ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grandpa*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grandpa, -grandpa-

*grandpa* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandpa (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
grandpa (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
grandpapa (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
grandparent (n.) ปู่ย่า See also: ตายาย
grandparents (n.) ปู่ ย่า ตา ยาย
great-grandparent (n.) ปู่ย่าตายายของพ่อหรือแม่
English-Thai: HOPE Dictionary
grandpa(แกรน'พา) n. ปู่,ตา, Syn. grandfather
grandpapa(แกรน'พาพะ) n. ปู่,ตา
grandparent(แกรน'แพ'เรินทฺ) n. ปู่ย่าตายาย
English-Thai: Nontri Dictionary
grandparent(n) ปู่ย่าตายาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grandparent and childปู่ย่าตายายกับหลาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชวด (n.) great-grandparent See also: great-grandfather, great-grandmother Syn. ทวด
ชั้นยาย (n.) grandparent´s time
ปู่ย่า (n.) grandparents
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
" I hope you get well, Grandpa, and wish I see you soon."ผมหวังว่าคุณจะได้รับทั้งคุณปู่และหวังว่าฉันจะเห็นคุณเร็ว ๆ .
Eh, grandpa, grandpa, you're a big teaser.อ่าคุณปู่คุณปู่คุณใหญ่โต
Nice grandpas' piglet!ลูกสุนัขของ grandpas ดี!
Take this to Grandpa, who gave us Dragisha.เอาสิ่งนี้ไปให้คุณปู่ที่ให้เรา Dragisha
You must know that Big Grandpa's five sworn brothers were all killed by Ouyang Feng.เจ้าควรรู้ไว้นะว่าพี่น้องทั้งห้าของท่านปู่เจ้าถูกอาวเอี๊ยงฮงสังหาร.
Of course you won't let Big Grandpa leave.แน่นอน ท่านลุงคงไม่ให้ท่านปู่ไปแน่.
Your Big Grandpa is getting on in age How can I bear to let him roam about in Jiang Hu again?ท่านปู่ของเจ้าแก่แล้วนะ เจ้าจะให้ข้าปล่อยเค้าไปร่อนเร่อีกครั้งได้หรือ?
My grandpa was a magician.คุณปู่ของฉันเป็นนักมายากล
Grandma and Grandpa weren't half-brother and sister?ยาย ยายกับตา หรือรุ่นก่อน ๆ นั้นน่ะ
We're past that, Grandpa. You read it already.ข้ามไปเถอะฮะ ตรงนี้ปู่อ่านแล้ว
Jesus, Grandpa, what did you read me this thing for?พระเจ้า, ปู่ฮะ , ปู่อ่านให้ผมฟังเพื่ออะไรฮะเนี่ย?
You got Grandpa Irving sitting behind the counter with a fucking Magnum in his hand.คุณมีคุณปู่ lrving นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ที่มี Magnum ร่วมเพศในมือของเขา

*grandpa* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
[yé, ㄧㄝˊ, 爷 / 爺] grandpa; old gentleman
老伯伯[lǎo bó bo, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 老伯伯] grandpa (polite form of address for old man)
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, 奔丧 / 奔喪] hasten home for the funeral of a parent or grandparent
祖父母[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 祖父母] paternal grandparents
老大爷[lǎo dà yé, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, 老大爷 / 老大爺] uncle; grandpa

*grandpa* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祖父ちゃん[おじいちゃん, ojiichan] (n) (col) grandpa; grandad
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota
曽祖父母[そうそふぼ, sousofubo] (n) great-grandparents
祖父母[そふぼ, sofubo] (n) grandparents; (P)
膝元;膝下;膝許;ひざ元[ひざもと;しっか(膝下), hizamoto ; shikka ( hizashita )] (n) (1) near one's knee; below one's knee; (2) under the protection of (e.g. one's parents); under the care of; (3) (ひざもと only) (See お膝元) territory of a powerful person; (4) (しっか only) address used after the names of one's parents, grandparents, etc. in a letter

*grandpa* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother FR:
พ่อเฒ่า[n. exp.] (phø thao) EN: venerable old man ; old man ; grandpa ; aged man FR: ancien [m]
ปู่[n.] (pū) EN: paternal grandfather ; grandpa (inf.) FR: grand-père paternel [m] ; papy [m] (fam.) ; papi [m] fam.) ; pépé [m] (pop.)
ปู่ย่า[n. exp.] (pū yā) EN: paternal grandparents ; grandparents FR: grands-parents paternels [mpl] ; grands-parents [mpl]
ปู่ย่าตายาย[n. exp.] (pūyā tā yāi) EN: grandparents FR: grands-parents [mpl]
ปู่เย็น (เย็น แก้วมณี)[n. prop.] (Pū Yen (Yen) EN: Grandpa Yen ; Yen Kaewmanee FR: Yen Kaewmanee
ตา[n.] (tā) EN: maternal grandfather ; grandfather ; grandpa ; old man FR: grand-père maternel [m] ; grand-père [m] ; vieil homme [m] ; papy [m] (inf.) ; papi [m] (inf.) ; pépé [m] (pop.)

*grandpa* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opa {m}granddad; grandpa

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grandpa*
Back to top