ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sheer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sheer*, -sheer-

sheer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sheer (adj.) เต็มที่ See also: ที่สุด, ทีเดียว Syn. utter, quite
sheer (adj.) ที่ไม่รวมอย่างอื่น See also: ที่ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่น
sheer (adj.) ชันมาก Syn. steep
sheer away (phrv.) หลบหลีก Syn. sheer off
sheer off (phrv.) หลบหลีก Syn. sheer away
English-Thai: HOPE Dictionary
sheer(เชียร์) vi.,vt. เบน,บ่ายเบน,เห,หันทิศทาง,เลี่ยง. adj. เต็มที่,ทีเดียว,ที่สุด,แท้,บางใส,ไม่ได้เจือปน,ไม่เหมาะสม,สูงชัน,ตรงดิ่ง n. เยื่อบาง,สิ่งทอ,ที่โปร่งใส,การเบน,การเบน,การเลี่ยง, See also: sheerly adv. sheerness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sheer(adj) ตรงไปตรงมา,แท้จริง,เต็มที่,ทีเดียว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขาสูงชัน (n.) sheer rock See also: steep hill, precipitous hill, high and steep mountain
โปร่งบาง (v.) be sheer See also: be thin, be see-through, be transparent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll sheer clear of us from now on, and tell his relations to sheer clear of us.มันจะไม่ยุ่งกับเราแล้ว มันจะบอกพรรคพวกของมันด้วย
I wanted to convey sheer size.ผมอยากให้ชื่อบ่งถึงขนาด
Five points will be awarded to each of you for sheer dumb luck.ห้าแต้ม จะเป็นรางวัลให้แต่ละคน ฐานเก่งและเฮง
Everything else is sheer rock to the edge of the water.นอกนั้นก็เป็นแนวหินไปจนจรดขอบน้ำ
You know, it's just by sheer happenstance that his grandfather...แกรู้ไม๊, บังเอิญว่าปู่ของปู่...
Out of sheer coincidenceเรื่องมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
There was sadness in the sheer number of battles.สิ่งที่ได้รับมีเพียงความโศกเศร้าและการสูญเสียเท่านั้น
They won't provide anywhere near the sheer strength the completed structure will need.ที่สิ่งก่อสร้างสมควรจะได้รับ
The sheer mass of water that collapsed on top of Jean should have obliterated her.คำอธิบายเดียวที่จีนรอดมาได้คือ
Just there the barbarians huddle sheer terror gripping tight their hearts with icy fingers knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300.รับรู้ว่าความโหดร้ายไร้เมตตา จากคมหอกคมดาบของ สปาร์เทินสามร้อยนาย น่าสะพรึงกลัวเช่นใด บัดนี้พวกมันตะลึงลานแล้ว เมื่อทุ่งแห่งนี้
This is sheer madness.สิ่งนี้เบี่ยงเบนความบ้า
I'm constantly amazed by its sheer power to alter and define our lives.ฉันทึ่งกับพลังความรัก ที่เปลี่ยนแปลงและกำหนดชีวิตเรา

sheer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, 梦呓 / 夢囈] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy
纯属[chún shǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄕㄨˇ, 纯属 / 純屬] pure and simple; sheer; outright

sheer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
全くの浪費[まったくのろうひ, mattakunorouhi] (n) sheer waste
力尽くで;力尽で[ちからずくで, chikarazukude] (exp) by sheer strength
屏風岩[びょうぶいわ, byoubuiwa] (n) sheer cliff
愚の骨頂[ぐのこっちょう, gunokocchou] (exp) the height of folly; sheer stupidity
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism
憂国慨世[ゆうこくがいせい, yuukokugaisei] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism
断崖絶壁[だんがいぜっぺき, dangaizeppeki] (n) precipitous cliff; sheer precipice
極楽極楽[ごくらくごくらく, gokurakugokuraku] (exp) It's absolute heaven; It's sheer bliss
狂気の沙汰;狂気のさた[きょうきのさた, kyoukinosata] (exp) (col) crazy deed; unbelievable deed; the height of madness; act of sheer madness
純然[じゅんぜん, junzen] (adj-t,adv-to) absolute; complete; utter; pure; sheer
薄絹;薄帛;薄衣[うすぎぬ;うすごろも(薄衣), usuginu ; usugoromo ( haku koromo )] (n) (1) thin or light silk; sheer silk; (2) veil (mystery)
透けるブラウス[すけるブラウス, sukeru burausu] (n) sheer blouse
醇乎[じゅんこ, junko] (adj-t,adv-to) pure; sheer
単なる[たんなる, tannaru] (adj-pn) mere; simple; sheer; (P)
嶄絶;巉絶[ざんぜつ, zanzetsu] (n,adj-na) (arch) sheer; precipitous

sheer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
โปร่งบาง [v. exp.] (prōng bāng) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent FR:

sheer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung {f} vom Kurssheer
Nacktheit {f}sheerness
dünn; hauchdünn; durchsichtig; durchscheinend {adj}sheer
rein; blank; pur; unvermischt; schier {adj}sheer
rein {adv}sheerly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sheer
Back to top