ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grandpa

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grandpa*, -grandpa-

grandpa ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandpa (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
grandpa (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
grandpapa (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
grandparent (n.) ปู่ย่า See also: ตายาย
grandparents (n.) ปู่ ย่า ตา ยาย
English-Thai: HOPE Dictionary
grandpa(แกรน'พา) n. ปู่,ตา, Syn. grandfather
grandpapa(แกรน'พาพะ) n. ปู่,ตา
grandparent(แกรน'แพ'เรินทฺ) n. ปู่ย่าตายาย
English-Thai: Nontri Dictionary
grandparent(n) ปู่ย่าตายาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grandparent and childปู่ย่าตายายกับหลาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นยาย (n.) grandparent´s time
ปู่ย่า (n.) grandparents
ชวด (n.) great-grandparent See also: great-grandfather, great-grandmother Syn. ทวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course you won't let Big Grandpa leave.แน่นอน ท่านลุงคงไม่ให้ท่านปู่ไปแน่.
Your Big Grandpa is getting on in age How can I bear to let him roam about in Jiang Hu again?ท่านปู่ของเจ้าแก่แล้วนะ เจ้าจะให้ข้าปล่อยเค้าไปร่อนเร่อีกครั้งได้หรือ?
My grandpa was a magician.คุณปู่ของฉันเป็นนักมายากล
Grandma and Grandpa weren't half-brother and sister?ยาย ยายกับตา หรือรุ่นก่อน ๆ นั้นน่ะ
You got Grandpa Irving sitting behind the counter with a fucking Magnum in his hand.คุณมีคุณปู่ lrving นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ที่มี Magnum ร่วมเพศในมือของเขา
Say hello to Grandpa for me.ฝากสวัสดีคุณปู่ให้แม่ด้วยนะ.
Then you wouldn't be alone and it would make Grandpa happyจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว.. คุณตาจะได้สบายใจ
What was all the rush? And is grandpa really sick?มีเรื่องด่วนอะไรครับ คุณปู่ป่วยจริงๆหรอ
You idiot! Grandpa wants you to marry Sangmin!พี่นี่โง่จัง ปู่ก็อยากให้พี่ แต่งงานกับพี่ซังมินน่ะสิ
Sorry grandpa but I'll forget what you just said.ขอโทษนะครับคุณปู่ แต่ผมจะลืมว่าคุณปู่พูดอะไรออกมา
Grant your grandpa this one wish.ทำตามความต้องการของปู่เถอะลูก
Secretly, your grandpa had feelings for Sangmin's grandma.ความลับเชียวนะ ปู่นะ เคยแอบชอบย่าของซังมิน

grandpa ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老伯伯[lǎo bó bo, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 老伯伯] grandpa (polite form of address for old man)
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
[yé, ㄧㄝˊ, 爷 / 爺] grandpa; old gentleman
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, 奔丧 / 奔喪] hasten home for the funeral of a parent or grandparent
祖父母[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 祖父母] paternal grandparents
老大爷[lǎo dà yé, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, 老大爷 / 老大爺] uncle; grandpa

grandpa ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祖父ちゃん[おじいちゃん, ojiichan] (n) (col) grandpa; grandad
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota
曽祖父母[そうそふぼ, sousofubo] (n) great-grandparents
祖父母[そふぼ, sofubo] (n) grandparents; (P)
膝元;膝下;膝許;ひざ元[ひざもと;しっか(膝下), hizamoto ; shikka ( hizashita )] (n) (1) near one's knee; below one's knee; (2) under the protection of (e.g. one's parents); under the care of; (3) (ひざもと only) (See お膝元) territory of a powerful person; (4) (しっか only) address used after the names of one's parents, grandparents, etc. in a letter

grandpa ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พ่อเฒ่า[n. exp.] (phø thao) EN: venerable old man ; old man ; grandpa ; aged man FR: ancien [m]
ปู่[n.] (pū) EN: paternal grandfather ; grandpa (inf.) FR: grand-père paternel [m] ; papy [m] (fam.) ; papi [m] fam.) ; pépé [m] (pop.)
ปู่เย็น (เย็น แก้วมณี)[n. prop.] (Pū Yen (Yen) EN: Grandpa Yen ; Yen Kaewmanee FR: Yen Kaewmanee
ตา[n.] (tā) EN: maternal grandfather ; grandfather ; grandpa ; old man FR: grand-père maternel [m] ; grand-père [m] ; vieil homme [m] ; papy [m] (inf.) ; papi [m] (inf.) ; pépé [m] (pop.)
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother FR:
ปู่ย่า[n. exp.] (pū yā) EN: paternal grandparents ; grandparents FR: grands-parents paternels [mpl] ; grands-parents [mpl]
ปู่ย่าตายาย[n. exp.] (pūyā tā yāi) EN: grandparents FR: grands-parents [mpl]

grandpa ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opa {m}granddad; grandpa

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grandpa
Back to top