ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put off*, -put off-

put off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put off (phrv.) ถอดออก (เสื้อผ้า) Syn. take off
put off (phrv.) ยอมให้ออกจากพาหนะ Syn. alight from, get off
put off (phrv.) (เครื่องจักร) หยุดทำงาน See also: หยุดจ่าย (กระแสไฟ) Syn. be off, go off
put off (phrv.) เลื่อนออกไป See also: เลื่อน (วันหรือเวลา) Syn. bring forward, carry over
put off (phrv.) (เรือ) เริ่มเดินทาง Syn. put forth
put off (phrv.) แก้ตัว (เพื่อเลี่ยงหน้าที่, ภาระ) See also: ป้องกัน, ไม่ให้เกิด (บางสิ่ง)
put off (phrv.) ทำให้ท้อ See also: ทำให้เลิกชอบ Syn. turn off
put off (phrv.) ทำให้ท้อจากการทำงาน
put off (phrv.) กำจัด See also: ขจัด Syn. put away
put off (phrv.) หมดสติ (เช่น หลับ) See also: ไม่รู้สึกตัว Syn. doze off
put off (phrv.) ทำให้ท้อถอย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผัดผ่อน (v.) put off See also: postpone, delay, defer Syn. ผัด
ผันผ่อน (v.) put off See also: allow more time, ease, reduce Syn. ผ่อนผัน, ผ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The meeting is put offการประชุมเลื่อนออกไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't be put off by the clothes we wear.อย่าวางปิดด้วยเสื้อผ้าที่เราสวม ใส่
I used to be put off my supper should I see a cat dead in the middle of the road.ฉันเคยถูกนำออกอาหารมื้อเย็น ของฉันฉันควรจะเห็น แมวตายในช่วงกลางของถนน
Anything to put off actually running the country.อะไรก็ได้เลยยกเว้นบริหารประเทศ
But as the firstborn to carry on the family name, we can't put off your marriage any longer.แต่เจ้าจะต้องมีทายาท เพื่อรักษาตระกูลเราเอาไว้ คงจะเลิกล้มการแต่งงานของแกไปเลยไม่ได้
So people put off submitting their manuscriptsเพราะงั้นพวกนี้ถึงได้เลื่อนกำหนดส่งต้นฉบับเราออกไป
You can't just put off something as amazing as Stanford.เธอจะปฏิเสธอะไรที่น่าทึ่งเท่าสแตนฟอร์ด
Tell me,what are your plans for next year? I know you put off college.บอกฉันสิ ว่าเธอวางแผนอะไรไว้ในปีหน้า ?
You done took my man, you had those fucking babies, and you got me put off the welfare for running your goddamned stupid-ass mouth!แกแย่งผัวฉัน, แล้วก็คลอดเด็กพวกนี้มาอีก แถมแกยังทำให้ฉันโดนตัดสวัสดิการ เพราะปากอ้วนๆของแก มันพูดไม่คิด!
They could be put off by her vacuous mannequin face.พวกเขาเริ่มตีตัวออกห่างแล้ว ตั้งแต่เห็นใบหน้านางแบบไร้สมอง
So I'm gonna put off college and get a job.ผมเลยออกจากวิทยาลัยแล้วมาหางานทำ
Let's put off flying to China.เราอย่าเพิ่งไปจีนกันดีกว่า
As they always say, why put off till tomorrow a party you could throw today?อย่างที่เขาพูดกัน ทำไมต้องเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ ในเมื่อคุณจัดปาร์ตี้ได้ในวันนี้ ดื่ม

put off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàng, ㄉㄤˋ, 宕] dissipated; put off

put off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先延ばしにする[さきのばしにする, sakinobashinisuru] (exp,vs-i) to delay; to put off; to procrastinate
延び延び[のびのび, nobinobi] (adj-na,adv,n) stretching; repeatedly put off; procrastinate
後にする[あとにする, atonisuru] (exp,vs-i) (1) to leave behind; (2) to put off; to postpone
滑らす(oK)[ずらす, zurasu] (v5s,vt) (1) (uk) to shift; to slide (e.g. something away from something else); to move (e.g. something out of the way); (2) to put off; to delay; to postpone; to stagger (e.g. working hours); (P)

put off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down ; slow up ; put off ; postpone ; retard ; delay FR: ralentir ; retarder ; postposer
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; delay ; call off ; suspend FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser ; retarder
เลื่อนนัด[v. exp.] (leūoen nat) EN: postpone a date ; put off a date ; delay a date ; postpone a meeting FR: différer un rendez-vous
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
หมดอารมณ์[v. exp.] (mot ārom) EN: not feel like doing sth ; lose one's interest (in) ; be put off (by) FR: ne pas avoir envie (de faire qqch)
หน่วงเวลา[v. exp.] (nūang wēlā) EN: delay ; put off ; postpone FR: retarder
ผันผ่อน[v.] (phanphǿn) EN: put off FR:
ผัด[v.] (phat) EN: postpone ; delay ; put off ; procrastinate FR: remettre à plus tard
ผัดนัด[v. exp.] (phat nat) EN: postpone a meeting ; postpone an appointment ; put off an appointment FR:
ผัดวันประกันพรุ่ง[v. (loc.)] (phatwanprak) EN: delay ; put off ; procrastinate ; adjourn ; suspend FR:
ปลงสังเวช[adj.] (plongsangwē) EN: dismayed (by ) ; put off (by) FR:
ประวิงเวลา[v. exp.] (prawing wēl) EN: delay ; put off ; stall ; temporize ; procrastinate FR: retarder
เสียอารมณ์[v. exp.] (sīa ārom) EN: lose one's temper ; put off FR: ça me tape sur le système ; ça me pompe l'air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put off
Back to top