ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peddler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peddler*, -peddler-

peddler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peddler (n.) พ่อค้าเร่ See also: คนขายของหาบเร่ Syn. vendor, trader, salesperson
peddler (n.) คนขายยาผิดกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
peddler(เพด'เดลอะ) n. พนักงานเร่ขาย,ผู้เผย-แพร่., Syn. pedlar,pedler, See also: pedlery n.
English-Thai: Nontri Dictionary
peddler(n) คนเร่ขายของ,ผู้เผยแพร่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peddlerผู้ค้าเร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peddlers and peddlingการขายเร่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนหาบเร่ (n.) peddler See also: hawker
หาบเร่ (n.) peddler See also: hawker Syn. คนหาบเร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า!
The notebooks don't mesh with any disinformation artist, con man or intelligence peddler we know.โน๊ตบุ๊คไม่ตาข่ายกับศิลปินบิดเบือนใด ๆ นักโทษชายหรือเร่ขายหน่วยสืบราชการลับที่เรารู้
Everything else is just junk, worthy of a peddler or the trash heap.ตัวอื่น ๆน่ะขยะทั้งนั้น ควรเอาไปเร่ขายหรือไม่ก็โยนทิ้ง
Can't be the plumber, the peddler the parlor, cause I've paid those billsไม่ใช่ช่างประปา พ่อค้าเร่ หรือช่างทำผม เพราะฉันจ่ายเงินเขาแล้ว
Designer drug peddler who allegedly committed suicide four nights ago.ผู้ที่สงสัยว่าฆ่าตัวตายเมื่อ 4 คืนก่อน
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน
He seeks Marcellus, the cunt peddler.เขาพยายามมาร์เซลลัเร่ขายหี
You'll find there's little tolerance for flesh peddlers in the new King's Landing.แล้วจะรู้ว่าเราไม่ทนพวกแพร่ข่าวลวง ในคิงส์แลนดิงใหม่
Your husband is an influence peddler.สามีคุณเป็นผู้มีอิทธิพล

peddler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唤头[huàn tou, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄡ˙, 唤头 / 喚頭] bell or gong used by street peddlers, barbers etc to attract attention
小贩[xiǎo fàn, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ, 小贩 / 小販] peddler
贩子[fàn zi, ㄈㄢˋ ㄗ˙, 贩子 / 販子] trafficker; dealer; monger; peddler

peddler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
担ぎ屋[かつぎや, katsugiya] (n) superstitious person; practical joker; blackmarket peddler
旅商人[たびしょうにん;たびあきんど, tabishounin ; tabiakindo] (n) peddler
立ち売り[たちうり, tachiuri] (n) peddler
虫売り[むしうり, mushiuri] (n) (arch) insect peddler (esp. fireflies and crickets)
金魚売り[きんぎょうり, kingyouri] (n) goldfish peddling; goldfish peddler
大道商人[だいどうしょうにん, daidoushounin] (n) street vendor; peddler; hawker
旅商い[たびあきない, tabiakinai] (n,vs) peddling; peddler; pedlar
油売り[あぶらうり, aburauri] (n) (1) oil peddler; (2) lazy person
苗売り人[なえうりにん, naeurinin] (n) seedling peddler; nurseryman
行商人[ぎょうしょうにん, gyoushounin] (n) peddler; pedlar; hawker
露天商人[ろてんしょうにん, rotenshounin] (n) (See 露天商) sidewalk vendor; street peddler; street vendor

peddler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พ่อค้าเร่[n.] (phøkhā rē) EN: travelling salesman ; peddler ; pedlar ; hawker FR: colporteur [m] ; marchand ambulant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peddler
Back to top