ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mortify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mortify*, -mortify-

mortify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mortify (vt.) ทำให้อับอาย See also: ทำให้ขายหน้า Syn. embarrass, chagrin humiliate
mortify (vt.) บำเพ็ญทุกรกิริยา See also: ทรมานตัวเอง Syn. discipline
mortifying (n.) การทำให้อับอาย Syn. embarrassing, humiliating
English-Thai: HOPE Dictionary
mortify(มอร์'ทิไฟ) vt. ลบหลู่,บำเพ็ญทุกกิริยา,เป็นโรคเนื้อตาย, See also: mortifiedly adv. mortifier n. mortifyingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
mortify(vi) ตาย,เสียใจ,ตกใจ,ลบหลู่,อับอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Properly mortify you in front of your father.จะได้ทำให้คุณอายต่อหน้าพ่อคุณ
"Mortify, therefore your members which are on the earth."เหตุฉะนั้น จงประหารอวัยวะของท่านซึ่งอยู่ฝ่ายโลกนี้
Being triple-cast with two other guys to play opposite your girlfriend? It's mortifying.เล่นเป็นแฟนเธอ 3 คน มันน่าขายหน้า

mortify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P)

mortify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier
ทำให้อับอาย[v. exp.] (thamhai ap-) EN: mortify FR:
การทำให้อับอาย[n. exp.] (kān thamhai) EN: mortifying FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mortify
Back to top