ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gait

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gait*, -gait-

gait ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gait (n.) ท่าเดิน See also: ความเร็วในการเดิน Syn. step, pace, walk
gait (n.) ความเร็วในการเคลื่อนที่ See also: ความคืบหน้าในการดำเนินงาน Syn. motion, movements
gaited (adj.) ซึ่งเยื้องกราย See also: ซึ่งเหยาะย่าง, ซึ่งก้าวเดินช้าๆ
gaiter (n.) ผ้าพันแข้ง (สำหรับนักไต่เขา / นักเดิน) See also: สนับแข้ง
gaiter (n.) รองเท้าแบบหุ้มข้อเท้าและไม่มีเชือกผูก
English-Thai: HOPE Dictionary
gait(เกท) {gaited,gaiting,gaits} n. ท่าทางการเดิน,ท่าทางการย่างก้าว,ท่าทางการวิ่ง,ความเร็วของการเคลื่อนที่ดังกล่าว. vt. สอนวิธีการย่างเท้าของม้า, Syn. bearing
English-Thai: Nontri Dictionary
gait(n) การย่างก้าว,ท่าเดิน,การเดิน,การก้าวเดิน
gaiter(n) ผ้าคลุมรองเท้า,สนับแข้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gaitท่าเดิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gaiterแผ่นยืดกันฝุ่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gaitท่าเดิน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I went back and I ran this gait analysis on Simon Campos and on suspect zero.ผมได้กลับไป และทำการวิเคราะห์ ระหว่างไซม่อน แคมโพส และผู้ต้ัองสงสัยหมายเลขศูนย์
We ran this gait analysis on Simon Camposเราได้วิเคราะห์ท่าเดิน ของไซม่อน แคมโพส
Your gait and the contour of your ankle indicate that you've suffered compound fractures to the medial and the lateral malleolus.จากท่าเดินและการเขยื้อน หัวเข่าของคุณ บ่งบอกได้ว่า คุณทรมานจากรอยแตกร้าว จากตรงส่วน ที่อยู่ตรงกลางและส่วน
You already have the lady gait and the lady voice, and you'll have to start smoking, though, because this dress is a size two.พวกเธอมีผู้ที่เดินแบบผู้หญิง และเสียงแบบผู้หญิง และเริ่มที่จะสูบบุหรี่ ฉันคิดว่านะ เพราะชุดนี้มันไซส์ 2
Your form's good, but his gait's off. You might check his shoes.ฟอร์มเธอดีนะ, แต่ม้ามันเดินแปลกๆ เธอน่าจะเช็คเกือกม้าดูซักหน่อย
Open them, and see as I walk the Master's gait.เปิดมันออก และมองดูที่ ย่างก้าวของเจ้านายอย่างที่ข้าเดิน
Master gait, master bait, either way strains the balls!การล่าเหยื่อนายท่านได้เริ่มแล้ว ไม่ว่าจะทางใดความตึงเครียดก็ยังคงอยู่!
Since you already figured out my gait, taste in perfume etc. etc. from the last time...เพราะครั้งที่แล้วคุณรู้ทุกอย่างที่ฉันต้องการ, รสนิยมของน้ำหอม.และอื่นๆ
Even after the weight is lost, there are lingering symptoms of osteoarthritis which affect gait, carriage and posture.แม้ว่าหลังจากน้ำหนักจะลดลง ก้อยังมีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ท่าทางการเดิน
Heavy gait.น่ากลัวและน่าเกรงขาม

gait ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步态[bù tài, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ, 步态 / 步態] gait; tread
步调[bù diào, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄠˋ, 步调 / 步調] gait; marching order; step; pace
麦盖提[Mài gě tí, ㄇㄞˋ ㄍㄜˇ ㄊㄧˊ, 麦盖提 / 麥蓋提] (N) Maigaiti (place in Xinjiang)

gait ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
酔歩蹣跚[すいほまんさん, suihomansan] (n) tipsy lurch; reeling (staggering) gait
ゲートル[, ge-toru] (n) gaiter (fre
コングレスブーツ[, konguresubu-tsu] (n) congress gaiters
スパッツ[, supattsu] (n) gaiters; leggings; tights; spats; (P)
パッサージュ[, passa-ju] (n) passage (horse gait) (fre
ピアッフェ[, piaffe] (n) piaffe (horse gait)
ピルーエット;ピルエット[, piru-etto ; piruetto] (n) pirouette (horse gait) (fre
万が一[まんがいち(P);まんがいつ, mangaichi (P); mangaitsu] (adv,n) if by any chance; just in case; in the worst case; lit
公害対策[こうがいたいさく, kougaitaisaku] (n) anti-pollution measures
公害対策基本法[こうがいたいさくきほんほう, kougaitaisakukihonhou] (n) (Japanese) Environmental Pollution Prevention Act
公害等調整委員会[こうがいとうちょうせいいいんかい, kougaitouchouseiiinkai] (n) Environmental Dispute Coordination Commission
単純踏歩変換[たんじゅんとうほへんかん, tanjuntouhohenkan] (n) simple change (horse gait)
国外追放[こくがいついほう, kokugaitsuihou] (n) deportation
域外適用[いきがいてきよう, ikigaitekiyou] (n) extraterritorial application (e.g. of a law); extraterritoriality
場外取引[じょうがいとりひき;ばがいとりひき, jougaitorihiki ; bagaitorihiki] (n) over-the-counter trading; OTC trading; off-floor trading
外典[がいてん;げてん;げでん(ok), gaiten ; geten ; geden (ok)] (n,adj-no) (1) (See 正典) Apocrypha (i.e. as opposed to the Biblical canon); (2) {Buddh} (usu. げてん) (See 内典) non-Buddhist writings (esp. Confucian writings)
外套[がいとう, gaitou] (n,adj-no) overcoat; greatcoat; cloak; wrap
外套眼[がいとうがん, gaitougan] (n) mantle eye
外套細胞[がいとうさいぼう, gaitousaibou] (n) satellite cell (glial); amphicyte
外套膜[がいとうまく, gaitoumaku] (n) mantle (of an invertebrate)
外帯[がいたい, gaitai] (n) (1) (See 内帯・1) area on the convex side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本外帯) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line
外庭[がいてい;そとにわ, gaitei ; sotoniwa] (n) outer court
外敵[がいてき, gaiteki] (n) foreign enemy
外灯[がいとう, gaitou] (n) outside light
外為[がいため, gaitame] (n) foreign exchange
外為法[がいためほう, gaitamehou] (n) foreign exchange laws
外的[がいてき, gaiteki] (adj-na,n) external; outside
外的根拠[がいてきこんきょ, gaitekikonkyo] (n) external ground
外端[がいたん, gaitan] (n,adj-no) outer edge; outer end
外転[がいてん, gaiten] (n,vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy
外転神経[がいてんしんけい, gaitenshinkei] (n) abducens nerve
外転筋[がいてんきん, gaitenkin] (n) (See 内転筋) abductor muscle
外適応[がいてきおう, gaitekiou] (n) exaptation (biol)
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint
懐が痛む[ふところがいたむ, futokorogaitamu] (exp,v5m) to make a dent in one's purse; to have to pay out of one's own pocket.
排外的[はいがいてき, haigaiteki] (adj-na) exclusive; antiforeign; xenophobic
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] (n) {comp} stored message summary; MS
横足[よこあし, yokoashi] (n) half-pass (horse gait)
毛長鼬[けながいたち;ケナガイタチ, kenagaitachi ; kenagaitachi] (n) polecat; fitch
海外投資[かいがいとうし, kaigaitoushi] (n) overseas investment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS
該当[がいとう, gaitou] to apply, to be applicable (vs)
障害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace

gait ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินขย่มธรณี[v. exp.] (doēn khayom) EN: bounce heavily along ; have a heavy bouncing gait FR:
ท่าเดิน[n.] (thādoēn) EN: gait FR: allure [f] ; démarche [f] ; manière de marcher [f] ; manière d'aller [f] ; pas [m] ; marche [f] ; train [m] (vx)
หงายท้อง[v.] (ngāithøng) EN: be defeated ; lose FR:
หงายท้อง[v.] (ngāithøng) EN: overturn ; turn over ; tip over FR:
สนับแข้ง[n.] (sanapkhaeng) EN: shin guard ; gaiter ; leggings ; puttee FR: protège-tibia [m]

gait ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreifußgang {m}tripod gait
Vierfußgang {m}tetrapod gait
Faltenbalg {m}boot; gaiter
Gamasche {f}gaiter; puttee
Gangbild {n}gait
Pflaster {n}boot [Am.]; gaiter; patch; repair patch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gait
Back to top