ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

garish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *garish*, -garish-

garish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garish (adj.) ฉูดฉาด See also: (สี) บาดตา Syn. flamboyant, ostentatious Ops. tasteful, unostentatious
English-Thai: HOPE Dictionary
garish(การ์'ริช) adj. หรูหรา,ฉูดฉาดเกินไป., See also: garishly adv. garishness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, what about the garish socks and the gaudy tie?แล้วความฉูดฉาดพวกนั้นล่ะ ถุงเท้ากับไทด์ไร้รสนิยม
That's a small price to pay for your SUVs and your flat-screen TVs your blood diamonds, your designer jeans, your absurd, garish McMansions!สำหรับคุณและทีวีจอแบนของคุณ โคตรเพชร หรือนักออกแบบกางเกงยีนส์ คุณช่างไร้สาระจริง กับ Mcmansions ที่หรูหรา
Comes into town once a year, throws a garish party...เข้ามาในเมืองปีละครั้ง เพื่อไปงานเลี้ยงสุดหรู...
The guests don't return for the obvious things we do, the garish things.แขกไม่ได้กลับมาเพราะสิ่งที่เราทำ สิ่งที่ฉูดฉาด
Heh. Little garish, but family.มันดูหรูไปหน่อย แต่เป็นของครอบครัว
Oh. Garish, I know.สีฉูดฉาดดีเนอะ ว่าไหม

garish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 艳丽 / 艷麗] gorgeous; garish and beautiful
花哨[huā shao, ㄏㄨㄚ ㄕㄠ˙, 花哨] garish; gaudy

garish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けばけば[, kebakeba] (adv,n,vs) (on-mim) gaudy; garish
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
毳々しい;毳毳しい[けばけばしい, kebakebashii] (adj-i) (uk) gaudy; showy; garish; loud

garish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
แสบตา[adj.] (saēp tā) EN: glaring ; garish ; irritating FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า garish
Back to top