ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insecticide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insecticide*, -insecticide-

insecticide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insecticide (n.) ยาฆ่าแมลง See also: ยากำจัดแมลง, การฆ่าแมลง
English-Thai: HOPE Dictionary
insecticide(อินเซค'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง, See also: insecticidal adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insecticideสารฆ่าแมลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
insecticideยาฆ่าแมลง, สารเคมีที่ใช้ฆ่าหรือทำลายแมลง  เช่น ดีดีที ดีลดริน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยากำจัดแมลง (n.) insecticide
ยาฆ่าแมลง (n.) insecticide Syn. ยากำจัดแมลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The insecticide that she was soaked in, it's called "Tres Pasitos."ยาฆ่าแมลงที่พบบนตัวเธอ มันเรียกว่า เทรส พาซิโทส
Fabrics toot brushes tires insecticides cosmetics weed killers.ผ้า, แปรงสีฟัน, ยางรถยนต์, ยาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง, ยาฆ่าวัชพืช
So, our victim was using a dangerous insecticide.ถ้างั้นเหยื่อของเราก็ถูกราดด้วยยาฆ่าแมลง ที่มีฤทธิ์ร้ายแรง
If a plant gets infected with bugs, you use insecticide.ถ้าต้นไม่ถูกหนอนเจาะรู ต้องฉีดด้วยยาฆ่าแมลง
It's an insecticide.มันคือยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง

insecticide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熏蒸剂[xūn zhēng jì, ㄒㄩㄣ ㄓㄥ ㄐㄧˋ, 熏蒸剂 / 燻蒸劑] fumigant (insecticide or disinfectant)
杀虫剂[shā chóng jì, ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, 杀虫剂 / 殺蟲劑] insecticide; pesticide

insecticide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
殺虫剤[さっちゅうざい, sacchuuzai] (n) insecticide; pesticide; (P)
虫除け(P);虫よけ[むしよけ, mushiyoke] (n) insecticide; insect repellent; (P)
駆虫剤[くちゅうざい, kuchuuzai] (n) insecticide; bug repellent

insecticide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สารฆ่าแมลง[n. exp.] (sān khā mal) EN: insecticide FR: insecticide [m] ; produit insecticide [m]
สารเคมีกำจัดแมลง [n. exp.] (sān khēmī k) EN: FR: insecticide chimique [m]
ยากำจัดแมลง[n. exp.] (yā kamjat m) EN: insecticide FR: insecticide [m]
ยากันยุง[n.] (yākanyung) EN: mosquito repellent ; mosquito coil FR: produit anti moustique [m] ; répulsif à moustiques [m] ; insecticide qui tue les moustiques [m]
ยาฆ่าแมลง[n. exp.] (yā khā mala) EN: insecticide ; pesticide ; germicide FR: insecticide [m] ; pesticide [m]
ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง[v. exp.] (chīt phon y) EN: FR: pulvériser un insecticide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insecticide
Back to top