ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pesticide*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pesticide, -pesticide-

*pesticide* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pesticide (n.) ย่าฆ่าแมลง Syn. insecticide
English-Thai: HOPE Dictionary
pesticide(เพส'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง,ยาปราบศัตรูพืช,ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น, See also: pesticidal adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pesticideสารฆ่าสัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pesticide สารปราบสิ่งรังควาญ สารที่ใช้ฆ่าหรือควบคุมพืชหรือสัตว์ที่ก่อความ รำคาญหรือเดือดร้อน [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me start by saying I was very impressed... with that investigative piece that Dutton did... on pesticides in our supermarkets.ให้ฉันได้เริ่มด้วยการพูด / ว่าฉันประทับใจมากๆ.. กีบการสืบสวน / บางส่วนที่ดัทตัน ทำ... on pesticides in our supermarkets.
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร
Farmers who grow their own seeds save their own seeds don't buy pesticides have threefold more incomes than farmers who are locked into the chemical treadmill depending on Monsanto and Cargillเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ของตน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของตน ไม่ซื้อยาฆ่าแมลง
Could you ask your boss to spray pesticide in the studio since a noisy bug's flying around here?คุณถามหัวหน้าแล้วเหรือยัง จะฉีดยาฆ่าแมลงในห้องส่ง ตั้งแต่มีแมลงน่ารำคาญบินรอบๆนี่
No, I asked him. No pesticide, no chemicals. Nobody can explain it.ไม่, ฉันถามแล้ว ไม่ฉีดยา ไม่มีสารเคมี ไร้คำอธิบาย
Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O0.งานของเราช่วยพัฒนาสัตว์เหล่านี้ การค้นคว้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ ซึ่งก้าวหน้ากว่ายาฆ่าแมลงแบบเดิมๆ ฟีโรโมนซึ่งช่วยสัตว์ผสมพันธุ์
But please don't spray pesticide here.แต่กรุณาอย่าพ่นยาฆ่าแมลงแถวนี้
But toxic pesticides seeped into the air, soil, plants, animals, rivers and oceans.แต่สารพิษจากยาฆ่าแมลง ก็ซึมออกสู่บรรยากาศ ดิน พืช สัตว์ แม่น้ำ และมหาสมุทร
Yeah, pesticides, power lines, incinerators, gas stations, fresh paint, even perfume made them sick.ใช่ พวกยาฆ่าแมลง ฝุ่นแป้ง เตาเผาขยะ ปั๊มน้ำมัน สีฝุ่น แม้แต่น้ำหอม ก็ทำให้พวกเขาป่วย
No pesticides. No evidence of processed foods.ไม่มีโรค ไม่พบความผิดปกติ ของกระบวนการย่อยอาหาร
You mean with germs and pesticides all over it?คุณกินอาหารได้โดยไม่ต้อง ถูมันก่อนไม่ดีเหรอ? แบบมีเชื้อโรค กับยาฆ่าแมลงอื้อซ่าน่ะเหรอ?
With a side of pesticide fries.ที่ผสมไปด้วยยาฆ่าแมลง

*pesticide* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀虫剂[shā chóng jì, ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, 杀虫剂 / 殺蟲劑] insecticide; pesticide

*pesticide* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
殺虫剤[さっちゅうざい, sacchuuzai] (n) insecticide; pesticide; (P)
無農薬[むのうやく, munouyaku] (adj-no) pesticide-free; non-chemical; organic
無農薬栽培[むのうやくさいばい, munouyakusaibai] (n) (See 有機農業) organic farming; organic cultivation; farming without pesticides
[やく, yaku] (n) (1) medicine; pharmaceuticals; (legal) drugs; (2) efficacious chemical (i.e. gunpowder, pesticide, etc.); (3) (pottery) glaze; (4) (See 鼻薬・2) small bribe; (P)
農薬[のうやく, nouyaku] (n,adj-no) agricultural chemical (i.e. pesticide, herbicide, fungicide, etc.); agrochemical; agrichemical; (P)
防虫[ぼうちゅう, bouchuu] (n) pesticide

*pesticide* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยาฆ่าแมลง[n. exp.] (yā khā mala) EN: insecticide ; pesticide ; germicide FR: insecticide [m] ; pesticide [m]
ยาปราบศัตรูพืช[n. exp.] (yā prāp sat) EN: plant pesticide ; herbicide FR: pesticide [m]

*pesticide* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pestizid {n}pesticide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pesticide*
Back to top