ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

munch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *munch*, -munch-

munch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
munch (vi.) เคี้ยวเสียงดัง See also: เคี้ยวตุ้ยๆ Syn. crunch, grind, mash
munch (vt.) เคี้ยวเสียงดัง See also: เคี้ยวตุ้ยๆ Syn. crunch, grind, mash
munch (sl.) อาหาร
muncher (n.) ผู้เคี้ยวมีเสียง
munchies (n.) อาหารว่าง See also: อาหารกินเล่น Syn. light meal, snack
English-Thai: HOPE Dictionary
munch(มันชฺ) v. เคี้ยวอย่างแรง (มักมีเสียง), See also: muncher n.
English-Thai: Nontri Dictionary
munch(vt) เคี้ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know they call us Dick Munch and the Penis?You know they call us Dick Munch and the Penis?
And let me guess, he liked to munch on his fans.แล้วกลายเป็น James Dean งั้นเหรอ
Why don't you send her details to Detective Munch in New York?ทำไมคุณไม่ส่งรายละเอียดของเธอ ให้กับนักสืบมันซ์ในนิวยอร์กล่ะ
Look, if a slasher's going to munch on any of us, it won't be your scrawny ass.ฟังน่ะ ถ้าพวกสเลสเชอร์ จะมากินใครสักคนในพวกเรา มันก็จะไม่กินตัวผอมๆอย่างนายหรอก
About two years ago, Munch had a nervous breakdown and quit.ประมาณสองปีก่อน มันช์ประสาทเสียและลาออก
Tried to hire Munch and he killed 'em all.พยายามจะจ้างมันช์ แต่โดนฆ่ายกแก๊ง
Do you think you like to munch box because your last name is Munsch, or is that just a coincidence?เธอคิดว่าตัวเองชอบลงลิ้น (munch box) เพราะนามสกุลของเธอคือ Munsch มั้ย หรือมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญ
Munch is a Norwegian painter.Munch เป็น ศิลปของชาว นอรเว
Of course you are, my little munchkin.ผมเรียนรู้การทำงาน ของเลซี่และเมืองนี้
Police! Doughnut-munching morons! Help me!ตำรวจ หมาต๋า ช่วยด้วย
I thought I might be able to swap it for some pie or maybe Munchies?คิดว่าจะเอาพายมาแลกน่ะ หรือจะเอาขนมมันชี่คะ?
Holy cow, Munchak. You didn't tell me your friend was CNN.ให้ตายเถอะมันแชค คุณไม่ได้บอกผมว่าเพื่อนคุณคือซีเอ็นเอ็น

munch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慕尼黑[Mù ní hēi, ㄇㄨˋ ㄋㄧˊ ㄏㄟ, 慕尼黑] München or Münich (capital of Bavaria, Germany)

munch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スナック菓子[スナックがし, sunakku gashi] (n) snack food (esp. potato chips, popcorn, etc.); munchie; nosh
ぼりぼり;ぽりぽり[, boribori ; poripori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) munching; crunching; (2) (on-mim) scratching
むしゃむしゃ[, mushamusha] (adv) munch; crunch
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument)

munch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ดเวิร์ด มุงค์[n. prop.] (Etwoēt Mung) EN: Edvard Munch FR: Edvard Munch
ของขบเคี้ยว[n.] (khøngkhopkh) EN: munchies ; light food snacks ; snacks ; things to bite or chew FR:
ตระกูลมูลชาติ[n.] (trakūnmūnch) EN: lineage ; family background FR:

munch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mampf {m}munchies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า munch
Back to top