ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

individuality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *individuality*, -individuality-

individuality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
individuality (n.) ความเป็นเอกเทศ See also: เอกัตภาพ, สภาวะที่แยกจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น Syn. distinctiveness, separateness
individuality (n.) บุคลิกลักษณะเฉพาะ Syn. character, identity, personality
English-Thai: HOPE Dictionary
individuality(อินดิวิจ'จุแอล'ลิที) n. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคล,สภาพหรือลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. uniqueness
English-Thai: Nontri Dictionary
individuality(n) บุคลิกลักษณะ,ความแตกต่างกัน,เอกัตภาพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Individualityปัจเจกภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจเจกภาพ (n.) individuality
เอกัตภาพ (n.) individuality See also: character, individual characteristics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Being a warbler is great, but I don't think they appreciate my individuality as much as you guys did, and I can't help but think that I let you guys down.การเป็นวอร์บเลอร์ก็ดี แต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับ ความเป็นฉัน เหมือนที่พวกเธอทำ
But if we surrender our individuality to form a faceless regime, how are we any better than them?แต่ถ้าเรายอมสละเอกัตภาพของเรา เพื่อสร้างระบบการปกครองไร้เอกลักษณ์ เราก็ไม่ได้ดีไปกว่าพวกเขาเลย
Hey. Her individuality is really is too never rule.เธ™เธตเนˆเน€เธ˜เธญ เน„เธกเนˆเธ—เธณเธกเธฑเธ™เน„เธกเนˆเน€เธเธดเธ™เน„เธ›เธซเธ™เนˆเธญเธขเธซเธฃเธญ
All sense of individuality was stripped away.ความเป็นตัวของตัวเองถูกขจัดไปหมด
Individuality is what makes America great.เดี่ยวๆ นี่ล่ะที่ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่
There is no price for individuality.ความแตกต่างนี่ มันตีค่าไม่ได้
Well,anthropologically speaking,paramilitaristic organizations tend to constrain individuality.เหรอ ในทางมานุษยวิทยานะ หน่วยงานเสริมการทหาร มีแนวโน้มที่จะ จำกัดความเป็นตัวของตัวเอง
Okay,I... am declaring my individuality.ผมกำลังประกาศความเป็นตัวตน
His long hair is just his link to his individuality.ที่เขาไว้ผมยาวนั่นบ่งบอกถึงบุคลิกเฉพาะของเขา
Welcome to what used to be individuality, seized and disintegrated by cowardly groupthink.ยินดีต้อนรับสู่อะไรก็ตามที่เคยเป็นสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งถูกพรากและทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ ด้วยกฏหมู่ของพวกขี้ขลาด
But there's no one who really understands the risk to individuality, identity, messing with the human soul.แต่เรามองไม่ออกถึงความเสี่ยง... ต่อปัจเจกบุคคล ต่ออัตลักษณ์ เมื่อไปยุ่งกับจิตวิญญาณมนุษย์

individuality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个性[gè xìng, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 个性 / 個性] individuality; personality

individuality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディビジュアリティー[, indeibijuaritei-] (n) (obsc) (See 個性) individuality
主体性[しゅたいせい, shutaisei] (n) independence; individuality
個体性[こたいせい, kotaisei] (n) individuality
個性豊か[こせいゆたか, koseiyutaka] (adj-na,n) great individuality
人格[じんかく, jinkaku] (n) personality; character; individuality; (P)
個人性[こじんせい, kojinsei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy
個性[こせい, kosei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy; (P)
自分らしさ[じぶんらしさ, jibunrashisa] (n) individuality; personality; sense of oneself

individuality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตลักษณ์[n.] (attalak) EN: identity ; persona ; individuality FR: identité [f]
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikka) EN: personality ; individuality ; character FR: personnalité [f]
ปัจเจกภาพ[n.] (patjēkkaphā) EN: individuality FR:
สิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (sitthi suan) EN: personality ; personal identity ; individuality FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า individuality
Back to top