ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-morose-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น morose, *morose*,

-morose- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know things have been pretty morose around here this past week, but I want to celebrate some good news for our little family.ครูรู้ว่าเรื่องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ครูอยากจะฉลองในข่าวดี
Mrs. Hagberg I understand that cupcakes are really trendy right now and I know the making of a foie gras might be a little morose but um I would like to at least graduate high school knowing how to make some kind of pâté.คุณ เฮคเบิร์ก ฉันเข้าใจนะว่าคัพเค้ก กำลังเป็นเทรนด์สุดฮิตในตอนนี้ และยังรู้อีกว่าการทําฟัวกรา (ตับห่าน)
Mainly because Dorrit would never go for it unless I suddenly become the lead singer of singer of some morose band.เพราะว่าดอริทจะไม่ไปดูมันเด็ดขาด ถ้าพ่อไม่กลายเป็น

-morose- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ไม่ดี[adj.] (ārom mai dī) EN: morose ; out of humour ; atrabilous ; grouchy FR: acariâtre ; agressif
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai ) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful ; cold ; unsympathetic FR:
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy FR: morose ; morne
หงิม[adj.] (ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
หงิม ๆ = หงิมๆ[adj.] (ngim-ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
เศร้าใจ[adj.] (saojai) EN: sad FR: morose ; sombre ; mélancolique ; abattu
ซึมเศร้า[adj.] (seumsao) EN: depressed ; depressive ; disheartening ; sad FR: dépressif ; déprimé ; morose ; mélancolique ; triste

-morose- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdrießlich; missmutig; griesgrämig {adj} | verdrießlicher | am verdrießlichstenmorose | more morose | most morose

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -morose-
Back to top