ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grateful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grateful*, -grateful-

grateful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grateful (adj.) ซึ่งสำนึกในบุญคุณ See also: ซึ่งกตัญญูรู้คุณ Syn. appreciative, thankful Ops. ungrateful
grateful (adj.) อย่างสุขสบาย See also: น่าสบาย Syn. pleasant, pleasurable Ops. unenjoyable
gratefulness (n.) ความกตัญญู See also: ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ Syn. appreciation, gratitude
English-Thai: HOPE Dictionary
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ,ปลื้มปีติ,เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beyond words (idm.) เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กตัญญูรู้คุณ (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กตเวที (adj.) grateful See also: obliged, appreciative, indebted Syn. ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ
รู้สึกขอบคุณ (adj.) grateful See also: obliged, appreciative, indebted Syn. ขอบคุณ
สุดซึ้ง (adv.) gratefully See also: appreciatively Syn. ซาบซึ้ง
กตัญญุตา (n.) gratefulness See also: thankful Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา
ความกตัญญูรู้คุณท่าน (n.) gratefulness See also: thankful Syn. กตเวทิตา
กตัญญู (v.) be grateful See also: oblige Syn. รู้คุณ, แสดงความกตัญญู
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful See also: be thankful, show gratitude Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ
ทรพี (n.) ungrateful child Syn. ลูกอกตัญญู, ลูกทรพี
นิรคุณ (v.) be ungrateful See also: go against, betray Syn. เนรคุณ, อกตัญญู Ops. กตัญญู, ทดแทนบุญคุณ
รู้คุณ (v.) be grateful See also: be thankful, show gratitude Syn. กตัญญูกตเวที, กตัญญู Ops. เนรคุณ
ลูกทรพี (n.) ungrateful child Syn. ลูกอกตัญญู
ลูกอกตัญญู (n.) ungrateful child Syn. ลูกทรพี
อกตัญญู (adj.) ungrateful Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ Ops. รู้คุณ
อกตัญญู (v.) be ungrateful See also: lack of gratitude Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ Ops. รู้คุณ
เนรคุณ (v.) be ungrateful See also: go against, betray Syn. อกตัญญู, ไม่รู้คุณ Ops. กตัญญู, รู้คุณ
แสดงความกตัญญู (v.) be grateful See also: oblige Syn. รู้คุณ
ไม่รู้คุณ (v.) be ungrateful See also: be unthankful, be unappreciative Syn. ไม่รู้บุญคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am grateful for your helpฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
I would like to express my grateful thank to youฉันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อคุณเป็นอย่างยิ่ง
We are very grateful for what you didพวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจต่อสิ่งที่คุณทำ
I would be very grateful if you would help meฉันจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยฉัน
I'm grateful to you for everything that you've done for meฉันรู้สึกซาบซึ้งใจสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำให้ฉัน
We gratefully acknowledge your helpพวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างยิ่ง
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the bride will be grateful for your fraternal arm, Crawley, in a week or so.เจ้าสาวคงจะยินดีที่คุณอ้าเเขนรับนะครอว์ลี่ย์
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me on the wedding day of your daughter.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม ในวันแต่งงานของลูกสาวของคุณ
I'm honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding.ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ ที่คุณได้เชิญผมไปงานแต่งงานลูกสาวของคุณ
We're grateful to Don Corleone for calling this meeting.We're grateful to Don Corleone for calling this meeting.
He knows how grateful you are.He knows how grateful you are.
Must we be grateful for her having pleasure with a man?เราขอบคุณสำหรับ having pleasure ของเธอ . กับผู้ชายหรือไม่?
I'm grateful you can take care of the fumigating so promptly.ที่ได้กรุณา จัดการรมควันยาทันที.
I'm grateful to you all for disposing of my network of spies and informers.ฉันรู้สึกขอบคุณทุกท่านสำหรับการกำจัด สายข่าวและสายลับของผม
Ever since I have known of it, I've been most anxious to tell you how grateful I am, for my family and for myself.ตั้งแต่รู้เรื่อง ฉันก็เป็นกังวลมากที่สุด ที่จะบอกให้คุณรู้ว่าฉันซึ้งใจแค่ไหน จากครอบครัวฉันและตัวฉันเอง
I am grateful. Grateful to get away!ฉันก็กตัญญู กตัญญูที่จากไปไง!
"The word grateful doesn't begin to tell you what I feel."“คำว่าสำนึกบุญคุณยังไม่ใกล้เคียง กับความรู้สึกที่ฉันมีต่อคุณ”

grateful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, 感恩图报 / 感恩圖報] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw)
感恩戴德[gǎn ēn dài dé, ㄍㄢˇ ㄣ ㄉㄞˋ ㄉㄜˊ, 感恩戴德] deeply grateful
谢忱[xiè chén, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ, 谢忱 / 謝忱] gratitude; thankful; sincerely grateful
感戴[gǎn dài, ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ, 感戴] sincerely grateful
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, 负心 / 負心] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love

grateful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful
恩を着せる[おんをきせる, onwokiseru] (exp,v1) to make one feel grateful
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P)
忝い;辱い[かたじけない, katajikenai] (adj-i) (uk) grateful; indebted
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
恩を忘れる[おんをわすれる, onwowasureru] (exp,v1) to be ungrateful
有り難がる[ありがたがる, arigatagaru] (v5r) to be thankful; to feel grateful; to show one's gratitude
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P)

grateful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กตัญญู[adj.] (katanyū) EN: good ; dutiful ; grateful ; obliging ; knowing the done favour FR:
กตัญญูกตเวทิตา[n. exp.] (katanyū kat) EN: the quality of being a grateful person ; gratitude ; gratefulness FR:
กตัญญูรู้คุณ[v. exp.] (katanyū rūk) EN: be grateful to someone FR:
กตเวที[n.] (katawēthī) EN: grateful person ; appreciative person ; one who reciprocates the done favour FR:
ขอบใจ[v.] (khøpjai) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks FR: remercier
ขอบคุณ[v.] (khøpkhun) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunk) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth FR: devoir une fière chandelle
ปลื้มใจ[adj.] (pleūm jai) EN: grateful FR:
รู้คุณ[v.] (rūkhun) EN: be grateful ; know the meaning of gratitude ; appreciate (the value of) ; be appreciative FR:
รู้สึกขอบคุณ[adj.] (rūseuk khøp) EN: grateful FR:
แสดงกตเวที[v. exp.] (sadaēng kat) EN: be grateful to ; show gratitude (to/for) FR:
สำนึกบุญคุณ[adj.] (samneuk bun) EN: grateful FR:
ซาบซึ้ง[v.] (sāpseung) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by) FR:
ทำขวัญนาค[v. exp.] (thamkhwan n) EN: perform the rite of reminding an ordinand to be grateful to his parents FR:
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful ; thankless FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness FR: ingratitude [f]
ด้วยกตเวที[adv.] (dūay katawē) EN: gratefully FR:
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām ) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude FR:
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyū kat) EN: gratitude ; gratefulness ; sense of obligation ; one who is thankful for benefits received and reciprocates them FR:
กตัญญุตา[n.] (katanyutā) EN: gratefulness ; thankfulness ; gratitude FR:
กตเวทิตา[n.] (katawēthitā) EN: gratitude ; thankfulness ; gratefulness FR:
ความอกตัญญู[n.] (khwām akata) EN: ingratitude ; ungratefulness FR:
ความกตัญญูรู้คุณท่าน[n. exp.] (khwām katan) EN: gratefulness FR:
กินบนเรือนขี้บนหลังคา[v. (loc.)] (kinbonreūoe) EN: be ungrateful ; bite the hand that feeds one FR:
กินบนเรือนขี้บนหลังคา[adj.] (kinbonreūoe) EN: ungrateful FR:
เลี้ยงไม่เชื่อง[adj.] (līeng mai c) EN: ungrateful ; obstreperous ; untameable FR: ingrat
ลบหลู่บุญคุณ[v. exp.] (lop lū bunk) EN: be ungrateful FR:
ลูกอกตัญญู[n.] (lūkakatanyū) EN: ungrateful child FR: enfant ingrat [m]
ลูกเนรคุณ[n.] (lūknērakhun) EN: ungrateful child FR:
ลูกทรพี[n.] (lūkthøraphī) EN: ungrateful child FR:
ไม่สำนึกบุญคุณ[adj.] (mai samneuk) EN: ungrateful FR: peu reconnaissant ; ingrat
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless FR:
นิรคุณ[adj.] (nirakhun) EN: ungrateful FR:
ทำคุณบูชาโทษ[adj.] (thamkhun bū) EN: ungrateful FR:
ทรพี[n.] (thøraphī) EN: ungrateful child FR:

grateful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dankbar {adj} | ich bin dir dankbar dafür, dass ...grateful; thankful | I'm grateful to you for ...ing ...
Dankbarkeit {f}gratefulness
dankbar {adv}gratefully; thankfully
undankbar (gegen) {adj} | undankbarer | am undankbarstenungrateful (to) | more ungrateful | most ungrateful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grateful
Back to top