ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-garish-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น garish, *garish*,

-garish- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, what about the garish socks and the gaudy tie?แล้วความฉูดฉาดพวกนั้นล่ะ ถุงเท้ากับไทด์ไร้รสนิยม
That's a small price to pay for your SUVs and your flat-screen TVs your blood diamonds, your designer jeans, your absurd, garish McMansions!สำหรับคุณและทีวีจอแบนของคุณ โคตรเพชร หรือนักออกแบบกางเกงยีนส์ คุณช่างไร้สาระจริง กับ Mcmansions ที่หรูหรา
Comes into town once a year, throws a garish party...เข้ามาในเมืองปีละครั้ง เพื่อไปงานเลี้ยงสุดหรู...
The guests don't return for the obvious things we do, the garish things.แขกไม่ได้กลับมาเพราะสิ่งที่เราทำ สิ่งที่ฉูดฉาด

-garish- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 艳丽 / 艷麗] gorgeous; garish and beautiful

-garish- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けばけば[, kebakeba] (adv,n,vs) (on-mim) gaudy; garish

-garish- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
แสบตา[adj.] (saēp tā) EN: glaring ; garish ; irritating FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -garish-
Back to top