ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refinement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refinement*, -refinement-

refinement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refinement (n.) ความละเอียดปราณีต Syn. civilization, cultivation, sophistication
English-Thai: HOPE Dictionary
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
English-Thai: Nontri Dictionary
refinement(n) การขัดเกลา,การทำให้สะอาด,การกลั่น,ความสุภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
refinementการแบ่งละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ
It's a refinement of Shinra technology.งานมาสเตอร์พีซของชินระเชียวนะ
It's my fault for expecting refinement from a woman like you.ความผิดฉันเองที่คาดหวังการมีรสนิยมกับคุณ
The wife of such a man must possess refinement and poise.เป็นภรรยาของชายคนดังกล่าวต้อง มีการปรับแต่งและความสุขุม
His prose could use refinement but we get the point.ถึงจะใช้คำเรียบหรูแค่ไหนก็เหอะ
So, I ask you again, presented with a woman of utmost grace and refinement within whose breast rolls passion so great she fears they will destroy her, what treatment would you prescribe?ผมจะถามคุณอีกครั้ง ภายนอกเป็นสุภาพสตรีเรียบร้อย ภายในมีไฟสวาทสุมทรวง เธอกลัวมากว่ามันจะทำลายเธอ คุณจะสั่งยาอะไร
My old underpants. What incomparable refinementอายุของฉันunderpants incomparable refinement อะไร
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย
I knew a man capable of quite diverse refinements of the sortฉันรู้เหมาะแก่ diverse refinements ทีเดียว ของการจัดเรียง
Old Teddy Bagwell may be Coosa county trash, but Cole Pfeiffer's a man of refinement.เทดดี้ เเบกเวล คนเดิม กับเขตขยะๆนี้ แต่ โคล ไฟเฟอร์คือคนสุภาพเรียบร้อย
The way you walk shows your personality type, whether you look or don't look at the art shows your level of refinement, whether you belong in an art museum or a club,ท่าทางที่คุณเดินบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ ไม่ว่าคุณจะดูงานศิลปะหรือไม่บ่งถึงความประณีต ว่าคุณเหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือคลับ
What it lacks in refinement, it makes up for in cargo space.มันขาดอะไรบางอย่างไปในการปรับแต่ง มันทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับสินค้า

refinement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精美[jīng měi, ㄐㄧㄥ ㄇㄟˇ, 精美] delicate; fine; refinement
精密化[jīng mì huà, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 精密化] refinement; to add precision

refinement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不意気[ぶいき, buiki] (adj-na,n) vulgarity; lack of refinement
京風[きょうふう, kyoufuu] (n) Kyoto style; urbanity; refinement
景趣[けいしゅ, keishu] (n) elegance; taste; refinement
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] (n) {comp} stepwise refinement
渋味[しぶみ, shibumi] (n) good taste; astringency; refinement
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement
教養[きょうよう, kyouyou] (n,vs,adj-no) cultivation; refinement; culture; education; (P)
気品[きひん, kihin] (n) (1) elegance; refinement; grace; dignity; (2) aroma
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement)
無粋;不粋[ぶすい, busui] (adj-na,n) no sense of refinement; inelegant; lacking in polish; unromantic; boorish
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic
醇化[じゅんか, junka] (n,vs) (1) persuading by heavy-handed methods; (2) (in aesthetics) refinement; purification; elimination of non-essential elements
雅;雅び[みやび, miyabi] (n,adj-na) refinement; elegance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement

refinement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผลแบ่งกั้นละเอียดขึ้น[n. exp.] (phon baeng ) EN: refinement of a partition FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refinement
Back to top