ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

florid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *florid*, -florid-

florid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
florid (adj.) ที่มีผิวหน้าแดงก่ำ Syn. red-faced, ruddy Ops. pale, pallid
English-Thai: HOPE Dictionary
florid(ฟลอ'ริด) adj. แดง,คล้ายดอกไม้,ประดับมากเกินไป,หรูหรา,เต็มไปด้วยดอกไม้, See also: floridness n., Syn. flowery
florida(ฟลอ'ริดา) n,รัฐพลอริด้าของสหรัฐอเมริกา
English-Thai: Nontri Dictionary
florid(adj) หรูหราฉูดฉาด,แดงเรื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
florid๑. สีแดงสด๒. -ปรากฏชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Found out they were wanted in Arizona and in Florida... and they made a fortune here this summer.แล้วแกก็ยังถูกตำรวจหมายหัวอยู่ที่ อริโซน่า กับ ฟอลิด้า ด้วย... ตอนนี้พวกแกเลยมาหากินกันแถวนี้
This is a retirement ville. Sort of like Florida.ยังกับบ้านคนชราที่ฟลอริด้าเลย
But now he's asking me to go to Florida and do a hit with Anthony.แต่ตอนนี้เขาบอกให้ผมไปฟลอริด้า และเก็บเด็กนั่นกับแอนโธนี่
That's when I knew I would never have come back from Florida alive.ผมรู้ทันทีว่าคงไม่มีชีวิตกลับมา จากฟลอริด้าแล้วแน่
He's goin' out of town, Florida. And he asked me if I'd take care of her while he's gone.เขา Goin 'ออกจากเมืองฟลอริด้า และเขาถามฉันว่าฉันจะดูแลเธอในขณะที่เขาหายไป
Cole d'man in Greece where Armand's work is... and finally, the vulgar Coleman in Florida, where Armand's home is.โคล d'คนในกรีซที่ทำงานของอาร์มันด์เป็น ... และในที่สุดหยาบคายโคลแมนในฟลอริดาที่บ้านอาร์มันด์คือ
They moved... were moved... because... well... my mother always said, 'Live on Fisher Island... get buried in Palm Beach... that way you'll have the best of Florida.'พวกเขาย้าย ... ถูกย้าย ... เพราะ ...
Another television van just arrived. And a car. It says 'Florida Eagle.'รถตู้โทรทัศน์อื่นเพิ่งมาถึง และรถยนต์ มันบอกว่า 'ฟลอริด้า Eagle.
Copy that, K-4 WLD. How's the weather down there in Florida?คัดลอกที่ เคสี่ ดับลยู เอล ดี สภาพ อากาศเป็นวิธีที่มีการลงในฟลอริด้า?
...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week.จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้
And we will get out of here... what do you say we go down to Florida, we get ourselves a boat, and we stock it with all the nicest, yummiest things... we can possibly get our hands on,และเราจะได้รับจากที่นี่ ... สิ่งที่คุณบอกว่าเราไปลงไปที่ฟลอริด้า ตัวเราเองที่เราได้รับเรือ และเราสต็อกกับทุก อร่อยที่สุดสิ่ง yummiest ...
I thought your mother was in Florida.-I thought your mother was in Florida.

florid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花腔[huā qiāng, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄤ, 花腔] florid ornamentation in opera; coloratura
花貌蓬心[huā mào péng xīn, ㄏㄨㄚ ㄇㄠˋ ㄆㄥˊ ㄒㄧㄣ, 花貌蓬心] florid outside appearance, unkempt interior (成语 saw)
文饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, 文饰 / 文飾] to polish a text; rhetoric; ornate language; to use florid language to conceal errors; to gloss over
卡纳维尔角[Kǎ nà wéi ěr jiǎo, ㄎㄚˇ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄐㄧㄠˇ, 卡纳维尔角 / 卡納維爾角] Cape Canaveral, Florida
佛罗里达州[Fó luó lǐ dá zhōu, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ ㄓㄡ, 佛罗里达州 / 佛羅裡達州] Florida
佛罗里达[fú luó lǐ dá, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ, 佛罗里达 / 佛羅里達] Florida
弗罗里达[Fú luó lǐ dá, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ, 弗罗里达 / 弗羅裡達] Florida, US state
弗罗里达州[Fú luó lǐ dá zhōu, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ ㄓㄡ, 弗罗里达州 / 弗羅裡達州] Florida, US state
格尔夫波特[gé ěr fū bō tè, ㄍㄜˊ ㄦˇ ㄈㄨ ㄅㄛ ㄊㄜˋ, 格尔夫波特 / 格爾夫波特] Gulf Port (Florida or Mississippi)

florid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
詩藻;詞藻[しそう, shisou] (n) florid expression; poetical talent
アメリカ山法師;亜米利加山法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida)
カリビアンリーフシャーク;カリビアン・リーフ・シャーク[, karibianri-fusha-ku ; karibian . ri-fu . sha-ku] (n) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil)
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico)
フロリダ[, furorida] (n,adj-no) Florida; (P)
フロリダバス;フロリダ・バス[, furoridabasu ; furorida . basu] (n) Florida black bass (Micropterus salmoides)
フロリダパンサー;フロリダ・パンサー[, furoridapansa-; furorida . pansa-] (n) Florida panther (Puma concolor coryi)
ペレス目白鮫[ペレスめじろざめ;ペレスメジロザメ, peresu mejirozame ; peresumejirozame] (n) (uk) (See カリビアンリーフシャーク) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil)
花水木[はなみずき;ハナミズキ, hanamizuki ; hanamizuki] (n) (uk) flowering dogwood (Cornus florida)
華やか(P);花やか[はなやか, hanayaka] (adj-na,n) showy; brilliant; gorgeous; florid; gay; (P)
赤らんだ[あからんだ, akaranda] (n) florid; ruddy
鉄線[てっせん, tessen] (n) (1) iron (steel) wire; (2) Chinese clematis; Clematis florida; leather flower

florid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พรรณนาโวหาร[n. exp.] (phannanā wō) EN: vivid description ; florid description FR:
ฟลอริดา[n. prop.] (Fløridā) EN: Florida FR: Floride [f]
ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง [n. exp.] (phai Filipp) EN: Florida beauty FR:
รัฐฟลอริดา[n. prop.] (Rat Fløridā) EN: State of Florida ; Florida FR: État de Floride ; Floride
สาหร่ายหางกระรอก[n. exp.] (sārāi hāng ) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า florid
Back to top