ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

identity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *identity*, -identity-

identity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
identity (n.) ความเหมือนกัน Syn. sameness
identity (n.) บุคลิกลักษณะ See also: ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์ Syn. individuality, uniqueness
identity card (n.) บัตรประชาชน See also: บัตรประจำตัวประชาชน Syn. identification card
English-Thai: HOPE Dictionary
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ, Syn. self,individuality
English-Thai: Nontri Dictionary
identity(n) เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
identityเอกลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identity cardบัตรประจำตัวประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
identityเอกลักษณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอกลักษณ์ (n.) identity
เอกลักษณ์ (n.) identity See also: trait Syn. ลักษณะเฉพาะ
บัตรประจำตัว (n.) identity card See also: identification card Syn. บัตรประจำตัวประชาชน
บัตรประจำตัวประชาชน (n.) identity card Syn. บัตรประชาชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get me the identity of the man who was with Nakamura from entrance records.ขอข้อมูลของคนที่มาพร้อมกับนากามูระมาให้ผมด้วย
And when for one reason or another a member of the elite falls on hard times their genetic identity becomes a valued commodity for the unscrupulous.พวกยีนเด่นก็ตกที่นั่งลำบากเป็นเหมือนกัน ยีนที่ล้ำค่าของคนพวกนี้\ ล้วนเป็นที่ต้องการของคนที่ด้อยกว่า
While Eugene supplied me with a new identity I paid the rent and kept him in the style to which he'd become accustomed.ผมจ่าย "ค่าตัว" ให้สำหรับทุกๆตัวอย่าง และให้เค้าเป็นตัวของตัวเอง
Rather, to ascertain the identity of the mystery math magician.คงไม่ได้มาเรียนหรอก แต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนเฉลยมากกว่า ถ้าไม่ยุ่งยากโปรดแสดงตัวมา อย่าเล่นตัวจะได้เอารางวัลไป
What if he started the next identity there?ถ้าเขาปลอมตัวเป็นคนอื่นที่นั่นล่ะ
When I discover the identity of this Jesuit rebel...เมื่อกระหม่อมรู้ตัวหัวหน้ากบฏเยซูอิต
So, Louis has ordered me... to discover the true identity of the general of the Jesuit order... and to kill him.หลุยส์ได้สั่งให้ข้า สืบหาตัวหัวหน้าขบวนการ แล้วฆ่าเขา
He ordered your true identity kept from you.พระองค์สั่งให้ปกปิดตัวตนของเจ้า
In a few seconds, you're about to discover the face and the true identity of the man hidden behind the pen name "Aladin", author of In The Light, the young generation's cult novel.วันนี้เราจะมาเปิดเผยหน้าตา ชายผู้ซึ่ง... อยู่ภายใต้นามปากกา "อลาดิน"
All Umbrella staff must wear their identity tags at all times.พนักงานทุกคนจะต้องติดบัตรประจำตัวตลอดเวลา
Have you got your identity card?มีบัตรประจำตัวรึเปล่า
Let me see your identity card.เอาบัตรมาให้ดูหน่อยซิ

identity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恒等式[héng děng shì, ㄏㄥˊ ㄉㄥˇ ㄕˋ, 恒等式 / 恆等式] identity (math.)
学生证[xué sheng zhèng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄓㄥˋ, 学生证 / 學生證] student identity card
身份[shēn fèn, ㄕㄣ ㄈㄣˋ, 身份] identity; status; capacity; dignity; position; rank
[jí, ㄐㄧˊ, 籍] register; native place; record of person's identity, including surname, place of birth and ancestral shrine; surname Ji

identity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity
アイデンティティーカード[, aidenteitei-ka-do] (n) identity card
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite)
人定質問[じんていしつもん, jinteishitsumon] (n) establishing the identity of a defendant
個人情報盗み[こじんじょうほうぬすみ, kojinjouhounusumi] (n) identity theft
幻妖[げんよう, genyou] (n,vs) (1) confusing people; (2) magic; (3) ghost, monster, etc., the true identity of which is unknown
性同一性障害[せいどういつせいしょうがい, seidouitsuseishougai] (n) gender identity disorder
成り済まし;成りすまし[なりすまし, narisumashi] (n) (1) {comp} identity fraud; forgery (e.g. of email); (2) a masquerade
誰何[すいか, suika] (n,vs) challenging (an unknown person); asking a person's identity
アイデンティティ(P);アイデンティティー(P);アイデンテティ[, aidenteitei (P); aidenteitei-(P); aidentetei] (n) identity; (P)
コーポレートアイデンティティー[, ko-pore-toaidenteitei-] (n) corporate identity; (P)
人違え[ひとちがえ, hitochigae] (n) mistaken identity; person so changed that it's hard to recognize him (recognise)
同一[どういつ, douitsu] (adj-na,n,adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P)
素性;素姓;種姓;素生[すじょう, sujou] (n) birth; lineage; parentage; origin; identity; background; history
Japanese-English: COMDICT Dictionary
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation
一致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element
識別情報にもとづく安全保護方針[しきべつじょうほうにもとづくあんぜんほごほうしん, shikibetsujouhounimotodukuanzenhogohoushin] identity-based security policy
非一致演算[ひいっちえんざん, hiicchienzan] non-identity operation

identity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตลักษณ์[n.] (attalak) EN: identity ; persona ; individuality FR: identité [f]
อัตลักษณ์อาเซียน[n. exp.] (attalak ĀSĪ) EN: ASEAN identity FR:
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of identity ; monk's identification card FR:
บัตรประชาชน[n. exp.] (bat prachāc) EN: ID card ; identification card (ID) ; identity card FR: carte d'identité [f]
บัตรประจำตัว[n. exp.] (bat prajamt) EN: identity card ; i.d. card ; identification card FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
บัตรประจำตัวประชาชน[n. exp.] (bat prajamt) EN: identity card ; i.d. card FR: carte d'identité [f]
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic FR: identité [f] ; spécificité [f]
เอกลักษณ์การคูณ[n. exp.] (ēkkalak kān) EN: multiplicative identity FR:
เอกลักษณ์ของออยเลอร์[n. exp.] (ēkkalak khø) EN: Euler's identity FR: identité d'Euler [f]
เอกลักษณ์ขวา[n. exp.] (ēkkalak khw) EN: right identity FR:
เอกลักษณ์องค์การ[n. exp.] (ēkkalak ong) EN: corporate identity FR:
เอกลักษณ์ซ้าย[n. exp.] (ēkkalak sāi) EN: left identity FR:
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม[n. exp.] (ēkkalak thā) EN: cultural identity FR: identité culturelle [f]
ฟังก์ชันเอกลักษณ์[n. exp.] (fangchan ēk) EN: identity function FR:
การแปลงเอกลักษณ์[n. exp.] (kān plaēng ) EN: identity transformation FR:
ความเป็นชาติ[n. exp.] (khwām pen c) EN: nation ; national identity FR: identité nationale [f]
ความเป็นชาติไทย[n. exp.] (khwām pen c) EN: Thai identity FR: identité Thaïlandaise [f]
ความสัมพันธ์เอกลักษณ์[n. exp.] (khwām samph) EN: identity relation ; equality FR: égalité [f]
เมทริกซ์เอกลักษณ์[n. exp.] (methrik ēkk) EN: identity matrix ; unit matrix FR:
สมาชิกเอกลักษณ์[n. exp.] (samāchik ēk) EN: identity element FR:
สมาชิกเอกลักษณ์ขวา[n. exp.] (samāchik ēk) EN: right identity element FR:
สมาชิกเอกลักษณ์ซ้าย[n. exp.] (samāchik ēk) EN: left identity element FR:
สมการเอกลักษณ์[n. exp.] (samakān ēkk) EN: identity FR:
สิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (sitthi suan) EN: personality ; personal identity ; individuality FR:
คำขวัญอาเซียน (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) ; คำขวัญของอาเซียน[n. exp.] (khamkhwan Ā) EN: motto of ASEAN (One Vision, One Identity, One Community) ; ASEAN motto FR: devise de l'ASEAN [f]

identity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Firmenimage {n}corporate identity
Studentenausweis {m}student card; student identity card
Ausweispapiere {pl}identity papers
Ausweispflicht {f}identity card requirement
Einheitsmatrix {f} [math.]identity matrix; unit matrix
Erkennungsmarke {f}identity disc
Kennkarte {f}identity card

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า identity
Back to top