ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

layer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *layer*, -layer-

layer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
layer (n.) กิ่งตอน
layer (vt.) ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง Syn. propagate
layer (n.) ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว Syn. thickness
layer (n.) ชั้น Syn. stratum, bed, tier
layer (vt.) ทำให้เป็นชั้น
layer (vi.) แบ่งเป็นชั้นๆ
layer (n.) ผู้วาง
layer (n.) แม่ไก่ที่วางไข่
layer of air (n.) ชั้นบรรยากาศ Syn. gaseous envelope
layered (adj.) ที่ประกอบด้วยชั้นบางๆ
layered (adj.) เป็นชั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
layer(เล'เออะ) n. ชั้น,ชั้นดิน,สิ่งที่เป็นชั้น,ระดับ,ไก่ที่ออกไข่ vt. ทำเป็นชั้น, Syn. tier
English-Thai: Nontri Dictionary
layer(n) ผู้จัด,ชั้น,กิ่งตอน,ระดับ,ชั้นดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
layerชั้นเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Layerชั้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้น (clas.) layer See also: tier, stratum, terrace
ชั้นดิน (n.) rock strata layers of the soil
ชั้นประสาท (n.) nervous layer
ตัวจริง (n.) on ground player Ops. ตัวสำรอง
นักกีฬาเทนนิส (n.) tennis player
นักตบ (n.) volleyball player Syn. นักวอลเล่ย์บอล
นักวอลเล่ย์บอล (n.) volleyball player
นักเทนนิส (n.) tennis player Syn. นักกีฬาเทนนิส
มือผี (n.) card player See also: one asked to fill in at card games
ออกโขน (v.) act as a masked player See also: play noisily as in a masked play Syn. ออกยักษ์ออกโขน
เครื่องเล่นจานเสียง (n.) record player See also: phonograph, gramophone, pick-up
เครื่องเล่นซีดี (n.) CD player See also: compact disc player
เครื่องเล่นวีดีโอเทป (n.) video player
เครื่องเล่นเกม (n.) game player
เครื่องเล่นเทป (n.) cassette player
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space.'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'.
I'll bet all of you, like me yearn for just one story that isn't about unveiling layer after layer of human weakness.แล้วก้อที่สำคัญเลย ต้องมี นักข่าว เข้าประเด็นเลยดีกว่า มียักข่าวของ มันเดย์โซล ที่แบบว่า..
A story that reveals, with each layer of investigation something finer and nobler.ชั้นอยากได้คนที่จะมาช่วยงานชั้นมากกว่า อ่าใช่ครับ นั่นก้อเป็นอีกกรณีนึง ปล่องให้เป็นหน้าที่ของผมเอง โอเค?
Once the tallow hardens, you skim off a layer of glycerin.อยู่กับความเจ็บปวดนี่สิ อย่าไปคิดเรื่องอื่น ไม่, ไม่เอา โอ๊ย พระเจ้า!
My guess is it's put a layer of dew on the warmer grass, which is gonna slow your ball down.ผมคิดว่ามันจะมีหยาดน้ำค้าง บนหญ้าที่อุ่นกว่า... ...ทำให้ลูกคุณกลิ้งช้าลง
Adhesive reside shows he put layer after layer of duct tape over his victims' eyes.จากการวิเคราะห์แถบกาวพบว่า เขาได้ปิดเทปชั้นแล้วชั้นเล่า บนตาของเหยื่อ
The corona is the pearly layer around the sun.ลำแสงโคโรน่าจะปรากฎ รอบๆดวงอาทิตย์
And some of the outgoing infrared radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere.บางส่วนของการแผ่รังสีอินฟราเรดขาออกนี้ถูกกักไว้ โดยชั้นบรรยากาศนี้ และเก็บมันไว้ภายใน
But the problem is this thin layer of atmosphere is being thickened by all of the global warming pollution that's being put up there.แต่ปัญหาคือชั้นบรรยากาศบางๆนี้กำลังถูกทำให้หนาขึ้น ด้วยมลภาวะที่ทำให้โลกร้อนทั้งหลายที่ถูกปล่อยขึ้นไป
And what that does is it thickens this layer of atmosphere, more of the outgoing infrared is trapped.การทำเช่นนี้ทำให้ชั้นบรรยากาศหนาขึ้น การแผ่รังสีอินฟราเรดออกไปก็ยิ่งถูกกักไว้มากขึ้น
And you can see each annual layer from the melting and re-freezing, so they can go back in a Iot of these mountain glaciers 1 ,000 years.เห็นแต่ละชั้นของแต่ละปี จากที่ละลายแล้วกลับเป็นน้ำแข็งอีกครั้ง สามารถย้อนกลับไปดูธารน้ำแข็งเหล่านี้ได้เป็นพันๆปี

layer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脉络膜[mài luò mó, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˊ, 脉络膜 / 脈絡膜] choroid (anat. vascular layer between sclera and retina)
土层[tǔ céng, ㄊㄨˇ ㄘㄥˊ, 土层 / 土層] layer of soil; ground level
层层[céng céng, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ, 层层 / 層層] layer upon layer
重重[chóng chóng, ㄔㄨㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, 重重] layer upon layer; one after another
实体层[shí tǐ céng, ㄕˊ ㄊㄧˇ ㄘㄥˊ, 实体层 / 實體層] physical layer (OSI)
七层架构[qī céng jià gòu, ㄑㄧ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, 七层架构 / 七層架構] seven layer architecture (OSI)
软流圈[ruǎn liú quān, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩㄢ, 软流圈 / 軟流圈] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
软流层[ruǎn liú céng, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 软流层 / 軟流層] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, 适配层 / 適配層] adaptation layer
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
应用层[yìng yòng céng, ˋ ㄩㄥˋ ㄘㄥˊ, 应用层 / 應用層] application layer
边界层[biān jiè céng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄘㄥˊ, 边界层 / 邊界層] boundary layer
芭菲[bā fēi, ㄅㄚ ㄈㄟ, 芭菲] Buffy (the vampire slayer), star of TV series
棋手[qí shǒu, ㄑㄧˊ ㄕㄡˇ, 棋手] chess player
云层[yún céng, ㄩㄣˊ ㄘㄥˊ, 云层 / 雲層] cloud layers
下层[xià céng, ㄒㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, 下层 / 下層] underlayer; lower class; lower strata; substrate
真皮[zhēn pí, ㄓㄣ ㄆㄧˊ, 真皮] dermis (layer within the skin containing sense of touch)
垫底儿[diàn dǐ r, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 垫底儿 / 墊底兒] foundation layer; underlay; fig. to lay foundations; to snack
电唱[diàn chàng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ, 电唱 / 電唱] gramophone; record player
电唱机[diàn chàng jī, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄐㄧ, 电唱机 / 電唱機] gramophone; record player
电唱盘[diàn chàng pán, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄆㄢˊ, 电唱盘 / 電唱盤] gramophone; record player
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 帽子戏法 / 帽子戲法] hat trick (when one player scores three goals)
内层[nèi céng, ㄋㄟˋ ㄘㄥˊ, 内层 / 內層] internal layer
郎平[Láng Píng, ㄌㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, 郎平] Jenny Lang Ping (1960-), Chinese volleyball player, coach of USA women's national team since 2005
一层[yī céng, ㄧ ㄘㄥˊ, 一层 / 一層] layer
[céng, ㄘㄥˊ, 层 / 層] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.)
[lè, ㄌㄜˋ, 阞] layer; vein
链路层[liàn lù céng, ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄘㄥˊ, 链路层 / 鏈路層] link layer
脂质体[zhī zhì tǐ, ㄓ ㄓˋ ㄊㄧˇ, 脂质体 / 脂質體] liposome (bilayer lipid vesicle)
介质访问控制层[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì céng, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄘㄥˊ, 介质访问控制层 / 介質訪問控制層] MAC layer
磁层[cí céng, ㄘˊ ㄘㄥˊ, 磁层 / 磁層] magnetosphere; magnetic layer
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 畳] Japanese variant of 疊|叠; to layer; to fold in layers; Japanese tatami matting
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 如来 / 如來] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc)
布雷舰[bù léi jiàn, ㄅㄨˋ ㄌㄟˊ ㄐㄧㄢˋ, 布雷舰 / 佈雷艦] minelayer (ship)
外层[wài céng, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ, 外层 / 外層] outer layer; outer shell
臭氧层[chòu yǎng céng, ㄔㄡˋ ㄧㄤˇ ㄘㄥˊ, 臭氧层 / 臭氧層] ozone layer
局中人[jú zhōng rén, ㄐㄩˊ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, 局中人] participant; protagonist; a player (in this affair)
物理层[wù lǐ céng, ˋ ㄌㄧˇ ㄘㄥˊ, 物理层 / 物理層] physical layer
吹竽手[chuī yú shǒu, ㄔㄨㄟ ㄩˊ ㄕㄡˇ, 吹竽手] player of the yu 竽 (free reed mouth organ)
播放机[bō fàng jī, ㄅㄛ ㄈㄤˋ ㄐㄧ, 播放机 / 播放機] player (e.g. CD player)

layer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere)
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere)
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere)
アダプテーションレイヤ[, adapute-shonreiya] (n) {comp} adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] (n) {comp} adaptation layer
オゾン層[オゾンそう, ozon sou] (n) ozone layer
オゾン層保護法[オゾンそうほごほう, ozon souhogohou] (n) Ozone Layer Protection Law
カンブリア系[カンブリアけい, kanburia kei] (n,adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period)
ケネリーヘビサイド層[ケネリーヘビサイドそう, keneri-hebisaido sou] (n) (obsc) (See E層) Kennelly-Heaviside layer
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)
上澄み;上澄(io)[うわずみ, uwazumi] (n) the clear top of a liquid; the clear layer in a fluid, atop the sediment
上積み[うわづみ, uwadumi] (n) (1) deck cargo; upper layer of goods; (adj-f) (2) extra; (vs) (3) to pile on top of; (P)
前層[ぜんそう, zensou] (n) {math} presheaf; anterior layer
原子層エピタキシー[げんしそうエピタキシー, genshisou epitakishi-] (n) atomic layer epitaxy; ALE; atomic layer deposition; ALD
堆積層[たいせきそう, taisekisou] (n) sedimentary layer
柵状組織[さくじょうそしき, sakujousoshiki] (n) palisade layer
毛表皮[もうひょうひ, mouhyouhi] (n) (See キューティクル) cuticle; outermost layer of a hair
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category)
積層[せきそう, sekisou] (n) laminating; lamination layer
空乏層[くうぼうそう, kuubousou] (n) depletion layer (of transistor)
草本層[そうほんそう, souhonsou] (n) herbaceous layer
見返し;見返[みかえし, mikaeshi] (n) (1) endpaper; end paper (of a book); (2) facing (extra layer of material used to make a garment); (3) looking back; triumphing over (a rival)
逆転層[ぎゃくてんそう, gyakutensou] (n) inversion layer
銅箔[どうはく, douhaku] (n) (1) copper foil (used in copper plating); (2) copper layer (of printed circuits)
CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P)
DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P)
MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) {comp} MP3 player; (P)
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player
オートプレーヤー[, o-topure-ya-] (n) auto player
オールラウンドプレーヤー[, o-ruraundopure-ya-] (n) all-round player
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours)
コスプレイヤー[, kosupureiya-] (n) (See コスプレ) cosplayer (someone who participates in cosplay); cosplayers
サッカー選手[サッカーせんしゅ, sakka-senshu] (n) soccer player
シングルプレーヤー[, shingurupure-ya-] (n) single player
スクラッチプレーヤー[, sukuracchipure-ya-] (n) scratch player
スター選手[スターせんしゅ, suta-senshu] (n) star player; star athlete
スペシャルライセンスプレーヤー[, supesharuraisensupure-ya-] (n) special license player (licence)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer
データリンク層[データリンクそう, de-tarinku sou] data link layer
トランスポート層[トランスポートそう, toransupo-to sou] transport layer
ネットワーク層[ネットワークそう, nettowa-ku sou] network layer
プレゼンテーション層[プレゼンテーションそう, purezente-shon sou] presentation layer
上位層[じょういそう, jouisou] upper level, upper layer
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game
マルチプレイヤーゲーム[まるちぷれいやーげーむ, maruchipureiya-ge-mu] multiplayer game
階層[かいそう, kaisou] hierarchical (a-no), layered
階層アーキテクチャ[かいそうアーキテクチャ, kaisou a-kitekucha] layered architecture
階層構造[かいそうこうぞう, kaisoukouzou] layered structure

layer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้น[n.] (chan) EN: layer ; stratum ; tier FR: couche [f] ; strate [f] ; niveau [m] ; épaisseur [f]
ชั้น[n.] (chan) EN: [class.: layer ; tier ; stratum ; terrace] FR:
ชั้นบรรยากาศโอโซน[n. exp.] (chan banyāk) EN: ozone layer FR: couche d'ozone [f]
ชั้นของโอโซน[n. exp.] (chan khøng ) EN: ozone layer FR: couche d'ozone [f]
ชั้นโอโซน[n. exp.] (chan ōsōn) EN: ozone layer FR: couche d'ozone [f]
กาบกล้วย[n. exp.] (kāp klūay) EN: leaf sheaf of banana tree ; fibrous layer on the trunk of the banana tree FR:
ไข่ดก[X] (khai dok) EN: be a good layer FR:
ขนมชั้น [n. exp.] (khanom chan) EN: layer cake ; Thai layer cake ; steamed coconut layer rice cake ; layered rice flour dessert FR: gâteau monté [m]
ผิว[n.] (phiu [= phi) EN: surface ; outer layer FR: surface [f]
เปลือกโลกส่วนล่าง[n. exp.] (pleūaklōk s) EN: lower crust ; lower crustal layer FR: croûte inférieure [f]
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; complicated ; intricate ; having layer upon layer of FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe ; alambiqué
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit FR: déblayer ; défricher
ช่างก่ออิฐ[n. exp.] (chang kø it) EN: bricklayer ; mason FR: maçon [m]
ช่างปูน[n. exp.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer FR: maçon [m]
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
เจือน้ำ[v. exp.] (jeūa nām) EN: FR: diluer ; délayer
การตอนกิ่ง[n. exp.] (kān tøn kin) EN: layerage ; marcottage FR: marcottage [m]
เก็บกวาด[v.] (kepkwāt) EN: clean up ; sweep ; tidy FR: balayer
เก็บกวาดบ้าน[v. exp.] (kepkwāt bān) EN: FR: balayer la maison
ขาไพ่[n. exp.] (khā phai) EN: card player ; card partner FR: joueur de cartes [m]
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: stand in for a player at a card game FR:
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
คนเป่าแตร[n. exp.] (khon pao tr) EN: trumpeter ; trumpet player FR: trompettiste [m]
เครื่องเล่นดีวีดี[n. exp.] (khreūang le) EN: DVD player FR: lecteur de DVD [m]
เครื่องเล่นแผ่นเสียง[n. exp.] (khreūang le) EN: record player FR: tourne-disque [m] ; électrophone [m]
เครื่องเล่นเพลง[n. exp.] (khreūang le) EN: music player FR: lecteur de musique [m]
เครื่องเล่นซีดี[n. exp.] (khreūang le) EN: C.D. player FR: lecteur de CD
เครื่องเล่นเทป[n. exp.] (khreūang le) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[n. exp.] (khreūang le) EN: video cassette player FR: magnétoscope [m]
กวาด[v.] (kwāt) EN: sweep ; dust ; brush ; dust and sweep ; swab FR: balayer
กวาดบ้าน[v. exp.] (kwāt bān) EN: clean the house FR: balayer la maison
กวาดขยะ[v. exp.] (kwāt khaya) EN: sweep away rubbish ; sweep up rubbish FR: balayer les ordures
กวาดพื้น[v. exp.] (kwāt pheūn) EN: sweeep the floor FR: balayer le sol
กวาดตา[v. exp.] (kwāttā) EN: sweep one's eyes (over) ; look around ; glance around ; cast one's eyes around FR: balayer du regard
มือหนึ่ง = มือ 1 = มือ ๑[n. exp.] (meū neung) EN: number one player ; number one competitor FR:
มือผี[n.] (meūphī) EN: card player (who neither wins nor loses money) FR:
นักดนตรี[n. exp.] (nak dontrī) EN: musician ; player ; performer ; composer FR: musicien [m] ; musicienne [f]
นักฟุตบอล[n.] (nak futbøn) EN: soccer player ; football player FR: footballeur [m] ; joueur de football [m]
นักฟุตบอลอาชีพ[n. exp.] (nak futbøn ) EN: professional football player ; professional soccer player FR: joueur de football professionnel [m] ; joueur professionnel [m] ; footballeur professionnel [m]
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman ; sportsperson FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f] ; compétiteur [m]

layer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sperrschicht {f}barrier layer
Grenzschicht {f}boundary layer
Grenzschichtabsaugung {f}boundary layer suction
Grenzschichttheorie {f}boundary layer theory
Brandschicht {f}burnt layer
Anreicherungsschicht (Halbleiter) {f} [electr.]carrier concentration layer
Wolkenschicht {f}cloud layer
Leitungsschicht {f}conductive layer
Sperrschicht {f} (Halbleiter) [electr.]depletion layer
Diffusionsschicht {f}diffusion layer
Gewebelage {f}fabric layer (ply); fabric ply
Einbettungsschicht {f}buried layer
Begehungshorizont {m}occupation layer
Kulturschicht {f}occupation layer
Laufhorizont {m}occupation layer
Ozonschicht {f}ozone layer
Fremdschicht {f} (Halbleiter) [electr.]pollution layer
Polsterlage {f}sacrificial layer
Verbindungsschicht {f}session layer
Maurerpolier {m}bricklayer foreman
Kartenspieler {m}card player
Schachspieler {m}chess player
Mehrlagen {pl}multilayer
Humusschicht {f}humus layer; topsoil
Durchkontaktierung {f}interlayer connection; continuous bonding
Zwischenschicht {f}intermediate layer; intermediate plating
Sahnetorte {f}layer cake
Schichtdicke {f}layer thickness; film thickness
Leger {m}layer
Minenleger {m} [mil.]minelayer
Plattenspieler {m}record player
teamfähig {adj} | teamfähig seinable to work as part of a team; team-oriented | to be a good team player
ungedeckt {adj} (Spieler) [sport]unmarked (player)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า layer
Back to top