ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chasten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chasten*, -chasten-

chasten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chasten (vt.) ตำหนิอย่างรุนแรง
chasten (vt.) ทำให้รุนแรงน้อยลง See also: ทำให้อ่อนลง Syn. moderate, temper
chasten (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ Syn. chastise, punish
English-Thai: HOPE Dictionary
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลาบจำ (v.) be chastened Syn. เข็ด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"As many as I love, I rebuke and chasten". Revelation 3:19."และเท่ากับที่ะเรารักเราจะตักเตือนและลงโทษ" Revelation 3:

chasten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour FR: punir ; sanctionner
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
เข็ด[adj.] (khet) EN: chastened FR:
เข็ดลำ[v. exp.] (khet lam) EN: be afraid to face someone again ; have learned one's lesson ; be chastened FR:
หลาบจำ[v.] (lāpjam) EN: have learned one's lesson ; be chastened FR: se souvenir de la leçon
หลาบจำ[adj.] (lāpjam) EN: chastened ; reformed FR:

chasten ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinheit {f}chasteness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chasten
Back to top