ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inning*, -inning-

inning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inning (n.) ช่วงทำแต้มในการแข่งขันกีฬาเบสบอล Syn. at bat, turn
English-Thai: HOPE Dictionary
inning(อิน'นิง) n. สมัยมีอำนาจ,ตาทำแต้มในการแข่งขัน,โอกาส., See also: innings ตาลีลูกคริดเก๊ต,การเรียกคืนที่ดินที่เป็นหนองหรือน้ำท่วม
English-Thai: Nontri Dictionary
inning(n) โอกาส,ช่วงที่มีวาสนา,คราว,สมัยที่มีอำนาจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชนะ (n.) winning See also: overcoming, conquering, conquest, defeating, coming first Ops. การแพ้
การตั้งต้น (n.) beginning
การเปิดฉาก (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่ม, การเริ่มต้น
การเปิดฉาก (n.) beginning See also: start, beginning the performance, raising the curtain, outset Syn. การเริ่มแสดง Ops. การปิดฉาก
การเริ่ม (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่มต้น
การเริ่มต้น (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่ม
การเริ่มแสดง (n.) beginning See also: start, beginning the performance, raising the curtain, outset Ops. การปิดฉาก
จุดตั้งต้น (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดแรกเริ่ม
จุดเริ่ม (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม
จุดแรกเริ่ม (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น
ช่วงต้น (n.) beginning See also: commencing, starting Syn. ตอนต้น Ops. ตอนท้าย, ตอนปลาย
ต๋ง (n.) a percentage of winnings in gambling
ต้น (n.) beginning Syn. แรกเริ่ม, ตอนแรกๆ Ops. ปลาย
ต้นปี (n.) at the beginning of the year See also: early in the year Ops. ท้ายปี, ปลายปี
ต้นมือ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนแรกๆ, ตอนต้นๆ Ops. ปลายมือ
ต้นร้ายปลายดี (n.) be bad at the beginning and good at the end See also: project or career which started disastrously but whose end is auspicious Ops. ต้นดีปลายร้าย
ต้นเดือน (n.) beginning of month See also: first part of the month Ops. ปลายเดือน
ตอนต้นๆ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนแรกๆ Ops. ปลายมือ
ตอนแรกๆ (n.) beginning Syn. แรกเริ่ม Ops. ปลาย
ตอนแรกๆ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนต้นๆ Ops. ปลายมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm really beginning to run out of moneyเงินของฉันเริ่มจะหมดแล้วจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you got to the majors, you played only one inning of one game.ตอนที่คุณเล่นอาชีพ คุณเล่นแค่ 1 อินนิ่ง 1 เกมเท่านั้น
What's so interesting about half an inning that you'd come from Iowa ... to talk to me about it 50 years after it happened?ช่วงต้นของอินนิ่งนั้นมีความสำคัญอะไรเหรอ จนทำให้คุณต้องเดินทางไกล มาจากไอโอว่า เพื่อคุยกับผม 50 ปีหลังจากที่มันเกิดขึ้น
Maybe it's to find out if one inning can change the world.อาจเพื่อค้นหาว่าอินนิ่งนั้น อาจเปลี่ยนแปลงโลกได้
It's the seventh inning stretch. Time to balance my chi.เข้าสู้โค้งที่ 7 แล้ว ได้เวลาฝึกพลังสมดุลย์ของฉัน
Cook and Bell looking to rebuild the inning somewhat.คุกและเบลล์อยากทำผลงาน ในอินนิ่งนี้ให้ได้
Her wiles are beginning' to work.ไต๋เธอเป็นจุดเริ่มต้นในการ ทำงาน
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล
That's not a very happy beginning.นั่นเป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้มีความสุขมาก
Right from the beginning, his own lawyer knew, and you could see it.ขวาจากจุดเริ่มต้นที่ทนายความของตัวเองรู้และคุณจะได้เห็นมัน
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ
And we go into extra innings here, eh?และเราไปในโอกาสพิเศษที่นี่ใช่มั้ย?
This is beginning to sound like a...นี้เป็นจุดเริ่มต้น เสียงเหมือน ...

inning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, 前后 / 前後] around; from beginning to end; all around
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, 初学者 / 初學者] beginning student
年代初[nián dài chū, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄔㄨ, 年代初] beginning of an age; beginning of a decade
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, 年初] beginning of the year
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 朔] beginning; first day of lunar month
纪元[jì yuán, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, 纪元 / 紀元] beginning of an era
[xù, ㄒㄩˋ, 绪 / 緒] beginnings; clues; mental state; thread
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 起来 / 起來] beginning or continuing an action; upward movement; stand up
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ, 开春 / 開春] beginning of spring; the lunar New Year
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, 开头 / 開頭] beginning
始终[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, 始终 / 始終] from beginning to end; all along
陀螺[tuó luó, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 陀螺] gyroscope; spinning top
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, 一直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 首页 / 首頁] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter
一局[yī jú, ㄧ ㄐㄩˊ, 一局] inning
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, 初期] initial stage; beginning period
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, 旋工] lathe operator; spinning wheel worker
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)
获奖[huò jiǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄤˇ, 获奖 / 獲獎] prize-winning
太初[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, 太初] the absolute beginning
纺织[fǎng zhī, ㄈㄤˇ ㄓ, 纺织 / 紡織] spinning and weaving
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ, 纺车 / 紡車] spinning wheel
织纴[zhī rèn, ㄓ ㄖㄣˋ, 织纴 / 織紝] spinning and weaving
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)
优胜[yōu shèng, ㄧㄡ ㄕㄥˋ, 优胜 / 優勝] winning; superior
魏巍[Wèi Wēi, ㄨㄟˋ ㄨㄟ, 魏巍] Wei Wei (1920-), novelist and poet, author of award-winning novel The East 東方|东方 about the Korean war

inning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキストライニング[, ekisutorainingu] (n) extra inning
守備固め[しゅびがため, shubigatame] (n) making replacements for defensive purposes in the late inning of a game (baseball)
アンダーピニング[, anda-piningu] (n) underpinning
イニング(P);インニング[, iningu (P); inningu] (n) inning; (P)
ウイニング[, uiningu] (n) winning
ウイニングショット[, uiningushotto] (n) winning shot (tennis, ball games)
ウイニングボール;ウィニングボール[, uiningubo-ru ; uiningubo-ru] (n) winning ball
ウイニングポスト[, uininguposuto] (n) winning post
ウイニングラン[, uininguran] (n) winning run
オッズ[, ozzu] (n) chances of winning (a bet); odds
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
スピニングリール[, supininguri-ru] (n) spinning reel
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning
スリム化[スリムか, surimu ka] (n,vs) thinning; streamlining
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] (n) {comp} beginning of data
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] (n) {comp} beginning-of-tape marker; BOT marker
ていうか[, teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence)
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
ニヤニヤ(P);にやにや(P)[, niyaniya (P); niyaniya (P)] (adv,n,vs) (on-mim) grinning; broad grin; smirk; (P)
ニヤリ;にやり[, niyari ; niyari] (adv,adv-to) (on-mim) broadly grinning
のっけ[, nokke] (n) the very beginning
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness
ビギニング[, biginingu] (n) beginning
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-file label; header label; HDR
ペン回し[ペンまわし, pen mawashi] (n) pen spinning; spinning a pen around between the fingers
ボリュームラベル[, boryu-muraberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ミュール[, myu-ru] (n) (1) mule (animal); (2) mule (women's footwear); (3) spinning mule; Compton's mule
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning
リーチ[, ri-chi] (n) (1) reach; (2) leech; (3) (See 立直) being one step away from completing a game, esp. mahjong (winning, losing, game over, etc.); (P)
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.)
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
上蔟[じょうぞく, jouzoku] (n,vs) spinning of cocoons; the silkworm's last sleep
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
中押し;中押(io)[ちゅうおし;なかおし, chuuoshi ; nakaoshi] (n) winning by opponent's resignation (in the game of go)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.)
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning

inning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning FR: au début ; d'abord ; au commencement ; initialement ; premièrement
บุริมพรรษา[n.] (burimmaphan) EN: beginning of the Buddhist Lent FR:
ชักจะ[X] (chak ja) EN: getting ; beginning to FR:
โชคสองชั้น [n. exp.] (chōk søng c) EN: double winning FR:
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
ช่วงต้น[n. exp.] (chūang ton) EN: beginning FR: début [m]
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning FR:
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph] FR:
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย) FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river FR: méandre [m]
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter FR:
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project FR:
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ) FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
หัวปี[n. exp.] (hūa pī) EN: beginning of the year FR: début de l'année [m]
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
หัวที[n.] (hūathī) EN: beginning ; starting point ; commencement FR: point de départ [m]
จากหัวถึงท้าย[xp] (jāk hūa the) EN: from the beginning to the end FR:
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดแรกเริ่ม[n. exp.] (jut raēkroē) EN: beginning FR:
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jutroēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point ; initial point ; origin FR: point de départ [m] ; point initial [m] ; origine [f]
จุดตั้งต้น[n. exp.] (jut tangton) EN: beginning FR:
การชนะ[n.] (kān chana) EN: winning FR: victoire [f]
การเริ่มต้น[n.] (kān roēmton) EN: beginning ; initiation FR: début [m] ; commencement [m]
ข่าง[n.] (khāng) EN: top ; spinning top FR:
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned ; mentioned above ; at the beginning ; in the beginning ; at the start ; at the outset FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
คชนาม[n.] (khotchanām) EN: [first name beginning with ย,ร, ล or ว] FR:
ครั้งแรก[X] (khrang raēk) EN: at first ; for the first time ; in the beginning ; at the outset FR:
คั่ว[v.] (khūa) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand ; be ready to pounce FR:
กินไม่ลง[v.] (kinmailong) EN: refrain from winning ; refrain from taking ; difficult to win ; be unable to win FR:
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laeng kamno) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
หลักชัย[n.] (lakchai) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post FR: poteau d'arrivée [f] ; ligne d'arrivée [f]
ไม้ตาย[n.] (māitāi) EN: trump card ; winning stroke ; ace in the hole FR:
มาแต่เดิม[X] (mā taē doēm) EN: from the beginning FR:
มาแต่กำเนิด[adv.] (mā taē kamn) EN: from birth ; from the beginning FR:
ไน[n.] (nai) EN: spinning wheel FR:

inning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandanfang {m}beginning of tape
Dateianfangskennsatz {m}beginning file label
Produktionsbeginn {m}beginning of production
Zwillingsmontage {f}dual application; twinning
Fesseln {n} einer Figur (Schach)pinning of a piece
Gewinnzahl {f}winning number
Drücken {n} (Umformen)spinning (forming)
Färbung {f} auf Spinnkuchen [textil.]spinning cake dyeing
Spinnfaden {m}spinning thread
Drehsprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin
Saltosprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin
sieggewohnt; siegesgewohnt {adj}used to winning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inning
Back to top