ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ornate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ornate*, -ornate-

ornate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ornate (adj.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย Syn. elaborate, decorated
ornately (adv.) อย่างหรูหรา
ornateness (n.) ความหรูหรา
English-Thai: HOPE Dictionary
ornate(ออร์เนท') adj. ซึ่งประดับมากเกินไป,ฉูดฉาด,หรูหรา,ฟุ่มเฟือย., See also: ornateness n., Syn. opulent
English-Thai: Nontri Dictionary
ornate(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ฉูดฉาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, it's quite ornate for a vow of poverty.มันค่อนข้างฟุ่มเฟือย สำหรับคำสาบานที่แทบเป็นไปไม่ได้
So tonight leave your identities at the door, let our spirits inspire yours, and may your ornate facades lead you to intrigue.ดังนั้นคืนนี้ ทิ้งตัวตนของคุณไว้ที่ประตู ให้จิตใจนำพาคุณ และบางทีหน้ากากที่หรูหรานั่น อาจทำให้คุณน่าสนใจ

ornate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瑰伟[guī wěi, ㄍㄨㄟ ㄨㄟˇ, 瑰伟 / 瑰偉] ornate (style); magnificent
瑰玮[guī wěi, ㄍㄨㄟ ㄨㄟˇ, 瑰玮 / 瑰瑋] ornate (style); magnificent
绮靡[qǐ mí, ㄑㄧˇ ㄇㄧˊ, 绮靡 / 綺靡] ornate (poetry); gorgeous
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, 堆砌] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric
文饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, 文饰 / 文飾] to polish a text; rhetoric; ornate language; to use florid language to conceal errors; to gloss over
华美[huá měi, ㄏㄨㄚˊ ㄇㄟˇ, 华美 / 華美] magnificent; gorgeous; ornate

ornate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラクサオオセ[, karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark)
ツキベラ[, tsukibera] (n) ornate wrasse (Halichoeres ornatissimus)
ハナグロチョウチョウウオ[, hanagurochouchouuo] (n) ornate butterflyfish (Chaetodon ornatissimus)
ピーコックラス[, pi-kokkurasu] (n) ornate wrasse (Thalassoma pavo)
簪;髪挿[かんざし, kanzashi] (n) ornate hairpin
簪屋;髪挿屋[かんざしや, kanzashiya] (n) ornate hairpin store
美文調[びぶんちょう, bibunchou] (n) an ornate style
花文字[はなもじ, hanamoji] (n) ornate initial; capital letters; flowers planted to form characters
飾り石[かざりいし, kazariishi] (n) semi-precious stone; ornate stone; embellished stone

ornate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลายประดับ[adj.] (lāi pradap) EN: ornate FR:
แมงมุมเปลือกไม้ลายประดับ[n. exp.] (maēngmum pl) EN: Ornate Orb-weaver FR:
หน้าบัน[n.] (nāban) EN: pediment ; tympanum ; ornate gable end (of palaces and temples) FR: tympan [m] ; fronton [m] ; gable [m] = gâble [m]
ปลาหมู[n.] (plā mū) EN: Emperor ; Ornate Emperor FR:
ปลาทรายแดงโม่ง[n. exp.] (plā sāi daē) EN: ornate threadfin bream FR:
ปราสาท[n.] (prāsāt) EN: castle ; tower ; royal hall ; religious hall ; house of the gods ; small ornate building with a cruciform ground plan and needle-like spire FR: château [m] ; ancienne tour [f] ; palais [m]
นกกระจิ๊ดธรรมดา[n. exp.] (nok krajit ) EN: Yellow-browed Warbler ; Inornate FR: Pouillot à grands sourcils [m] ; Pouillot inorné [m] ; Pouillot modeste [m] ; Pouillot à sourcils jaunes [m] ; Faux Roitelet [m][

ornate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pisaccasteißhuhn {n} [ornith.]Ornate Tinamou
Prachtadler {m} [ornith.]Ornate Hawk Eagle
Schmuckfruchttaube {f} [ornith.]Ornate Fruit Dove
Schwarzkehl-Ameisenschlüpfer {m} [ornith.]Ornate Antwren
Schmucktyrann {m} [ornith.]Ornate Flycatcher
Orangestreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon ornatissimus) [zool.]ornate butterfly
Schnörkelei {f}ornateness
Überladung {f}ornateness
schnörkelhaft; überladen {adj}ornate
überladen {adv}ornately
verziert; verschnörkelt {adj}ornate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ornate
Back to top