ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revealing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revealing*, -revealing-

revealing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revealing (adj.) ซึ่งเผยให้รู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As everyone here is in the same boat, there's no harm in my revealing some details.ในเมื่อทุกคนที่นี่ตกอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้ว คงจะไม่มีอันตรายถ้าจะเปิดเผย รายละเอียดบางอย่าง
Kelly found herself opening up, trusting the older woman revealing things about herself....เคลลี่พบว่าตัวเองเปิดใจ ไว้ใจหญิงแก่... ...เผยทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเธอ...
In humble pursuits... in domestic bliss... among the rank-and-file... spreading joy... winning popular acclaim without revealing our origins.ในอาชีพต่ำต้อย... ในบ้านที่สุขสบาย... อยู่ระหว่างแถวกับผู้คน...
Our minds are in revealing And every time you bring us back it gets worstความทรงจำของเรากำลังเผยให้รู้ และทุกครั้งที่คุณนำเรากลับมามันทำให้เลวร้ายลงที่สุด
I looked for a long time, and I finally bought the most revealing one.เลือกตั้งนานแน่ะ / ในที่สุดก็ได้มา
Go is considered to be a particularly psychologically revealing game.โกะ เป็นเกมส์ที่สามารถ แสดงผลทางจิตวิทยาโดยเฉพาะ
To be revealing your breasts so much.รู้สึกมันจะโชว์ตรงหน้าอกมากไปหน่อยนะ
I'm going to become an adult woman, wear a REALLY revealing dress, and get into a sexy pose right in front of you!ฉันจะกลายเป็นผู้หญิงเต็มตัว และสวมชุดเดรสสวยๆ และก็จะทำท่าเซ็กซี่ต่อหน้าเธอ
Wear a really revealing dress, right?สวยชุดเดรสสวยๆ ใช่รึเปล่าหล่ะ?
Why do they hide it then? They hate revealing it.ถ้างั้นแล้วจะทำทำไม เขาไม่อยากเปิดเผยตัวจริงมากกว่า
He's revealing the ugly truth behind them.เขาเผยความจริงที่น่าเกลียดข้างหลังภาพนั้นต่างหาก
One who delights in cursing men with their wildest dreams, and then revealing them to be hollow and naught but ash.และเพียงให้เค้าได้รู้ว่า เค้ามันโง่เง่าเบาปัญญา

revealing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照妖镜[zhào yāo jìng, ㄓㄠˋ ㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ, 照妖镜 / 照妖鏡] magic mirror for revealing goblins; fig. way of seeing through a conspiracy

revealing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word
暴露本[ばくろぼん, bakurobon] (n) tell-all book; revealing book; kiss-and-tell book; scandalous book
肌脱ぐ;はだ脱ぐ[はだぬぐ, hadanugu] (v5g,vi) (1) to remove one's shirt thus revealing the skin; to remove the upper part of one's garments; (2) (See 片肌脱ぐ・1,一肌脱ぐ) to work with great effort
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question
披歴(P);披瀝[ひれき, hireki] (n,vs) express one's opinion; making known; revealing; stating; (P)

revealing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แต่งตัวโป๊[v. exp.] (taengtūa pō) EN: wear a revealing dress ; be dressed indecently FR:
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revealing
Back to top