ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shrubbery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shrubbery*, -shrubbery-

shrubbery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrubbery (n.) ต้นไม้เตี้ย See also: ไม้พุ่ม Syn. shrubs, bushes, thick growth
English-Thai: HOPE Dictionary
shrubbery(ชรับ'บะรี) n. ต้นไม้ขนาดเล็กทั้งหลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He weighed them down with rocks and then he hid their bodies underneath shrubbery around the lake's edge.อืมหืม เขาถ่วงศพไว้ด้วยหิน แล้วซ่อนศพใต้พุ่มไม้ รอบๆริมทะเลสาบ
While we're acting like shrubbery in the background?ในขณะที่พวกเราแสดงเป็น พุ่มไม้อยู่ด้านหลังเหรอ?
I know the walls have ears, but apparently the shrubbery does, too.ข้ารู้ว่า กำแพงมีหูประตูมีช่อง แต่เห็นได้ชัดว่า ต้นไม้ก็ไม่ปลอดภัยเช่นกัน
The looters didn't see them under the shrubbery.คนปล้นสะดมไม่เห็น- พวกเขาอยู่ใต้พุ่มไม้
Skydiver whose chute didn't open, who fell 12,000 feet and landed in some shrubbery.นักกระโดดร่มที่ร่มชูชีพไม่กาง,ใครตก ลงมาจาก12,000ฟุต ลงบนดินและหญ้าต้นเล็กๆได้
Lose the landscaping, the shrubbery, the trees. Parking lots, exits, entrances.ลบออกส่วนที่เป็นสวน พุ่มไม้ ต้นไม้
They take everything in the neighborhood-- bikes, toys, shrubbery.พวกเขาไปขโมยของตามละแวกบ้าน จักรยาน ของเล่น ต้นไม้
I, myself, am rooting for the shrubbery.L, ตัวเองกำลังเอาใจช่วยพุ่มไม้

shrubbery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
低木[ていぼく, teiboku] (n) shrub; shrubbery
植え込み;植込み;植込(io)[うえこみ, uekomi] (n) thick growth of plants; plantation; shrubbery; thicket

shrubbery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม้พุ่ม[n. exp.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
พุ่ม[n.] (phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery FR: buisson [m] ; taillis [m] ; arbrisseau [m] ; arbuste [m] ; massif d'arbustes [m]
พุ่มไม้[n. exp.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood FR: buisson [m] ; fourré [m] ; massif d'arbustes [m] ; branchages [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shrubbery
Back to top