ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pesticide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pesticide*, -pesticide-

pesticide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pesticide (n.) ย่าฆ่าแมลง Syn. insecticide
English-Thai: HOPE Dictionary
pesticide(เพส'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง,ยาปราบศัตรูพืช,ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น, See also: pesticidal adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pesticideสารฆ่าสัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pesticide สารปราบสิ่งรังควาญ สารที่ใช้ฆ่าหรือควบคุมพืชหรือสัตว์ที่ก่อความ รำคาญหรือเดือดร้อน [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร
Could you ask your boss to spray pesticide in the studio since a noisy bug's flying around here?คุณถามหัวหน้าแล้วเหรือยัง จะฉีดยาฆ่าแมลงในห้องส่ง ตั้งแต่มีแมลงน่ารำคาญบินรอบๆนี่
But please don't spray pesticide here.แต่กรุณาอย่าพ่นยาฆ่าแมลงแถวนี้
With a side of pesticide fries.ที่ผสมไปด้วยยาฆ่าแมลง
There is pesticide in the formula!มันมีสารพิษ ผสมอยู่ในสูตร!
He's committed pesticide!สวรรค์ทรงโปรด! เขาต้องกินยาฆ่าแมลงแน่!
Let me start by saying I was very impressed... with that investigative piece that Dutton did... on pesticides in our supermarkets.ให้ฉันได้เริ่มด้วยการพูด / ว่าฉันประทับใจมากๆ.. กีบการสืบสวน / บางส่วนที่ดัทตัน ทำ... on pesticides in our supermarkets.
Farmers who grow their own seeds save their own seeds don't buy pesticides have threefold more incomes than farmers who are locked into the chemical treadmill depending on Monsanto and Cargillเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ของตน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของตน ไม่ซื้อยาฆ่าแมลง
Maybe the grounds keeper went a little agro with the pesticide.คนดูแลสุสาน อาจฉีดยาฆ่าแมลงก็ได้นี่
No, I asked him. No pesticide, no chemicals. Nobody can explain it.ไม่, ฉันถามแล้ว ไม่ฉีดยา ไม่มีสารเคมี ไร้คำอธิบาย
Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O0.งานของเราช่วยพัฒนาสัตว์เหล่านี้ การค้นคว้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ ซึ่งก้าวหน้ากว่ายาฆ่าแมลงแบบเดิมๆ ฟีโรโมนซึ่งช่วยสัตว์ผสมพันธุ์
Oh, this is not pesticide.อะ.. โอ้ นี่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง

pesticide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀虫剂[shā chóng jì, ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, 杀虫剂 / 殺蟲劑] insecticide; pesticide

pesticide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
防虫[ぼうちゅう, bouchuu] (n) pesticide
殺虫剤[さっちゅうざい, sacchuuzai] (n) insecticide; pesticide; (P)
無農薬[むのうやく, munouyaku] (adj-no) pesticide-free; non-chemical; organic
無農薬栽培[むのうやくさいばい, munouyakusaibai] (n) (See 有機農業) organic farming; organic cultivation; farming without pesticides
[やく, yaku] (n) (1) medicine; pharmaceuticals; (legal) drugs; (2) efficacious chemical (i.e. gunpowder, pesticide, etc.); (3) (pottery) glaze; (4) (See 鼻薬・2) small bribe; (P)
農薬[のうやく, nouyaku] (n,adj-no) agricultural chemical (i.e. pesticide, herbicide, fungicide, etc.); agrochemical; agrichemical; (P)

pesticide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยาฆ่าแมลง[n. exp.] (yā khā mala) EN: insecticide ; pesticide ; germicide FR: insecticide [m] ; pesticide [m]
ยาปราบศัตรูพืช[n. exp.] (yā prāp sat) EN: plant pesticide ; herbicide FR: pesticide [m]

pesticide ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pestizid {n}pesticide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pesticide
Back to top