ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-marked-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น marked, *marked*,

-marked- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราขุนพล (n.) a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For some, their flesh will be marked for life, despite having made it home from the camps.บางคนอาจมีแผลไปตลอดชีวิต นอกเหนือไปจากนั้น...
'There's a grave marked 'unknown' right beside Arch Stanton.''มีหลุมศพที่เขียนว่า "ไม่มีชื่อ" อยู่ข้างๆกับ อาร์ช แสตนตัน'
They are marked for target practice.เธอขอมันไม่ได้ มันจะเป็นเป้าฝึกซ้อมของเรา
But baseball has marked the time.แต่เบสบอล ยืนหยัดตลอดมา
I've marked every day. Hmm. Very foolish.ฉันทำเครื่องหมายทุกวัน โง่เง่ามาก
One was marked "Cloak Room," and the other "Valuables."มีป้าย "เสื้อผ้า" กับ "ทรัพย์สินมีค่า"
I'm marked for death, and they send me on the road with a PR nerd.ฉันถูกกาหัว พวกเขาดันส่งฉันไปกับพีอาร์น้องใหม่
" Marked for death." Oh, Jesus."ถูกกาหัว" โอว จีซัส
The way I see it... these places marked in crops and such... none of them are really near water.ที่นึกออกตอนนี้ บริเวณที่มีเครื่องหมาย ไม่มีที่ไหนใกล้น้ำเลย
Your human, he's been marked by a Lycan.มนุษย์ของเธอ/เขาเป็นเป็นไลแคน
My teacher marked it Five circles are the bestครูให้คะแนน วงกลมห้าวงคือยอดเยี่ยม
Something happened in 1940 which marked the beginning of a new era.สิ่งที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1940 (ซามูเอล เอปสไตน์ ม.บ. ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่

-marked- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻度[kè dù, ㄎㄜˋ ㄉㄨˋ, 刻度] marked scale; graduated scale
惊风[jīng fēng, ㄐㄧㄥ ㄈㄥ, 惊风 / 驚風] infantile convulsion (illness affecting children esp. under the age of five, marked by muscular spasms)
标牌[biāo pái, ㄅㄧㄠ ㄆㄞˊ, 标牌 / 標牌] marked price

-marked- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] (n) {comp} marked section
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) {comp} effective status of a marked section
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] (n) {comp} marked section declaration
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] (n) {comp} marked section start
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] (n) {comp} open marked section declaration
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration

-marked- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จตุรงคสันนิบาต[n.] (jaturongkha) EN: Buddhist All Saints Day ; Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
จาตุรงคสันนิบาต[n.] (jāturongkha) EN: Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
ตราขุนพล[n.] (trākhunphon) EN: cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts FR:

-marked- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -marked-
Back to top