ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pesticide-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pesticide, *pesticide*,

-pesticide- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร
Could you ask your boss to spray pesticide in the studio since a noisy bug's flying around here?คุณถามหัวหน้าแล้วเหรือยัง จะฉีดยาฆ่าแมลงในห้องส่ง ตั้งแต่มีแมลงน่ารำคาญบินรอบๆนี่
But please don't spray pesticide here.แต่กรุณาอย่าพ่นยาฆ่าแมลงแถวนี้
With a side of pesticide fries.ที่ผสมไปด้วยยาฆ่าแมลง
There is pesticide in the formula!มันมีสารพิษ ผสมอยู่ในสูตร!

-pesticide- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
防虫[ぼうちゅう, bouchuu] (n) pesticide

-pesticide- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยาฆ่าแมลง[n. exp.] (yā khā mala) EN: insecticide ; pesticide ; germicide FR: insecticide [m] ; pesticide [m]
ยาปราบศัตรูพืช[n. exp.] (yā prāp sat) EN: plant pesticide ; herbicide FR: pesticide [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pesticide-
Back to top