตุกๆ ติกๆ
กระเทือน (v.) shake See also: vibrate, tremble, shiver, bump, quake, rock Syn. สะเทือน
การกระตุก (n.) shake See also: tremble, quiver, quake, shudder, vibration, shiver Syn. การเขย่า
การสลัด (n.) shake See also: cast, fling, hurl, toss, shake off, throw Syn. การสะบัด
การสะบัด (n.) shake See also: cast, fling, hurl, toss, shake off, throw
การสั่น (n.) shake See also: tremble, quiver, quake, shudder, vibration, shiver Syn. การเขย่า, การกระตุก
การเขย่า (n.) shake See also: tremble, quiver, quake, shudder, vibration, shiver Syn. การกระตุก
คลอน (v.) shake See also: move Syn. โยก, สั่น, ส่าย
ตุกๆ ติกๆ (v.) shake See also: swing, sway, waver, rock, vacillate
สะเทือน (v.) shake See also: quake, vibrate Syn. กระเทือน, สั่นสะเทือน
สะเทือน (v.) shake See also: vibrate, bump, quake, rock, tremble, shiver Syn. สั่นสะเทือน
เขย่า (v.) shake See also: rock, vibrate
เขย่าตัว (v.) shake See also: jog, joggle Syn. เขย่า
โยก (v.) shake See also: move Syn. สั่น, ส่าย
ใจสั่น (v.) shake See also: tremble, shiver, quiver, palpitate
คลอน (v.) shake from side to side See also: stagger, be unsteady Syn. โยก, สั่น, ไหว Ops. มั่นคง, แข็งแรง
โยก (v.) shake from side to side See also: stagger, be unsteady Syn. สั่น, ไหว Ops. มั่นคง, แข็งแรง
จับมือ (v.) shake hands See also: grasp hands Syn. ประสานมือ
สัมผัสมือ (v.) shake hands See also: wring hands Syn. จับมือ
สลัด (v.) shake off See also: throw off, fling, toss away Ops. เกาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See, in another 25 years you'll be able to shake their hands in broad daylight.อีก 25 ปี นายคงได้จับมือกลางวันแสก ๆ
Life is a crap shoot, like the millionth customer who crosses a bridge gets to shake hands with the governor.ชีวิตมีหลากหลาย เหมือนมีคนนับล้านคนข้ามสะพาน แล้วได้จับมือกับผู้ว่า
Did they shake you up with all that talk about money?ตกใจมั๊ยที่เจอพวกงกเงินอย่างนั้น?
But some of us, particularly me, would like to buy you a drink and shake your hand.แต่พวกเราบางคน โดยเฉพาะผม อยากเลี้ยงเหล้าคุณและจับมือคุณ
Shake it, shake it, babyเขย่าสิ เขย่าสิที่รัก
Bend over Let me see you shake your tail featherโค้งเหนือ ให้ผมเห็นคุณเขย่าก้นขนนกของคุณ
Come on Let me see you shake your tail featherมาเถอะ ให้ผมเห็นคุณเขย่าก้นขนนกของคุณ
Shake it, shake it, babyเขย่ามัน เขย่ามัน ที่รัก
We're gonna shake up the place-- where's the brain for the scramjam 7000?- เครื่อง ScramJam 7000 ไปไหนแล้วล่ะ?
Move your caboose and shake it loose!ย้ายสะโพกของคุณ แล้วส่ายแรง ๆ เลย!
God wouldn't have given you maracas if he didn't want you to shake them!พระเจ้าคงไม่ประทานหน้าอกมาให้หรอก ถ้าคุณไม่รู้จักส่ายมัน!
I'd like to shake things up a bit.ฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อย

shake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǒu, ㄉㄡˇ, 抖] shake out; tremble
[wò, ㄨㄛˋ, 握] shake hands; to hold; to grasp
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 扽] to move, to shake
奶昔[nǎi xī, ㄋㄞˇ ㄒㄧ, 奶昔] milkshake
[shǎn, ㄕㄢˇ, 闪 / 閃] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan
[yáo, ㄧㄠˊ, 摇 / 搖] shake; to rock
摇动[yáo dòng, ㄧㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, 摇动 / 搖動] shake; sway
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 搢] shake; stick into; strike
[hàn, ㄏㄢˋ, 撼] shake; to incite
[sǒu, ㄙㄡˇ, 擞 / 擻] shake; trembling
莎士比亚[Shā shì bǐ yà, ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, 莎士比亚 / 莎士比亞] Shakespeare (name); William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright
[zhèn, ㄓㄣˋ, 震] shake; shock; sign in trigram
震动[zhèn dòng, ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 震动 / 震動] shake; shock
威廉・莎士比亚[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Sha1 shi4 bi3 ya4, 威廉・莎士比亚 / 威廉・莎士比亞] William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright

shake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらつく[, guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake
シェークハンド[, shie-kuhando] (n) shake hands
ふるい落とす;振るい落とす;ふるい落す;振るい落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to shake off
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
強請り取る;ゆすり取る[ゆすりとる, yusuritoru] (v5r) to extort; to shake down (for money)
怖気立つ;おぞけ立つ;怖じ気立つ[おぞけだつ(怖気立つ;おぞけ立つ);おじけだつ(怖気立つ;怖じ気立つ);こわけたつ(怖気立つ), ozokedatsu ( fu ki tatsu ; ozoke tatsu ); ojikedatsu ( fu ki tatsu ; oji ki tatsu )] (v5t,vi) to be horrified; to be filled with trepidation; to shake with fright; to yield to terror
払い落とす[はらいおとす, haraiotosu] (v5s) to brush off; to shake off
振り出す[ふりだす, furidasu] (v5s,vt) to shake and give; to start shaking; to shake out; to write (draw on) a check (cheque)
振り切る(P);振切る[ふりきる, furikiru] (v5r,vt) (1) to shake off; to shake free from; (2) to swing completely; (P)
振り払う;振払う[ふりはらう, furiharau] (v5u,vt) to shake off
振り捨てる;振捨てる[ふりすてる, furisuteru] (v1,vt) to shake off; to forsake
振り落とす;振り落す[ふりおとす, furiotosu] (v5s,vt) to shake off; to throw off
振り解く[ふりほどく, furihodoku] (v5k,vt) to shake and untangle
握手を交わす[あくしゅをかわす, akushuwokawasu] (exp,v5s) shake each other's hands; shake hands with each other
揺り落とす;ゆり落とす[ゆりおとす, yuriotosu] (v5s) to shake down (e.g. nuts from a tree)
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P)
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand)
シェーカー[, shie-ka-] (n) shaker; (P)
シェーク(P);シェイク(P)[, shie-ku (P); shieiku (P)] (n,vs) shake; (P)
シェークハンドグリップ[, shie-kuhandogurippu] (n) shake-hands grip (in ping-pong, table tennis)
チキソトロピー[, chikisotoropi-] (n) thixotropy (property of being more fluid when shaken)
ハンドシェーク[, handoshie-ku] (n) handshake
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] (n) {comp} handshake indication outstanding
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} handshake request outstanding
ハンドシェイク[, handoshieiku] (n) {comp} handshake
ぶれ[, bure] (n) camera shake; picture blur
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken
乗車券[じょうしゃけん, joushaken] (n) passenger ticket; (P)
代謝経路[たいしゃけいろ, taishakeiro] (n) metabolic pathway
会社経営[かいしゃけいえい, kaishakeiei] (n) company management; managing a company
内閣改造[ないかくかいぞう, naikakukaizou] (n) cabinet reshuffle; cabinet shake-up
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P)
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
喝上げ[かつあげ, katsuage] (n,vs) (uk) (sl) extortion of money or goods (e.g. from lower year students); shakedown
塩入れ[しおいれ, shioire] (n) salt shaker
士気阻喪[しきそそう, shikisosou] (n,vs) demoralization; collapse of morale; one's morale being shaken
定期乗車券[ていきじょうしゃけん, teikijoushaken] (n) season ticket; commutation (commuter) ticket
戦く[おののく, ononoku] (v5k,vi) to shake; to shudder
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] (n) {comp} diffuse reflection coefficient
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハンドシェーク[はんどしえーく, handoshie-ku] handshake
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient

shake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชคแฮนด์[v. exp.] (chēk haēn) EN: shake hands FR: serrer la main (à qqn) ; serrer la pince (fam.)
ชี้หน้า[v. exp.] (chī nā) EN: shake a finger at ; point the finger at ; point an accusing finger at FR:
จับมือ[v.] (japmeū) EN: shake hands ; hold someone's hand FR: prendre la main ; serrer la main
จับมือกัน[v. exp.] (japmeū kan) EN: shake hands FR: serrer la main (de qqn) ; se tenir par la main
จับมือกับ[v. exp.] (japmeū kap) EN: shake hands with ... (s.o) FR: serrer la main de ... (qqn)
กัมปี[v.] (kampī) EN: shake FR:
การเขย่า[n.] (kān khayao) EN: shake ; agitation FR: agitation [f]
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver ; tremor FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
เขย่า[v.] (khayao) EN: shake ; agitate ; rock ; wave FR: agiter ; secouer ; ballotter
เขย่าขวด[v. exp.] (khayao khūa) EN: shake a bottle FR: secouer une bouteille
เขย่าตัว[v. exp.] (khayao tūa) EN: shake FR:
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate FR: vaciller ; branler
โคลง[v.] (khlōng) EN: roll ; sway ; shake ; rock FR: tanguer
ครั่นครื้น[v.] (khrankhreūn) EN: shake FR:
กลอก[v.] (kløk) EN: roll ; goggle ; shake FR: rouler ; balancer
กระดิก[v.] (kradik) EN: move ; wag ; shake ; wiggle FR: remuer ; agiter
กระเพื่อม[v.] (krapheūam) EN: shake ; bounce (up and down) ; ripple ; bobble ; undulate FR:
กระเทื้อม[v.] (kratheūam) EN: shake ; affect FR:
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock ; affect FR: secouer ; affecter ; ébranler
โกรธจนตัวสั่น[v. exp.] (krōt jon tū) EN: be in a rage ; shake with anger FR: trembler de colère
น้ำปั่น[n. exp.] (nām pan) EN: shake ; frappé = frappe FR:
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll ; shake ; vibrate ; quicker FR: rythmer ; cadencer
สะบัด[v.] (sabat) EN: fling ; flip ; shake FR: secouer ; agiter ; remuer
ส่าย[v.] (sāi) EN: swing ; swerve ; sway ; shake ; rock ; swish back and forth ; waggle FR: agiter ; balancer
ส่ายหน้า[v.] (sāinā) EN: shake one's head FR:
ส่ายศีรษะ[v. exp.] (sāi sīsa) EN: shake one's head FR:
สลัด[v.] (salat) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away FR: rejeter ; se débarasser de ; éjecter
สัมผัสมือ[v. exp.] (samphat meū) EN: shake hands ; wring hands FR: serrer la main
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นหัว[v. exp.] (san hūa) EN: shake one's head FR:
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:
สั่นเครือ[v.] (sankhreūa) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate FR:
สั่นงก ๆ[v. exp.] (san ngok-ng) EN: tremble ; shake ; quiver ; shudder ; shiver FR:
สั่นระรัว[v. exp.] (san rarūa) EN: vibrate ; shake ; judder ; quiver ; tremble FR:
สั่นสะท้าน[v. exp.] (san sathān) EN: tremble ; shake ; shudder ; shiver FR:
สั่นสะเทือน[v. exp.] (san satheūo) EN: quake ; shake ; vibrate ; tremble FR: branler ; trépider ; vibrer
สะท้าน[v.] (sathān) EN: tremble from cold ; tremble from fear ; shiver ; vibrate ; shake FR: trembler (de froid/peur) ; frissonner
สะเทือน ; สะเทื้อน[v.] (satheūoen) EN: shake ; vibrate ; bump ; quake ; rock ; tremble ; shiver FR: secouer ; ébranler
ตัวสั่น[v. exp.] (tūa san) EN: tremble ; shiver ; shake FR: frissonner ; frémir
ตัวสั่นงันงก[v. exp.] (tūa san nga) EN: tremble ; quake ; shake with fear FR: trembler de peur

shake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joch {n} | das Joch abschüttelnyoke | to shake off the yoke; to throw off the yoke
Abnahmequittung {f}acceptor handshake
Landungshaken {m} | Landungshaken
Salzfass {n}salt shaker
Salzstreuer {m}salt shaker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shake
Back to top