ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hash*, -hash-

hash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hash (n.) การนำกลับมาทำใหม่
hash (n.) ความยุ่งเหยิง
hash (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง
hash (vt.) พิจารณาอย่างละเอียด
hash (vt.) สับ Syn. crunch, grind, mince
hash (n.) อาหารจานหนึ่งมีเนื้อสับ มันฝรั่ง หรือผักชนิดอื่น แล้วนำไปอบหรือทอดจนเหลือง
hash out (phrv.) พูดคุยกันนานในเรื่องที่เป็นปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ใช้เวลามากในการแก้ปัญหา Syn. thrash out
hash over (phrv.) พิจารณาอย่างละเอียดและใช้เวลานาน (คำไม่เป็นทางการ)
hash up (phrv.) สับออกเป็นชิ้นเล็กๆ See also: หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ Syn. chop up
hash up (phrv.) ทำให้เสียโดยประมาท (คำไม่เป็นทางการ) Syn. mess up
hash-house (sl.) ร้านอาหารราคาถูก
hash-slinger (sl.) คนทำอาหาร / คนเสิร์ฟ (ในร้านอาหารราคาถูก)
hashish (n.) กัญชา (คำแสลง) Syn. cannabis, hash, hemp
English-Thai: HOPE Dictionary
hash(แฮช) n. เนื้อสับหรือเนื้อหั่นที่บางครั้งใส่ผัก,ความยุ่งเหยิง,กัญชา vt. สับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ทำให้ยุ่ง
hash houseภัตตาคารถูก ๆ
hashheadn. คนติดกัญชา
hashing(แฮชชิง) หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมให้จานบันทึกเก็บข้อมูลได้โดยอาศัยวิธีการคำนวณ การจะเข้าถึงข้อมูลได้ จะต้องรู้เลขประจำตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคิดเพียงจะเป็น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักคำนี้เลยก็ได้
hashish(แฮช'ชิช) n. กัญชา,ต้นกัญชา, Syn. hasheesh
English-Thai: Nontri Dictionary
hash(n) ของผสมกัน,กัญชา,ความยุ่งเหยิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hash๑. ตัวเสริมให้เต็ม๒. แฮช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hashing๑. แฮชชิง ๒. -แฮช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hashimoto's Diseaseโรคธัยรอยด์อักเสบเรื้อรัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัญชา (n.) hashish See also: marijuana, marihuana, Indian hemp, hemp
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it.และถ้าคุณเป็นเจ้าของบาร์กัญชามันเป็นกฎหมายที่จะขายมัน
While I'm at it, why not just shoot my buddy, take his job, give it to his sworn enemy, hike up gas prices, bomb a village, club a baby seal, hit the hash pipe and join the National Guard?ยึดบริษัทซะแล้วยกให้คู่อริขึ้นราคาน้ำมัน ฆ่าเด็กทิ้ง สูบกัญชาแล้วร่วมกับ กองกำลังแห่งชาติ
The only information we have is the file's hash number.เพียงเบาะแสเดียวที่เรามีตอนนี้คือไฟล์ถูกเข้ารหัสไว้...
So,if we can access the Pentagon's system,we can scan for that hash number, and it should lead us to the file Vargo downloaded.ดังนั้นเราจะทำการเชื่อมระบบของกลาโหมเพื่อหาเลขที่ถูกเข้ารหัสพวกนั้น. และมันควรจะพาเราเข้าถึงไฟล์ที่วาร์โก้ดาวน์โหลด.
In the search parameters,enter the hash symbol, then two-seven-five,three-one-nine, forward slash,Delta,X-ray.ในการหาค่าพารามิเตอร์,ให้เอนเทอร์สัญลักษณ์พวกนี้. เอานะ 2-7-5,5-1-9 ตามด้วย/เดลต้า,เอ็กซ์เรย์.
You put hash in them?ยัดกัญชาข้างในนะเหรอ
I tell herb weiss to stop over, hash it out mano a mano.ผมบอกกับ เฮอร์บ เวสส์ให้หยุดคุยเรื่องปัญหาเล็กๆ
I know we have a lot to hash out between us.หนูรู้ว่าระหว่างเรามีเรื่องอยู่
Yesterday Queller caught him smoking hash at school.เมื่อวานเควลเลอร์จับได้ว่าเขาสูปปุ๊น
What's the matter? You don't like hash browns?เป็นไรไปล่ะ ไม่ชอบมันฝรั่งบดทอดเหรอ
Then we ended up in Cleveland slinging hash at Ralph's Bait Shop and Waffle House. Then Ralph had an affair with Vinny.แต่แล้วเราก็มาจบลงที่ คลิฟแลนด์ ที่ร้านอาหารของ ราล์ฟ แล้วราล์ฟก็มีอะไรกับวินนี่
And hash this out. All right?แล้วค่อยจัดการเรื่องนี้กัน ตกลงมั้ย

hash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桥本龙太郎[Qiáo běn Lóng tài láng, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄣˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 桥本龙太郎 / 橋本龍太郎] HASHIMOTO Ryūtarō (1937-2006), Japanese politician, Prime Minister 1996-1998
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 膷] hashed beef; soup
拉夫桑贾尼[Lā fū sāng jiǎ ní, ㄌㄚ ㄈㄨ ㄙㄤ ㄐㄧㄚˇ ㄋㄧˊ, 拉夫桑贾尼 / 拉夫桑賈尼] Akbar Hashemi Rafsanjani

hash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャープ[, sha-pu] (adj-na,n) (1) sharp; (2) hash sign; # sign; (3) (abbr) (See シャープペンシル) automatic pencil; (4) Sharp (company); (P)
セキュアハッシュアルゴリズム[, sekyuahasshuarugorizumu] (n) {comp} secure hash algorithm
ハッシュアルゴリズム[, hasshuarugorizumu] (n) {comp} hash algorithm
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist
アロハシャツ[, arohashatsu] (n) aloha shirt
エロ写真[エロしゃしん, ero shashin] (n) erotic photograph
カモハシ竜;鴨嘴竜[カモハシりゅう(カモハシ竜);かもはしりゅう(鴨嘴竜), kamohashi ryuu ( kamohashi ryuu ); kamohashiryuu ( kamo kuchibashi ryuu )] (n) duck-billed dinosaur; hadrosaur
カラー写真[カラーしゃしん, kara-shashin] (n) color photo; colour photo
コンポラ写真[コンポラしゃしん, konpora shashin] (n) contemporary photograph
シャーシー;シャーシ;シャシ;シャシー[, sha-shi-; sha-shi ; shashi ; shashi-] (n) chassis
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in
ステレオ写真[ステレオしゃしん, sutereo shashin] (n) stereo-photography
スナップ写真[スナップしゃしん, sunappu shashin] (n) (See スナップショット) snapshot (esp. of people)
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR
デジタル写真[デジタルしゃしん, dejitaru shashin] (n) digital photography; digital picture
ハシーシ[, hashi-shi] (n) hashish
はしご酒;梯子酒[はしござけ, hashigozake] (n) barhopping
ハシシ;ハシシュ;ハシッシュ;ハッシッシ[, hashishi ; hashishu ; hashisshu ; hasshisshi] (n) hashish
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance
ハシドイ;はしどい[, hashidoi ; hashidoi] (n) Japanese tree lilac (Syringa reticulata)
ハシナガチョウチョウウオ[, hashinagachouchouuo] (n) copperband butterflyfish (Chelmon rostratus); banded longsnout butterflyfish; beaked butterflyfish; beaked coralfish; longnose butterflyfish
ハシナガチョウチョウウオ属[ハシナガチョウチョウウオぞく, hashinagachouchouuo zoku] (n) Chelmon (genus of tropical fish in the family Chaetodontidae)
ハシナガヤモリザメ[, hashinagayamorizame] (n) longnose sawtail cat shark (Galeus longirostris, found in Amami-oshima, the Ogasawara and Izu islands)
ハッシュ処理[ハッシュしょり, hasshu shori] (n) {comp} hashing
ハッシュ法[ハッシュほう, hasshu hou] (n) {comp} hashing
パノラマ写真[パノラマしゃしん, panorama shashin] (n) panoramic photograph
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] (n) {comp} Flexible Advanced Systems Architecture
ポラロイド写真[ポラロイドしゃしん, poraroido shashin] (n) Polaroid picture
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks)
レントゲン写真[レントゲンしゃしん, rentogen shashin] (n) X-ray photograph
三柱門[みはしらもん, mihashiramon] (n) wicket (e.g. in cricket); castle; stumps
事実は小説よりも奇なり[じじつはしょうせつよりもきなり, jijitsuhashousetsuyorimokinari] (exp) (See 事実は小説より奇なり) truth is stranger than fiction
事実は小説より奇なり[じじつはしょうせつよりきなり, jijitsuhashousetsuyorikinari] (exp) truth is stranger than fiction
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill
仕手柱;シテ柱[してばしら(仕手柱);シテばしら(シテ柱), shitebashira ( shite hashira ); shite bashira ( shite hashira )] (n) (See 仕手・2) upstage right pillar (on a noh stage), where the main actor stands at the start and end of the play
作者不知[さくしゃしらず, sakushashirazu] (n) anonymous
使い走り[つかいはしり;つかいばしり, tsukaihashiri ; tsukaibashiri] (n,vs) running errands
党派心[とうはしん, touhashin] (n) factionalism
八つ橋;八ツ橋;八橋;八ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge
内斜視[ないしゃし, naishashi] (n) (See 外斜視) cross-eyed; convergent strabismus
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シャープ[しゃーぷ, sha-pu] sharp (mark), hash (mark), Sharp (company)
ハッシュテーブル[はっしゅてーぶる, hasshute-buru] hash table
ハッシュ合計[はっしゅごうけい, hasshugoukei] hash total
ハッシュ表探索[はっしゅひょうたんさく, hasshuhyoutansaku] hash table search
ハッシュ関数[はっしゅかんすう, hasshukansuu] hash function
シャシ[しゃし, shashi] chassis
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
デジタル写真[デジタルしゃしん, dejitaru shashin] digital picture
ハッシュ処理[ハッシュしょり, hasshu shori] hashing
ハッシュ法[はっしゅほう, hasshuhou] hashing
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy
利用者証明証[りようしゃしょうめいしょう, riyoushashoumeishou] user certificate, certificate
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages
所有者識別子[しょゆうしゃしきべつし, shoyuushashikibetsushi] owner identifier
未登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier
照射処理[しょうしゃしょり, shoushashori] lighting
登録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier
車々間通信[しゃしゃかんつうしん, shashakantsuushin] IVC, intervehicle communication
鏡面反射指数[きょうめんはんしゃしすう, kyoumenhanshashisuu] specular exponent
鏡面反射色[きょうめんはんしゃしょく, kyoumenhanshashoku] specular colour
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph
走る[はしる, hashiru] Thai: วิ่ง English: to run

hash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อยช่างรำ[n.] (chøichāngra) EN: Codariocalyx motorius Ohashi FR:
แฮชแท็ก[n.] (haēchthaek) EN: hashtag ; # FR: hashtag [m] (anglic.) ; #
กัญชา[n.] (kanchā) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves ; marihuana ; ganja ; hashish ; pot (inf.) ; Acapulco gold FR: cannabis [m] ; chanvre indien [m] ; haschisch [m] ; shit [m] (fam.) ; herbe [f] (fam.)
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน[n. prop.] (Rātcha-ānāj) EN: Hashemite Kingdom of Jordan FR: Royaume hachémite de Jordanie [m]

hash ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelkreuz-Zeichen {n}number sign; sharp; hash
Haschee {n} [cook.]hash
Prüfsumme {f}hash total

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hash
Back to top