ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inheritor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inheritor, *inheritor*,

-inheritor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After our father died, I became the sole inheritor of his estate, including all six houses and the decommissioned submarine.หลังจากที่พ่อของเราตาย ผมกลายเป็นผู้รับมรดกในที่ดิน แต่เพียงผู้เดียวของเขา ซึ่งรวมบ้าน 6 หลังและเรือดำน้ำที่ปลดประจำการแล้ว

-inheritor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相続人[そうぞくにん, souzokunin] (n) heir; heiress; inheritor
遺産相続人[いさんそうぞくにん, isansouzokunin] (n) heir; heiress; inheritor

-inheritor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รับช่วง[n. exp.] (phū rap chū) EN: heir ; inheritor ; inheritress ; successor FR:
ผู้รับมรดก[n. exp.] (phū rap mør) EN: heir ; heiress ; inheritor FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้สืบทอด[n. exp.] (phū seūpthø) EN: successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary FR: successeur [m] ; héritier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inheritor-
Back to top