ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

great-grandmother

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *great-grandmother*, -great-grandmother-

great-grandmother ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
great-grandmother (n.) ยายทวด See also: ยายทวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother
ทวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother Syn. ชวดน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's because great-grandmother survived, that you survived and mother was born, and that I'm here.เพราะว่าคุณทวดรอดตาย คุณยายก็เลยรอด และมีแม่ แล้วหนูก็อยู่ที่นี่
Jean had a great-grandmother who came here right after the Civil War.ยีนมียายคนหนึ่ง คนที่มาตั้งรกรากที่นี่หลังสงครามกลางเมือง
Uh, it wasn't frontier days it's your great-grandmother during the Depression.ไม่ใช่วันพรมแดนนะ.. ..เป็นของคุณทวดลูก ตอนเธอเศร้าตังหาก
Just play along- memories are all your great-grandmother has left.แค่เล่นตามๆ ไปเถอะน่า ยายทวดของลูกจะได้ไป
Everybody has been married in this dress, from my great-grandmother on down.ใครๆก็ใส่ชุดนี้ในงานแต่งทั้งนั้น สืบทอดมาตั้งแต่ รุ่นคุณทวดของฉัน
Your great-grandmother had the same genetic affliction.ทวดของลูกมีความทุกข์ยากทางพันธุกรรมแบบนี้เหมือนกัน
He was English. My great-grandmother moved to the US with her son after her husband was killed.เขาเป็นคนอังกฤษครับ ย่าทวดของผม ย้ายมาอยู่อเมริกากับลูกชายของท่าน
This was your great-grandfather's war watch, and he wore it every day he was in that war, and... when he'd done his duty, he went home to your great-grandmother, took the watch off, put it in an old coffee can, and in that can it stayed... until your granนี้เป็นปู่ที่ดีของคุณสงครามนาฬิกา และเขาสวมมันทุกวันที่เขาอยู่ในสงครามนั้นและ ... เมื่อเขาต้องการทำหน้าที่ของเขาที่เขากลับบ้านไปคุณยายที่ดีของคุณ
I'm the first daughter of great-grandmother'sฉันเป็นลูกสาวคนแรกของคุณทวด
In the 1850s, my great-great-grandmother led a group of people here and vowed never to enter into that other world again.ปี 1850 คุณยายชวดของฉันก็นำกลุ่มคนมาที่นี่ และสาบานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกอื่นอีก
I mean, it's been in my family for years. This was my great-grandmother's.นี่เป็นแหวนตกทอดของครอบครัว เคยเป็นของย่าทวดฉัน
You guys robbed the Buy More, didn't you? What happened to Awesome's great-grandmother's ring?พวกคุณปล้นบายมอร์ แหวนออว์ซั่มไปไหนล่ะ

great-grandmother ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曾外祖母[zēng wài zǔ mǔ, ㄗㄥ ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 曾外祖母] great-grandmother (mother's grandmother)
太婆[tài pó, ㄊㄞˋ ㄆㄛˊ, 太婆] great-grandmother

great-grandmother ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
曾お祖母さん[ひいおばあさん, hiiobaasan] (n) great-grandmother
曾;曽[ひい;ひ;そう, hii ; hi ; sou] (pref) great (i.e. great-grandson, great-grandmother)
曾祖母;曽祖母[そうそぼ;ひいばば;ひばば;ひおおば, sousobo ; hiibaba ; hibaba ; hiooba] (n) great-grandmother; great-grandma
高祖母[こうそぼ, kousobo] (n) great-great-grandmother

great-grandmother ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother FR:
ทวด[n.] (thūat) EN: great-grandfather ; great-grandmother ; brother of one's great-grandfather/great-grandmother ; sister of one's great-grandfather//great-grandmother FR: arrière grand-père [m] ; arrière grand-mère [f] ; bisaïeul [m]
ยายทวด[n.] (yāithūat) EN: maternal great-grandmother FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า great-grandmother
Back to top