ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diaphanous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diaphanous*, -diaphanous-

diaphanous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diaphanous (adj.) โปร่ง บาง และเนื้อดี (ผ้า) Syn. clear, crystalline, limpid Ops. opaque, nontranslucent

diaphanous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchsichtigkeit {f}diaphanousness
durchsichtig {adv}diaphanously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diaphanous
Back to top