ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inhumanity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inhumanity, *inhumanity*,

-inhumanity- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No art student's portfolio would be complete without the obligatory squares and circles colliding, or what I like to call man's inhumanity to art.ไม่มีนักเรียนคนไหนเคยทำงานเสร็จเรียบร้อย โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมพื้นๆขัดแย้งกับวงกลมได้ดีขนาดนี้มาก่อน หรือฉันจะเรียกว่ามันเป็นศิลปะที่ไร้ซึ่งอารยธรรมดี
Man's inhumanity to man.คนชั่วที่ไม่น่าเป็นคนได้เลย
Man's inhumanity to man proves that the very nature of mankind is defective.ความป่าเถื่อนของคนได้พิสูจน์แล้วว่า ธรรมชาติมนุษย์นั้นมันบกพร่อง

-inhumanity- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不仁[ふじん, fujin] (adj-na,n) heartlessness; inhumanity
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity
貪戻[たんれい;どんれい, tanrei ; donrei] (n,adj-na) (arch) avariciousness and inhumanity

-inhumanity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไร้มนุษยธรรม [n. exp.] (khwām rai m) EN: inhumanity FR: inhumanité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inhumanity-
Back to top