ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-quell-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น quell, *quell*,

-quell- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rain should quell the 20-day heat wave and open the rainy season, according to the Weather Bureau.ฝนจะพัดพาคลื่นความร้อน 20 วัน และเริ่มฤดูฝน เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา
Ladies and gentlemen, we believe this will quell conflicts... and terrorist attacks before they ever happen... helping ensure peace for future generations.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เราเชื่อว่านี่จะเป็นสิ่งที่ยุติความขัดแย้ง... ...และการจู่โจมของผู้ก่อการร้ายก่อนที่มันจะเกิด... ...การช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจถึงสันติภาพที่จะคงอยู่ในอนาคต
In the far reaches of the quell system,ณ สุดห้วงของระบบดาวเควลล์
What do you mean, you had to quell a revolution?หมายความว่ายังไง เธอต้องหาข้อสรุปนะ
Futile symbols of permanence to quell your quivering, spineless souls.มันเป็นสัญลักษณ์อันไร้ประโยชน์ที่จะคอยทำลายคุณ พวกใจเสาะ, วิญญาณตาขาว
There isn't enough chamomile tea in the world to quell the rage in my heart.โอ๊ย ชาคาโมไมล์ทั้งโลกเอามาชง ยังไม่พอบรรเท่าโทสะในจิตฉันด้วยซ้ำ
Taper of waist with shape of magic might, she hath an eye whose glances quell mankind...เอวบางร่างน้อยอย่างน่าอัศจรรย์ เธอมีดวงตาที่สยบคนทั้งโลกได้...
"her eye hath glances to quell mankind,"เธอมีดวงตาที่สยบคนทั้งโลกได้"
And it was written in the charter of The Games that every 25 years, there would be a Quarter Quell to keep fresh for each new generation the memory of those who died in the uprising against The Capitol.กฎของเกมบัญญัติไว้ว่า ในทุก 25 ปี จะมีการจัดควอร์เตอร์เควล เพื่อให้คนรุ่นใหม่ๆ
Each Quarter Quell is distinguished by Games of a special significance.แต่ละควอเตอร์เควลจะถูกแบ่งแยก ด้วยเกมส์ที่มีความสำคัญ
On this, the 3rd Quarter Quell Games, the male and female Tributes are to be reaped from the existing pool of Victors in each district.ในควอร์เตอร์เควล ครั้งที่ 3 นี้ เครื่องบรรณาการชายและหญิง จะถูกเก็บเกี่ยว
As we celebrate the 75th anniversary and 3rd Quarter Quell of The Hunger Games.สู่การเฉลิมฉลองครั้งที่ 75 และครั้งที่ 3 ของคอเตอร์เครว ของเกมล่าชีวิต

-quell- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹压[tán yā, ㄊㄢˊ ㄧㄚ, 弹压 / 彈壓] to suppress; to quell (a disturbance); repression

-quell- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: suppress ; subdue ; quell FR:
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater ; aplanir
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish ; wipe out FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ปราบปรามการจลาจล[v. exp.] (prāpprām kā) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot FR: mater une révolte

-quell- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quelle {f}; Quell

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -quell-
Back to top