ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intrude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intrude*, -intrude-

intrude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intrude (vi.) บุกรุก See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ Syn. encroach, trespass, butt in
intrude (vt.) บุกรุก See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ Syn. invade
intrude into (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on, obtrude on
intrude on (phrv.) ก้าวก่าย See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม Syn. intrude into, obtrude on
intrude upon (phrv.) ก้าวก่าย See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม Syn. intrude into, obtrude on
intruder (n.) บุคคลภายนอก See also: คนนอก, คนภายนอก, คนที่ไม่ใช่สมาชิก Syn. newcomer
intruder (n.) คนที่เข้าครอบครองสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต See also: ผู้จับจองที่ดินโดยไม่มีใบจับจอง, คนหักร้างถางพง Syn. trespasser
English-Thai: HOPE Dictionary
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere,invade,obtrude
English-Thai: Nontri Dictionary
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้ำกราย (v.) intrude See also: come near Syn. เข้ามา, ล่วงล้ำ, ใกล้เข้ามา
ทะลึ่ง (v.) intrude See also: shoot up, spring up, soar Syn. ทะยาน, พรวดพราด
ล่วงล้ำ (v.) intrude See also: come near Syn. เข้ามา, ใกล้เข้ามา
ละลาบละล้วง (v.) intrude See also: take liberties, trespass, offend Syn. ล่วงเกิน
ใกล้เข้ามา (v.) intrude See also: come near Syn. เข้ามา, ล่วงล้ำ
แพ่น (v.) intrude violently See also: rush in, dash
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who dares intrude on my solitude?ใครกล้ารุกล้ำความสันโดษของข้า?
I don't want to intrude if you'd prefer to be alone.ฉันไม่อยากรบกวนเวลานะ ถ้าคุณต้องการอยู่คนเดียว
Sorry to intrude but would you know where no. 16-1 is?ขอโทษที่รบกวน คุณทราบมั้ยคะว่าบ้านเลขที่ 16-1 อยู่ไหน
I am sorry to intrude at such a delicate time, but I knew your husband.ผมขอโทษที่มารบกวนในเวลาเช่นนี้ แต่..
How dare you intrude our border?กล้าดียังไงถึงรุกล้ำดินแดนของเรา ?
So I don't mean to intrude on your authority or whatever but could you maybe be a little nicer to Nelly?เอ่อ ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมายุ่ง เรื่องอำนาจหรืออะไรของเธอนะ แต่... เธอช่วยปฏิบัติกับเนลลี่ ดีกว่านี้ได้ไหม?
Sorry to intrude on you.ขอโทษที่เข้ามารบกวนนะครับ
The last thing I want to do is intrude on guy time.สิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำคือการก้าวก่ายเวลาพวกเธอ
I don't wanna intrude any more than I already have.ผมไม่อยากจะก้าวก่าย ไปมากกว่านี้
I w--I wouldn't intrude like this, uh, only we have an important lead perhaps Nadine can help us with.ฉันไม่อยากบุกรุกมาแบบนี้ แต่ว่าเรามีเบาะแสสำคัญ ที่นาดีนอาจช่วยเราได้
A thousand pardons. I mean not to intrude on such a joyous occasion.ขอประทานอภัยอย่างยิ่ง ข้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะงานที่น่ารื่นเริงยิ่ง
So you intrude on my estate?งั้นเจ้าก็เลยบุกรุกบ้านของข้างั้นเหรอ

intrude ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵入者[qīn rù zhě, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄓㄜˇ, 侵入者] intruder; invader
入侵者[rù qīn zhě, ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄜˇ, 入侵者] intruder
挤入[jǐ rù, ㄐㄧˇ ㄖㄨˋ, 挤入 / 擠入] intrude

intrude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し掛ける;押掛ける;押しかける[おしかける, oshikakeru] (v1,vi) to intrude on
乱入者[らんにゅうしゃ, rannyuusha] (n) intruder
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider
出しゃばる[でしゃばる, deshabaru] (v5r,vi) to intrude; to butt in
姫蟻[ひめあり;ヒメアリ, himeari ; himeari] (n) (uk) Monomorium intrudens (species of ant)
潜入者[せんにゅうしゃ, sennyuusha] (n) intruder; infiltrator
闖入者[ちんにゅうしゃ, chinnyuusha] (n) intruder

intrude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate FR: pénétrer ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
เจ๋อเจ๊อะ[v.] (joējoe) EN: poke one's nose into other people's affairs ; intrude ; dare FR:
จู่โจม[v.] (jūjōm) EN: attack suddenly ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack FR: attaquer
ล่วงล้ำ [v.] (lūanglam) EN: intrude ; trespass ; impinge (on) FR:
แพ่น[v.] (phaen) EN: be rash enough ; be assertive enough ; intrude violently FR:
รบกวน[v.] (ropkūan) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude ; harass ; bug FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; perturber ; enquiquiner (fam.) ; tanner (fam.) ; harasser ; emmerder (fam.)
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade FR: empiéter ; violer la propriété
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
แทรกแซง[v.] (saēksaēng) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
เสือก[v.] (seūak) EN: intrude ; meddle ; interfere ; butt in ; be nosy FR: mettre son nez
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences FR: se précipiter ; faire irruption
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: shoot up ; spring up ; soar ; intrude FR:
แหยม[v.] (yaēm) EN: intrude ; poke (into) ; meddle ; interfere FR: interférer
ถลำ[v.] (thalam) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intrude
Back to top