ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forgo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forgo*, -forgo-

forgo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forgo (vt.) ยอมละทิ้ง See also: ละ, จากไป, ละทิ้ง Syn. relinquish, waive
forgot (vt.) ลืม (กริยาช่องที่ 2 ของ forget)
forgotten (vt.) ลืม (กริยาช่องที่ 3 ของ forget)
English-Thai: HOPE Dictionary
forgo(ฟอร์โก') {forwent,forgone,forgoing,forgoes} vt. ละทิ้ง,สละ,ละลาย,เลิก,จากไป., Syn. quit
forgot(ฟอร์กอท') v. กริยาช่อง 2และช่อง3ของforget
forgotten(- เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forget
English-Thai: Nontri Dictionary
forgo(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
forgot(vt) pt ของ forget
forgotten(vt) pp ของ forget
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgotfulnessหลงลืมง่าย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If he thought his friends had forgotten himถ้าเขาคิดว่าเพื่อนๆของเขาลืมเขาแล้ว
I've forgotten how to get to your houseฉันลืมทางไปบ้านคุณ
My parents forgot to sign my formพ่อแม่ฉันลืมเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มของฉัน
I wish I hadn't forgotten to set my alarmฉันขอให้ตัวเองไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I forgo the vengeance of my son.I forgo the vengeance of my son.
To forgo your obligation would be dishonorable, Lord Kelvin.ทำผิดสัญญาจะเสียชื่อนะคะ
Maybe forgo schools and jobs altogether.อาจต้องทิ้งเรื่องเรียน หรือ งานไปด้วยเลย
I might forgo the baked goods and repair work.ฉันอาจจะลืมขนม แล้วก็คนซ่อมก็ได้
We will forgo the pleasures of a single evening,เราจะยอมลืมความสุขในคราวนี้
You're the first conglomerate to forgo a huge wedding.คุณไม่ได้วางแผนงานแต่งงาน รีบจดทะเบียนเข้า จูวอนของเราเป็นคนที่ หัวโบราณ ร่ำรวยและมีอิทธิพลมากที่สุด
You're the first conglomerate to forgo a huge wedding.ไม่มีพิธีแต่งงาน มีแค่การจดทะเบียนสมรส มันไม่แปลกสำหรับ จูวอน หรือ
But I am willing to forgo all that if we can come to a swift agreement.แต่ฉันยินดีที่จะลืมเรื่องนั้นทั้งหมดไป ถ้าเราจะเห็นพ้องตรงกันอย่างทันควัน
Are you certain you can forgo such a conversation?คุณแน่ใจหรือว่าจะมองข้ามเรื่องนี้ไป พวกเขาไม่ยอม
I'd forgo it on your account, Marty.ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็คงจะต้องให้นาย เป็นคนจัดการเอาเอง มาร์ตี้
I forgo payment for the schedule in exchange for my share of the prize.เพื่อแลกเปลี่ยนกับส่วนแบ่งของข้า ของทรัพย์สินที่ยึดมาได้
What if I forgo payment for the schedule in exchange for my share of the prize?ข้าจะยอมละทิ้ง เบี้ยตอบแทนค่าหมายกำหนดการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับส่วนแบ่งของข้า ของทรัพย์สินที่ยึดมาได้

forgo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永垂不朽[yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, 永垂不朽] eternal glory; will never be forgotten
忘记密码[wàng jì mì mǎ, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, 忘记密码 / 忘記密碼] forgotten password?

forgo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten)
はっちゃける[, hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases
上文[じょうぶん, joubun] (n) the foregoing; the forgoing
上述[じょうじゅつ, joujutsu] (adj-no) above-mentioned; foregoing; forgoing
亡八;忘八[ぼうはち, bouhachi] (n) (1) (See 八徳) customer at a brothel; john; someone who has forgotten the eight virtues; (2) brothel; owner of a brothel
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P)
喉元過ぎれば熱さを忘れる[のどもとすぎればあつさをわすれる, nodomotosugirebaatsusawowasureru] (exp) (id) Danger past and God forgotten
忘れられる[わすれられる, wasurerareru] (v1) to slip into obscurity; to be forgotten
忘れ扇[わすれおうぎ, wasureougi] (n) discarded fan (in autumn); forgotten fan
忘れ物[わすれもの, wasuremono] (n) lost article; something forgotten; (P)
苦しい時の神頼み[くるしいときのかみだのみ, kurushiitokinokamidanomi] (exp) danger past, God forgotten
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P)
邯鄲の歩み[かんたんのあゆみ, kantannoayumi] (exp) like the young man who tried to walk like the Kantan people, gave up, and forgot how to walk

forgo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำราศ[v.] (bamrāt) EN: forgo ; go without ; be separated from ; be away for a long time FR:
เข้าพุง[v. exp.] (khao phung) EN: have completely forgotten ; forget all the acquired knowledge FR:
เข้าตู้[adj.] (khao tū) EN: forgotten FR:
ไกลตาไกลใจ[v.] (klaitāklaij) EN: far from eye far from heart ; long absent, soon forgotten ; out of sight, out of mind FR: loin des yeux, loin du cœur
ลืมไป [X] (leūm pai) EN: by the way ; Oh I forgot FR: j'allais oublier ; tant que j'y pense
ลืมไปแล้ว[v. exp.] (leūm pai la) EN: have forgotten FR: avoir oublié
หลง[adj.] (long) EN: lost ; confused ; forgotten ; neglected ; mentally weak FR:

forgo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verzichten auf | verzichtend | verzichtet | verzichtet | verzichteteto forego {forewent; foregone}; to forgo
unvergesslich {adj}never-to-be-forgotten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forgo
Back to top