ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inhumanity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inhumanity, -inhumanity-

*inhumanity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhumanity (n.) ความป่าเถื่อน See also: การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย Syn. barbarism, brutality, cruelty Ops. humaneness
English-Thai: HOPE Dictionary
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty
English-Thai: Nontri Dictionary
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is no state with a record that approaches that of Mississippi in inhumanity, murder, brutality and racial hatred.ไม่มีรัฐไหนที่มีประวัติ เหมือนมิสซิสซิปปี้ ในความไร้มนุษยธรรม การฆาตกรรม ทารุณกรรม และความเกลียดชังเชื้อชาติ
No art student's portfolio would be complete without the obligatory squares and circles colliding, or what I like to call man's inhumanity to art.ไม่มีนักเรียนคนไหนเคยทำงานเสร็จเรียบร้อย โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมพื้นๆขัดแย้งกับวงกลมได้ดีขนาดนี้มาก่อน หรือฉันจะเรียกว่ามันเป็นศิลปะที่ไร้ซึ่งอารยธรรมดี
Man's inhumanity to man.คนชั่วที่ไม่น่าเป็นคนได้เลย
Man's inhumanity to man proves that the very nature of mankind is defective.ความป่าเถื่อนของคนได้พิสูจน์แล้วว่า ธรรมชาติมนุษย์นั้นมันบกพร่อง

*inhumanity* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness
不仁[ふじん, fujin] (adj-na,n) heartlessness; inhumanity
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse)
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity
貪戻[たんれい;どんれい, tanrei ; donrei] (n,adj-na) (arch) avariciousness and inhumanity

*inhumanity* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไร้มนุษยธรรม [n. exp.] (khwām rai m) EN: inhumanity FR: inhumanité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inhumanity*
Back to top