ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mince

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mince*, -mince-

mince ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mince (vt.) สับ See also: บด Syn. dice, hash, divide
mince (vt.) พูดอ้อมค้อม See also: พูดให้เบาบางลง, พูดอ้อมแอ้ม Syn. alleviate, lessen
mince (vi.) เดินกระย่องกระแย่ง See also: เดินกะเผลก
mince pie (n.) พายไส้เนื้อสับ
mince pies (sl.) ตา See also: นัยน์ตา
mincemeat (n.) เนื้อสับ
English-Thai: HOPE Dictionary
mince(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้น ๆ ที่เล็กมาก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้าวสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล,พูดหรือประพฤติอย่างมีมารยาท n. สิ่งที่สับละเอียด,ขนมสับ,เนื้อสับ., See also: mincer n.
mince pien. ขนมpieไส้เนื้อสับ
English-Thai: Nontri Dictionary
mince(vi) วางท่า,ก้าวอย่างนุ่มนวล
mincemeat(n) ไส้ขนม,เนื้อสับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมูแนม (n.) minced and pounded roasted pork
ลาบ (n.) minced meat (with vegetable and chilli) See also: spicy minced meat salad
หมูบด (n.) minced pork
หมูสับ (n.) minced pork Syn. หมูบด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What happened? Don't mince words.เกิดอะไรขึ้น แล้วก็อย่าอ้อมค้อม
I hear you don't mince words.นายก็ยังหนุ่ม อย่าไปหาเหาใส่หัวล่ะ ขอร้อง...
And before we had these machines, we used to mince up the pancreas and spin it ourselves.ก่อนที่เราจะมีเครื่องนี่ เราเคยป่นตับอ่อน แล้วก็เอาไปปั่นเอาเอง
I'll make mincemeat of you!ฉันจะเอาพวกแกไปสับเป็นชิ้นๆ !
I'll make mincemeat of you!ฉันจะสับพวกแกเป็นชิ้นๆ !
It's the recipe for my special mincemeat pie.นี่เป็นสูตรของพายเสื้อสับสุดพิเศษของฉันเอง
After all, i just gave you the recipe for my mincemeat pie.หลังจากที่ฉันเอาสูตรพายเนื้อสับให้เธอ
Well, yours calls for minced curly leaf parsley.นั่นละ ของเธอชื่อ "เนื้อสับใส่ผักชีฝรั่งใบเล็ก"
Mine calls for minced flat leaf.ส่วนของฉันใช้ชื่อ "เนื้อสับใส่ผักชีฝรั่งใบใหญ่"
Clearly he was not a man who minced words, nor should he have been.ว่าจะไม่เรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
Nixon made mincemeat out of him.นิกสันสับมันออกเป็นชิ้นๆ
I'd love to say we can stay here but another ten minutes and we'll be mercenary mincemeat.ข้าอยากจะบอกว่า เราอยู่ที่นี่ได้ แต่อีก สัก 10 นาที เราจะกลายเป็นหมูสับไปแล้ว

mince ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zū, ㄗㄨ, 菹] marshland; swamp; salted or pickled vegetables; to mince; to shred; to mince human flesh and bones; Taiwan pr. ju1
剁碎[duò suì, ㄉㄨㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, 剁碎] mince
羊肉馅[yáng ròu xiàn, ㄧㄤˊ ㄖㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 羊肉馅 / 羊肉餡] minced mutton
[hǎi, ㄏㄞˇ, 醢] minced meat; pickled meat

mince ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンチカツ[, menchikatsu] (n) mince cutlet
切り刻む;斬り刻む;斬刻む[きりきざむ, kirikizamu] (v5m,vt) to hew; to chop up; to mangle; to mince
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P)
歯に衣着せぬ[はにきぬきせぬ, hanikinukisenu] (exp) (See 歯に衣着せない) to not mince matters; to speak frankly
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat)
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish)
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste
そぼろ[, soboro] (n) minced meat or fish with soy sauce, etc. (served on rice)
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso
ミンチ(P);メンチ[, minchi (P); menchi] (n) minced beef; ground beef; hamburger steak; (P)
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P)
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed
芋粥[いもがゆ, imogayu] (n) (1) rice gruel with diced sweet potatoes; (2) (arch) gruel with ivy broth and finely minced Japanese yam served at large Imperial banquets
鉄砲和え[てっぽうあえ, teppouae] (n) salad of minced Welsh onions, seafood, and vinegared miso
鯛飯[たいめし, taimeshi] (n) rice with minced sea bream (tai)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
刻む[きざむ, kizamu] Thai: สับ English: to mince

mince ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight FR: mince ; fin ; étrit
เอวบาง[adj.] (eo bāng) EN: slender-waisted FR: mince ; svelte
หั่นละเอียด[v. exp.] (han la-īet) EN: chop finely ; mince FR: hacher finement ; émincer
นกจมูกหลอดหางสั้น[n. exp.] (nok jamūklø) EN: Short-tailed Shearwater FR: Puffin à bec grêle [m] ; Puffin à bec mince [m]
นกลอยทะเลคอแดง[n. exp.] (nok løi tha) EN: Red-necked Phalarope ; Northern Phalarope FR: Phalarope à bec étroit [m] ; Petit Phalarope [m] ; Phalarope à bec mince [m] ; Lobipède hyperboré [m] ; Phalarope cendré [m] ; Phalarope lobipède [m]
พูดจาขัดหู[v. exp.] (phūtjā khat) EN: not to mince one's words FR: ne pas mâcher ses mots
สับ[v.] (sap) EN: chop ; chop up ; cut ; slit open ; break open ; mince ; hack FR: hacher ; émincer
ซอย[v.] (søi) EN: slice ; divide ; mince ; cut into thin slices ; pare ; chop up ; slice finely FR: émincer ; couper finement
ว้า[interj.] (wā) EN: Oh no! ; Shit! ; Damn! FR: Mince alors ! ; Merde ! (fam.)
บด[adj.] (bot) EN: crushed ; minced FR: moulu ; haché
ช่อม่วงไส้...[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced … FR:
ช่อม่วงไส้ไก่[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced chicken FR:
ช่อม่วงไส้ปลา[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced fish FR:
จีบ[n.] (jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
จ่อย[adj.] (jǿi) EN: thin FR: mince
แกงฟักใส่หมูสับ[n. exp.] (kaēng fak s) EN: bottle gourd with minced pork curry FR:
แกงจืดหมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt m) EN: mild soup with vegetables and minced pork FR:
แกงมัสมั่นไก่[xp] (kaēng matsa) EN: chicken massaman curry ; Thai Muslim curry ; Muslim-style curry with chicken and potatoes FR: émincé de poulet au curry massaman [m] ; poulet au curry massaman [m] ; curry musulman au poulet [m]
ขนมจีบ[n. exp.] (khanom jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
ลาบ[n.] (lāp) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable ; Isan meat salad FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบไก่[n. exp.] (lāp kai) EN: spicy minced chicken salad ; spicy chicken salad FR:
ลาบหมู[n. exp.] (lāp mū) EN: spicy minced pork salad with green vegetables and chillies ; spicy minced pork salad with roasted rice powder FR: salade de porc haché pimentée [f]
ลาบเนื้อ[n. exp.] (lāp neūa) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies) ; spicy beef salad FR:
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies) FR:
ลาบปลา[n. exp.] (lāp plā) EN: spicy minced fish salad FR:
ลาบปลาช่อน[n. exp.] (lāp plā chǿ) EN: spicy minced snakehead salad FR:
ลาบปลาดุก[n. exp.] (lāp plāduk) EN: spicy minced catfish salad FR:
ลาบปลานิล[n. exp.] (lāp plā Nin) EN: spicy minced tilapia salad FR:
มะยงชิดหน้าไก่[xp] (mayongchit ) EN: fresh marian plum topped with minced chicken FR:
หมูบด[n.] (mū bot) EN: ground pork ; minced pork FR: porc haché [m]
หมูเด้ง[n. exp.] (mū deng) EN: minced pork FR:
หมูแนม[n.] (mūnaēm) EN: minced pork mixed with popped rice FR:
หมูหยอง[n. exp.] (mū yøng) EN: dried shredded pork ; shredded pork FR: porc émincé asiatique [m]
เนื้อแผ่น[n. exp.] (neūa phaen) EN: sliced meat FR: viande émincée [f]
เนื้อปลาบด[n. exp.] (neūa plā bo) EN: minced fish FR:
ปลาร้าสับ[n. exp.] (plārā sap) EN: spicy minced pickled fish FR:
ปูจ๋า[n.] (pūjā) EN: crab canapes ; Thai dish made of blue crab whose meat is cooked in its own shell ; deep-fried crab meat and minced pork in crab shell FR: crabe farci [m]
สเต็กหมูบด[n. exp.] (satek mū bo) EN: minced pork steak FR:
ซอยหอม[v. exp.] (søi høm) EN: chop up a anion FR: émincer un oignon

mince ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischwolf {m} | durch den Fleischwolf drehen; hacken; faschieren [Ös.]mangler; mincer; meat grinder [Am.] | to mince
Hackfleisch {n}; Gehacktes; Faschiertes [Ös.]minced meat; mincemeat; mince [Br.]; ground meat [Am.]
Tortenfüllung {f}mincemeat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mince
Back to top