ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-offense-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น offense, *offense*,

-offense- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a court-martial offense to imagine-- to dream of blowing it up.แค่ฝันถึงการระเบิดสะพานนั่น--- ศาลทหารก็ถือว่าเป็นความผิดแล้ว
Wrong person. Forgive me. No offense intended.ผิดตัว ขอโทษที อย่าว่ากันนะ
You gotta call offense on that shit.นายน่าจะเรียกมันว่าการรุกนะ เมื่อกี๊
That's no offense to you, Adam.-งานเลี้ยงสนุกนะ โดโรที -หาเรื่องกันใช่ไหม
Well, no offense to Aristotle... but in my three years at Harvard...ค่ะ ไม่ได้จะโจมตีอริสโตเติลนะคะ แต่ช่วงสามปีของฉันที่ฮาวาร์ด
I haven't seen an offense that good since I played.ฉันไม่เคยเห็นตัวรุกทำเกมส์เก่งหยังงั้นตั้งแต่สมัยฉันเล่นเลย
It does not take offense and is not resentful."ไม่คุ่นเคือง และไม่เปอะเปื้อน
It does not take offense and is not resentful.ไม่ขุ่นเคือง ไม่เปอะเปื้อน
Concentrate our offense on the diggers. Order the APUs into position.มุ่งโจมตีที่เครื่องเจาะ / เอพียูประจำตำแหน่ง
But since the defendant can repeat another offense she is to be put in the National Psychiatric Hospital.แต่เพราะว่าจำเลยอาจกระทำการที่ขาดสติได้อีก ...เธอจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลผู้ป่วยโรคจิต
...keep the offense on the field.ตั้งแนวบุกไว้ในสนามครับ
No offense Kyle, next time we're eating out.คราวหน้านะไคล์ เราจะไปกินกันข้างนอกบ้าน

-offense- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检举[jiǎn jǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄩˇ, 检举 / 檢舉] to report (an offense to the authorities); to inform against sb

-offense- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
咎;科[とが, toga] (n) (1) (uk) error; mistake; fault; (2) (uk) sin; wrongdoing; offense
破戒[はかい, hakai] (n) breaking a commandment (usually religious); offense against the Buddhist commandments (offence)
罪状明白[ざいじょうめいはく, zaijoumeihaku] (n,adj-na) being proven guilty of a crime; having one's guilt for a crime made clear; (the) nature of offense being (becoming) clear

-offense- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชญากรรม [n.] (ātchayākam ) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรม[n.] (ātyākam = ā) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
การกระทำความผิด[n. exp.] (kān kratham) EN: offense ; offence (Am.) FR:
ข้ามหน้า ; ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnā ; kh) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ข้ามหน้าข้ามตา ; ข้ามหน้า[v.] (khāmnākhāmt) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ข้อขัดใจ[n. exp.] (khø khatjai) EN: FR: offense [f] ; outrage [m]
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: offence ; offense (Am.) ; delict FR: délit [m] ; forfait [m] ; infraction [f]
ความผิดอันยอมความได้[n. exp.] (khwāmphit-a) EN: compoundable offense FR:
ความผิดอาญา[n. exp.] (khwām phit ) EN: criminal offense FR: acte criminel [m]
ความผิดลหุโทษ[n.] (khwāmphitla) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor FR: délit mineur [m]
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché ; irascible ; susceptible
น้อยใจ[X] (nøijai) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt ; feel oneself inferior ; feel wronged FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
เปรียบเทียบปรับ[n. exp.] (prīepthīep ) EN: fine in settlement of an offense FR:
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
รู้สึกไม่ดี[v. exp.] (rūseuk mai ) EN: take offense ; have bad feelings (about) FR:
ทำผิด[v. exp.] (tham phit) EN: make a mistake ; commit an error ; do something wrong ; be in the wrong ; commit an offense FR: se tromper ; faire erreur ; commettre une erreur ; être dans l'erreur
ถือโกรธ[v.] (theūkrōt) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage ; take offense FR: prendre en grippe
โทษานุโทษ[n.] (thōsanuthōt) EN: offense FR:
โทษ[n.] (thōt) EN: crime ; offense ; guilt ; charge ; fault FR: crime [m]
โทษกรณ์[n.] (thōtsakøn) EN: offense ; penalty FR:

-offense- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkehrsdelikt {n}traffic offence; traffic offense [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -offense-
Back to top