ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*participate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น participate, -participate-

*participate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
participate (vi.) มีส่วน See also: มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมมือ, เกี่ยวข้อง Syn. take part Ops. abstain, forgo
participate in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: เข้าร่วม Syn. partake in
participate with (phrv.) มีส่วนร่วมกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
participate(พาร์ทิส'ซะเพท) v. ร่วมกระทำ, See also: participant n. participation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
participate(vi) เข้าร่วม,ร่วมมือ,สมทบ,มีส่วนร่วม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบฎีกา (n.) invitation to participate in merit-making
มีส่วน (v.) participate See also: involved, take part Syn. พัวพัน, เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม (v.) participate in See also: have a part in, have a hand in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Much as I should like to participate in this ordeal, I cannot...ผมสามารถทำได้ทุกอย่าง แต่เรื่องนี้ผม ขอบาย...
We've had a most successful afternoon... and I'd like to congratulate all of the athletes... who have participated in today's events.เราประสบความสำเร็จมาก เมื่อช่วงบ่าย... และผมขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาทุกคน... ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้
Many have come to protest, many to pray but most have come to participate in what's become the best show in town.ที่นี่ในทะเลทรายนิวเม็กซิโก หลายคนได้มาประท้วง จำนวนมากที่จะอธิษฐาน แต่ส่วนใหญ่ได้มามีส่วนร่วม
They will actively participate on-site, during the construction process.พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในสถานที่ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
... orparticipatein disciplining his children...... หรือมีส่วนร่วมกับลูกๆ ...
This is not the first time the two players participate in the competitionThis is not the first time the two players participate in the competition
It would be much appreciated if you'd participated in blood drive.มันน่าจะรู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งมากกว่านี้นะ ถ้าพวกเราได้มีโอกาสเกี่ยวดองเป็นญาติกับเขาน่ะ
You cant retaliate against employees if they're standing up for something that they believe is illegal that they don't want to participate in.คุณไม่สามารถกลั่นแกล้งลูกจ้าง เพราะเขายืนหยัดต่อสู้ ในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันผิดกฎหมาย
I really hope that they understand that they're allowed to participate in their government they're not allowed to participate in anything the corporations do.ฉันหวังว่าพวกเขาควรทำความเข้าใจว่า พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในรัฐบาลได้ แต่ไม่สามารถ
We participate in math challenges against other high schools in the state, and we can get twice as much funding if we've got a girl.เรากำลังจะเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียนมัธยมในรัฐ แล้วเราจะได้เงินสนับสนุนเป็น 2 เท่า ถ้าในทีมเรามีผู้หญิง
Are you Jin Seok Lee from the 12th infantry who participated in the battle of Doom Il Yung?ฮัลโหล? ผมและทีมการขุดค้นทางโบราณคดีสงครามเกาหลี.
We gotta participate in every intermural event or we're kicked off campus, man.เราต้องลงแข่งกีฬามหาวิทยาลัยทุกครั้ง ไม่งั้นถูกไล่ออกนะเพื่อน

*participate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
送葬[sòng zàng, ㄙㄨㄥˋ ㄗㄤˋ, 送葬] participate in funeral procession; attend a burial

*participate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスプレイヤー[, kosupureiya-] (n) (See コスプレ) cosplayer (someone who participates in cosplay); cosplayers
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in
与る[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
共にする[ともにする, tomonisuru] (exp,vs-i) to do together; to share; to participate in
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
参じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) (See 参ずる・1) to come; to go; (2) (See 参ずる・2) to participate; (3) (See 参ずる・3) to perform Zen meditation
参ずる[さんずる, sanzuru] (vz,vi) (1) (hum) (See 参じる・1,参る・1) to come; to go; (2) (See 参じる・2) to participate; (3) (See 参じる・3) to perform Zen meditation
参加希望者[さんかきぼうしゃ, sankakibousha] (n) those interested in participating; persons wishing to participate
携わる[たずさわる, tazusawaru] (v5r,vi) (See 従事) to engage in; to participate; to take part; (P)
教育に携わる人人;教育に携わる人々[きょういくにたずさわるひとびと, kyouikunitazusawaruhitobito] (n) those who participate in education
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate

*participate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making FR:
เข้าร่วม[v. exp.] (khao ruam) EN: join ; participate ; attend ; take part (in) ; cooperate FR: se joindre ; s'associer ; participer ; prendre part (à) ; rejoindre
กินบุญ[v.] (kinbun) EN: participate at a merit ceremony banquet FR:
มีเอี่ยวด้วย[v. exp.] (mī īo dūay) EN: have an interest ; participate FR:
มีส่วน[v.] (mī suan) EN: participate ; be involved ; take part FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
มีส่วนร่วม(ใน)[v. exp.] (mī suanruam) EN: participate (in) ; have a part (in) ; have a hand (in) ; be involved (in) FR: participer (à) ; être impliqué (dans)
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere FR: participer ; prendre part (à) ; joindre
ร่วมกัน[v.] (ruam kan) EN: join ; participate ; get together ; cooperate ; take part (in) ; collaborate FR:
ร่วมมือร่วมใจ[v. exp.] (ruammeū rua) EN: help ; take part ; participate FR:
ร่วมวง[v.] (ruamwong) EN: join ; unite ; participate in ; unite FR:
สมทบทุน[v. exp.] (somthop thu) EN: join donating ; participate in donation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *participate*
Back to top