ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beam*, -beam-

beam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beam (n.) ลำแสง See also: ลำแสงไฟ, แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ, ลำ Syn. ray
beam (n.) คานรับน้ำหนัก See also: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน
beam (n.) รอยยิ้มกว้าง See also: ยิ้มกว้าง, เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี, มองดูด้วยความดีใจ Syn. smile
beam (vt.) ยิ้มกว้าง Syn. grin
beam (vt.) แผ่รังสี Syn. ray
beam (vt.) ส่งสัญญาณวิทยุ
beam of light (n.) ลำแสง Syn. ray
beam to (phrv.) กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
beam-ends (n.) ส่วนปลายของคานขวางเรือ
beamed (adj.) ซึ่งมีลำแสง See also: ซึ่งแผ่รังสี
beaming (adj.) ที่ส่องแสงวูบวาบ Syn. glittering
English-Thai: HOPE Dictionary
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
beamy(บี'มี) adj. เปล่งแสง,เป็นคานที่กว้างใหญ่,มีเขาเป็นกิ่งก้าน, See also: beaminess n. ดูbeamy
English-Thai: Nontri Dictionary
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beamลำ, ลำอิเล็กตรอน, ลำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beam Direction, Use Fullการเลือกทิศทางของรังสี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาน (n.) beam See also: shaft, counterpoise, prop
ลำแสง (n.) beam of light See also: ray of light
ลำแสง (n.) beam of light See also: ray of light
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา (adj.) beaming See also: shining, enchanting, charming, lovely Syn. พริ้มเพรา, แฉล้ม
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา (adj.) beaming See also: shining, enchanting, charming, lovely Syn. พริ้มเพรา, แฉล้ม
พริ้มพราย (adj.) beaming See also: shining, enchanting, charming, lovely Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม
พริ้มพราย (adj.) beaming See also: shining, enchanting, charming, lovely Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม
ขื่อ (n.) crossbeam See also: joist, lintel
เลเซอร์ (n.) laser beam
แสงเลเซอร์ (n.) laser beam Syn. เลเซอร์
ไฟต่ำ (n.) low beam Ops. ไฟสูง
ไฟสูง (n.) high beam Ops. ไฟต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ
Right, well, using layman's terms, we use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons.ก็ได้ ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เราใช้เครื่องปั่นแรงดึงดูดปั่นสนามพลังแม่เหล็กให้รวมศูนย์
That´s what I told her. I´m Nick Beam. And Nick Beam ain´t puttin´ up with that bullshit."นิคบีมไม่ทนเรื่องขายหน้า"
Nick Beam is the master of his fate... the ruler of his destiny."นิคบีมเป็นเจ้าชีวิต ขีดชะตาตัวเอง"
Old Nick Beam here is gonna rob his boss!นิคบีมจะปล้นเจ้านายตัวเอง
Hand over the bag... or else my man Nick Beam here gonna put one in your ass.ส่งกระเป๋าเงินมา ไม่งั้นเพื่อนข้าจะเอาปืนกรอกตูด
Somebody please beam me out of here.ใครสักคน ช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ที
Hey, get that fucking beam down!เห้ เอาไอ้เหี้ยนั่นออก
And as the tractor beam is pulling Penny toward to alien mother ship we fade to black.และเมื่อมีลำแสงสาดส่องลงมา เพ็นนีและนายไปสู่ยานแม่ของเอเลี่ยน ...พวกเราก็จะตัดฉากเป็นสีดำ
Hold for Gregory Beam please.Entertainment Gregory Beam.
A beam of light came down, and they took her into the sky.ลำแสงส่องลงมา และพวกมันก็เอาตัวเธอไปจากท้องฟ้า
We'll beam you up to our spaceship. [laughs] Right.เราก็จะบีมนายขึ้นไปบนยานอวกาศ ได้

beam ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平衡木[píng héng mù, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄇㄨˋ, 平衡木] beam (gymnastics); balance beam
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, 梁] beam of roof; bridge
[lǚ, ㄌㄩˇ, 梠] beam at the eaves
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, 梁 / 樑] beam of roof
喜形于色[xǐ xíng yú sè, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩˊ ㄙㄜˋ, 喜形于色 / 喜形於色] face light up with delight (成语 saw); to beam with joy
亮光[liàng guāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄨㄤ, 亮光] light; beam of light; gleam of light; light reflected from an object
编磬[biān qìng, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥˋ, 编磬 / 編磬] musical instrument consisting of a set of chime stones suspended from a beam and struck as a xylophone
光束[guāng shù, ㄍㄨㄤ ㄕㄨˋ, 光束] beam
[fú, ㄈㄨˊ, 桴] beam; rafter
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
[fén, ㄈㄣˊ, 棼] beams in roof; confused
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 椽] beam; rafters
横梁[héng liáng, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤˊ, 横梁 / 橫樑] beam
满面春风[mǎn miàn chūn fēng, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨㄣ ㄈㄥ, 满面春风 / 滿面春風] beaming; radiant with happiness
眉开眼笑[méi kāi yǎn xiào, ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 眉开眼笑 / 眉開眼笑] beaming with joy; to be all smiles
播送[bō sòng, ㄅㄛ ㄙㄨㄥˋ, 播送] broadcast; transmit; beam
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
[léng, ㄌㄥˊ, 稜] corner; square beam
[chān, ㄔㄢ, 梴] length (of a tree or beam); long
纵梁[zòng liáng, ㄗㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˊ, 纵梁 / 縱梁] longitudinal beam
[héng, ㄏㄥˊ, 桁] pole plate; purlin (cross-beam in roof); ridge-pole
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 栋 / 棟] ridge-beam of a roof; classifier for houses or buildings
栋梁[dòng liáng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˊ, 栋梁 / 棟樑] ridgepole; ridgepole and beams; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
梁架[liáng jià, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧㄚˋ, 梁架 / 樑架] roof beam; rafters
[zhōu, ㄓㄡ, 輈] beam; pole; shaft
色夷[sè yí, ㄙㄜˋ ㄧˊ, 色夷] smiling genially; to beam
桁架[héng jià, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 桁架] truss (weight-bearing construction of cross-beams)

beam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE
イオンビーム[, ionbi-mu] (n) ion beam
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックひょうじそうち, karigurafikku hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device
シービーム[, shi-bi-mu] (n) (1) Sea Beam (company name); (2) C-beam
ドアビーム[, doabi-mu] (n) door beam
ハーフミラー[, ha-fumira-] (n) half mirror; 50% beam splitter
ビームアンテナ[, bi-muantena] (n) beam antenna
ビームペネトレーションCRT[ビームペネトレーションシーアルティー, bi-mupenetore-shonshi-arutei-] (n) {comp} beam penetration CRT
ビーム伝搬法[ビームでんぱんほう, bi-mu denpanhou] (n) beam propagation method; BPM
レーザー光線[レーザーこうせん, re-za-kousen] (n) laser beam
レーザプリンタ[, re-zapurinta] (n) {comp} laser printer; laser beam printer
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] (n) {comp} laser printer; laser beam printer
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P)
卯建;宇立;梲(oK)[うだつ, udatsu] (n) (uk) (See うだつが上がらない) short pillar set on a beam to support a ridgepole
平均台[へいきんだい, heikindai] (n) balance beam (in gymnastics)
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device
桁下[けたした, ketashita] (n) headroom; maximum height; (vertical) clearance; (distance) under beam (girder)
梁成[はりせい, harisei] (n) height of a beam; beam as measured from top to bottom
目草[まぐさ, magusa] (n) lintel; lintel beam
竿(P);棹[さお, sao] (n) (1) rod; pole; (2) (esp. 棹) neck (of a shamisen, etc.); shamisen; (3) beam (i.e. the crossbar of a balance); (4) single line (esp. as a flying formation for geese); (5) (sl) penis; (ctr) (6) counter for flags (on poles); counter for long, thin Japanese sweets (e.g. youkan); (P)
竿秤;棹秤[さおばかり, saobakari] (n) beam balance; steelyard
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog)
[ぬき, nuki] (n) crosspiece (between pillars, etc.); penetrating tie beam
陽子線[ようしせん, youshisen] (n) proton beam
アイビーム[, aibi-mu] (n) {comp} i-beam
アイビームポインタ[, aibi-mupointa] (n) {comp} I-beam pointer
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica
アビーム[, abi-mu] (n) abeam (e.g. wind)
サンビーム[, sanbi-mu] (n) sunbeam
ナナカマド属[ナナカマドぞく, nanakamado zoku] (n) Sorbus (genus of trees and shrubs comprising whitebeam, rowan, service tree, and mountain ash)
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family)
晴れやかな笑顔[はれやかなえがお, hareyakanaegao] (n) beaming smile
[けた, keta] (n) (1) column; beam; girder; crossbeam; spar; yard; (2) digit; decade; order of magnitude; (P)
[りょう, ryou] (n) beam; joist; (P)
横架材[おうかざい, oukazai] (n) horizontal structural members (beams, girders, etc.) of a building
正横[せいおう, seiou] (adv) abeam
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P)
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT
レーザプリンタ[れーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] laser printer, laser beam printer
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
アイビーム[あいびーむ, aibi-mu] i-beam
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth)

beam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเส[n.] (asē) EN: stringer ; tie beam ; plate FR:
คัน[n.] (khan) EN: stick ; bow ; rod ; wand ; handle ; long handle ; beam ; bar ; pole FR: bâton [m] ; manche [m] ; canne [f]
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam ; lever FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
คันชั่ง[n.] (khanchang) EN: scale beam ; steelyard FR:
คันไถ[n.] (khanthai) EN: plow handle ; beam of plough FR: mancheron [m] ; manche de charrue [m]
ขื่อ[n.] (kheū) EN: beam ; crossbeam ; joist FR:
ขื่อคัด[n.] (kheūkhat) EN: collar beam FR:
ขื่อขวาง[n.] (kheūkhwāng) EN: collar beam FR:
ลำ[n.] (lam) EN: stalk ; bar ; beam FR: tige [f] ; tube [m]
ลำแสง[n.] (lamsaēng) EN: beam of light ; ray of light FR: faisceau lumineux [n]
ไม้ม้วนผ้า[n. exp.] (māi mūan ph) EN: cloth beam FR:
แป[n.] (paē) EN: purlin ; horizontal roof beam ; ridgepost FR: panne [f] ; volige [f] ; latte [f] ; lattis [m]
รังสี ; รังสิ[n.] (rangsī ; ra) EN: ray ; beam of light ; radiation ; radioactivity FR: rayonnement [m] ; radiation [f] ; rayon [m] ; faisceau lumineux [m]
รังสีตรง[n. exp.] (rangsī tron) EN: beam radiation ; direct radiation ; direct solar radiation FR:
รัศมี[n.] (ratsamī) EN: ray ; beam of light ; halo ; radiance FR: auréole [f] ; halo [m]
รัศมีพวยพุ่ง[n. exp.] (ratsamī phū) EN: beam of light ; radiance FR:
รอด[n.] (røt) EN: floor joist ; beam (supporting the flooring of a house) FR: poutre [f]
เสา[n.] (sao) EN: pole ; post ; column ; beam FR: poteau [m] ; pilier [m] ; colonne [f] ; mât [m]
ตอม่อ[n.] (tømø) EN: footing ; foundation post ; post which supports a beam FR: pilier [m[ ; socle [m] ; pieu [m] ; poteau [m]
ตอหม้อ[n.] (tømø) EN: post which supports a beam FR:
แย้มยิ้ม[v.] (yaēmyim) EN: beam ; smile happily FR:
ยิ้ม[v.] (yim) EN: smile ; beam FR: sourire
ยิ้มร่า[v. exp.] (yim rā) EN: beam ; smile with satisfaction FR:
ยิ้มแต้[v.] (yimtāe) EN: laugh happily ; be all smiles ; beam (at) ; give a beaming smile FR: être tout sourire
อิ่มเอิบ[adj.] (im-oēp) EN: beaming ; joyful ; blissful FR:
จะแจ่ม[adj.] (jajaem) EN: clear ; bright ; radiant ; beaming FR:
ขื่อคา[n. exp.] (kheū khā) EN: tie-beam FR:
กระดี่นาง[n. exp.] (kradī nāng) EN: Moonlight gourami ; Moonbeam gourami ; Trichopodus microlepis FR: Trichopodus microlepis
กระพริ้ม[adj.] (kraphrim) EN: beaming FR:
หน้าบาน[adj.] (nābān) EN: delighted ; beaming ; FR:
น้ำนวล[adj.] (nāmnūan) EN: beaming ; radiant ; glowing FR:
งูเหลือมดิน[n. exp.] (ngū leūam d) EN: Sunbeam Snake FR:
งูแสงอาทิตย์[n. exp.] (ngū saēng ā) EN: Sunbeam Snake FR:
แป้น[adj.] (paēn) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly FR:
ผีเสื้อสีหมากสุก[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Dentate Sunbeam FR:
ผีเสื้อสีหมากสุกลายเส้น[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Narrow-banded Sunbeam FR:
ผีเสื้อสีหมากสุกปีกหัก[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Angled Sunbeam FR:
ผ่องใส[adj.] (phǿngsai) EN: cheerful ; beaming ; happy FR:
พริ้มพราย[adj.] (phrimphrāi) EN: sweetly captivating ; beaming FR: tendrement captivant
ปลากระดี่ฝ้าย[n. exp.] (plā kradī f) EN: Moonlight gourami ; Moonbeam gourami ; Trichopodus microlepis FR:

beam ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
breithüftig {adj}broad in the beam
Lichtkegel {m}cone of light; beam of light; light beam
Dauerstrichlaser {m}continuous beam laser
Kranträgeraufhängung {f}crane beam suspension
Dachbalken {m}roof beam
Elektronenstrahl {m}electron beam
Auflagebalken {m}footing beam
Schwellbalken {m}foundation beam
Fernlicht {n}full beam
Laserstrahlanalyse {f}laser beam analysis
Sturzbalken {m}lintel beam
Deckunterzug {m}longitudinal deck beam
Abblendlicht {n}low beam light
querschiffs {adj}on the beam
Lichtschranke {f}photoelectric barrier; photoelectric beam
Funkleitstrahl {m}radio beam
Deckenträger {m}supporting beam
Traverse {f} (als Lastaufnahmemittel)lifting beam
Traverse {f} mit Umlenkrollecross beam with return sheave
Fernlicht {n}upper beam headlights
Querriegel {m}ashlar joint; crossbeam
Bankbeamte {m} | Bankbeamten
Beamte {m,f}; Beamter; Büroangestellte
Beamter {m} | Beamten
größte Breite {f} (eines Schiffes)beam (of a ship)
Lichtstrahl {m}beam of light
Stangenzirkel {m}beam trammels
Strahlen {n} (Lächeln)beam (smile)
Strahlenablenkung {f}beam deflection
Trägerbreite {f}beam width
Waagebalken {m}beam (in balance)
BMW {m} [auto]beamer [coll.]; BM; BMW (car)
Postbeamte {m,f}; Postbeamtin
Zollbeamte {m,f} | Zollbeamten
Finanzbeamte {m}; Finanzbeamtin
Forstbeamte {m} | Forstbeamten
Regierungsbeamte {m,f}; Regierungsbeamtergovernment official
Untersuchungsbeamte {m} | Untersuchungsbeamten
Laserstrahlhärten {n}laser-beam hardening
Rosenschillerkolibri {m} [ornith.]Shining Sunbeam

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beam
Back to top