ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-munch-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น munch, *munch*,

-munch- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know they call us Dick Munch and the Penis?You know they call us Dick Munch and the Penis?
And let me guess, he liked to munch on his fans.แล้วกลายเป็น James Dean งั้นเหรอ
Why don't you send her details to Detective Munch in New York?ทำไมคุณไม่ส่งรายละเอียดของเธอ ให้กับนักสืบมันซ์ในนิวยอร์กล่ะ
Look, if a slasher's going to munch on any of us, it won't be your scrawny ass.ฟังน่ะ ถ้าพวกสเลสเชอร์ จะมากินใครสักคนในพวกเรา มันก็จะไม่กินตัวผอมๆอย่างนายหรอก
About two years ago, Munch had a nervous breakdown and quit.ประมาณสองปีก่อน มันช์ประสาทเสียและลาออก
Tried to hire Munch and he killed 'em all.พยายามจะจ้างมันช์ แต่โดนฆ่ายกแก๊ง
Do you think you like to munch box because your last name is Munsch, or is that just a coincidence?เธอคิดว่าตัวเองชอบลงลิ้น (munch box) เพราะนามสกุลของเธอคือ Munsch มั้ย หรือมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญ

-munch- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ดเวิร์ด มุงค์[n. prop.] (Etwoēt Mung) EN: Edvard Munch FR: Edvard Munch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -munch-
Back to top