ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noticeable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noticeable*, -noticeable-

noticeable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noticeable (adj.) โดดเด่น See also: สะดุดตา, ซี่งเห็นได้ชัด Syn. eminent, manifest, prominent Ops. unnoticeable, unclear
English-Thai: HOPE Dictionary
noticeable(โน'ทิสซะเบิล) adj. น่าสังเกต, See also: noticeably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสังเกต (adj.) noticeable See also: spectacular, doubtful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was something so fucking noticeable about you.คุณมีบางอย่างดึงดูดใจเป็นบ้าเลย ให้ตายสิ!
As people get older, the most noticeable thing is that the face elongates...เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ส่วนที่เด่นมากๆ บนใบหน้าก็จะขยายขึ้น...
There are noticeable shiftsมีการเปลี่ยนแปลง ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน
Protruding... and so noticeableไอ้ที่ยื่นๆนั้น... เห็นชัดจะตาย
His method of ingress and egress is quiet and unnoticeable.วิธีเข้าออกจากบ้านมันเงียบ และไม่มีใครสังเกตเห็น
It's that noticeable?เห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอ?
They don't stay up nights handling unnoticeable cases.พวกเขาไม่ต้องถ่างตาทำคดี ที่ไม่มีใครสนใจทั้งวันทั้งคืน

noticeable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuō, ㄓㄨㄛ, 倬] noticeable; large; clear; distinct

noticeable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
目につく;目に付く;眼につく;眼に付く[めにつく, menitsuku] (v5k) to be noticeable; to notice; to catch one's eye

noticeable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าสังเกต[adj.] (nā sangkēt) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful FR: marquant ; remarquable ; notable
ออกนอกหน้า[adj.] (øknøknā) EN: open ; noticeable ; undisguised FR:
สะดุดตา[v.] (saduttā) EN: strike the eyes ; catch the eyes ; be noticeable ; be eye-catching FR: sauter aux yeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noticeable
Back to top