ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recklessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recklessly*, -recklessly-

recklessly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซี้ซั้ว (v.) recklessly See also: carelessly, indiscriminately Syn. มั่ว, มั่วซั้ว
ซี้ซั้ว (v.) recklessly See also: carelessly, indiscriminately Syn. มั่ว, มั่วซั้ว
ซี้ซั้ว (v.) recklessly See also: carelessly, indiscriminantly Syn. มั่ว, มั่วซั้ว

recklessly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, 不管三七二十一] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast
不知死活[bù zhī sǐ huó, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ, 不知死活] act recklessly
胡乱[hú luàn, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄢˋ, 胡乱 / 胡亂] carelessly; recklessly
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 一掷千金 / 一擲千金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant
肆意[sì yì, ㄙˋ ㄧˋ, 肆意] wantonly; recklessly; wilfully

recklessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
妄りに;濫りに;猥りに[みだりに, midarini] (adv) without authority; without reason; arbitrarily; unnecessarily; indiscriminately; recklessly
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P)
盲進[もうしん, moushin] (n,vs) rushing recklessly; presumption
矢鱈[やたら, yatara] (adj-na,adv,adv-to) (uk) at random; thoughtlessly; recklessly; excessively
遮二無二[しゃにむに, shanimuni] (adv) desperately; recklessly; rush headlong
闇雲[やみくも, yamikumo] (adj-na,n) recklessly; blindly; at random

recklessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระชังก้นรั่ว[loc.] (krachangkon) EN: always broke ; spending recklessly FR:
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently FR: négligemment
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded FR:
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently FR: impétueusement
ถลำ[v.] (thalam) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recklessly
Back to top