ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

see-through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *see-through*, -see-through-

see-through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
see-through (adj.) ุโปร่งใส See also: ใส, ซึ่งมองทะลุผ่านได้, ซึ่งทำจากวัสดุโปร่งใส, บาง (เนื้อผ้า), ซึ่งมองเห็นเนื้อใน Syn. diaphanous, revealing, sheer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How 'bout the pants, open sandals, see-through blouse, colored bra and encore the Dolce coat for effect.How about the pants, open sandals, see-through blouse... ...colored bra and carry the Dolce coat for effect.
Think of Margaret in a see-through cheongsam walking on your back.คิดถึงมาร์กาเร็ตใส่ชุดกี่เพ้าแบบซีทรู เดินมาข้างหลังนายสิ..
I got one of those see-through yellow pens so I can do that thing where you color in the words.ฉันยังมีปากกาสีเหลืองใสๆ ที่ฉันสามารถใช้เน้นสีคำได้
I got a see-through piano.เปียโนยังเป็นแก้วเลย
I mean, I'm not jealous, I just think that it's insane that all Porcelain had to do is take photos of every ridiculous outfit he's ever paired with a Cossack hat, and a see-through raincoatแบบว่า ฉันไม่ได้อิจฉาอะไรนะ ฉันแค่คิดว่ามันออกจะดูบ้าๆไปหน่อย กับสิ่งที่เคิร์ทจะต้องทำ คือถ่ายรูปเสื้อผ้าตลกๆพวกนั้น
see-through blouse, colored-bra thing... reads a little, you know, desperate, older gal, trying too hard. Don't you think?...reads a little desperate, older gal, trying too hard.
Maybe some other time, when my shirt isn't see-through.เอาไว้คราวหลัง ตอนเสื้อไม่บาง อย่างนี้
ISABEL: Oh, my God. It's see-through.โอ้ พระเจ้า มันซี-ทรู
Now I'm assuming that the material is see-through, right?วัสดุนั่น มองทะลุ หรือเปล่า
They were out of the latex panties, so I got the see-through, see?พวกเขาใส่กางเกงไม่มียาง ผมก็ได้มา ซี-ทรู เห็นมั้ย ดูสิ
Jim, you do realize that the lid is see-through, right?จิม รู้ใช่มั้ยว่า มันมองทะลุได้น่ะ
I don't like mine see-through, so...ผมไม่ชอบผมดูผ่าน so ...

see-through ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シースルー[, shi-suru-] (adj-no) see-through (e.g. blouse)
シースルーファブリック[, shi-suru-faburikku] (n) see-through fabric
シースルールック[, shi-suru-rukku] (n) see-through look

see-through ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โปร่งบาง [v. exp.] (prōng bāng) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent FR:
โปร่งใส[adj.] (prōngsai) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through FR: transparent ; limpide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า see-through
Back to top