ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explode

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explode*, -explode-

explode ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explode (vi.) เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode (vt.) ทำให้ระเบิด Syn. blast, blow up, burst
explode (vt.) พิสูจน์ว่าผิด Syn. disprove, refute
explode (vi.) เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
explode (vi.) ระเบิด Syn. blast, blow up, burst
explode (vi.) ระเบิดอารมณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
explodent(เอคซฺโพล'เดินทฺ) n. วัตถุระเบิด
English-Thai: Nontri Dictionary
explode(vi) ระเบิด,ปะทุ,แตก,กระจายออก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อกแตก (v.) explode See also: blow up
ระเบิดอารมณ์ (v.) explode an anger See also: blow up in anger Ops. เก็บอารมณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do they bite - Do they snap - Or explode in the sackมันกัดมั้ย / มันทำร้ายเราได้มั้ย หรือมันจะระเบิดจากข้างใน
Have you ever loved a woman so completely... that the sound of your voice in her ear... could cause her body to shudder and explode with such intense pleasure... that only weeping could bring her full release?คุณเคยรักผู้หญิงหมดหัวใจ จนเสียงของคุณอยู่ในหูเธอ เป็นเหตุให้ร่างกายเธอสั่นสะท้าน
It's a place which is supposed to explode at any time.มันเป็นที่ที่อาจจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้
They'll just explode the whole house.พวกมันจะระเบิดบ้านทั้งหลัง
This castle is going to explode soon.ปราสาทนี้จะระเบิดแล้ว!
You must explode the truth onto the world.คุณต้องเปิดเผยความจริงให้ทั้งโลกได้รู้
Yeah, and she's great because she understands how pent-up feelings can just explode if you don't do anything about 'em.เธอเข้าใจดีเลย ยิ่งถ้าไปเก็บมันไว้ สักวันมันจะระเบิด จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
As long as he doesn't explode with Marc first.ถ้าไม่เสร็จมาร์คไปก่อนล่ะนะ
I need a man who cares enough to explode when he thinks he's gonna lose me.ฉันต้องการคนที่ห่วงฉันมากพอที่จะระเบิด ตอนที่เค้ารู้ว่าต้องเสียฉันไป
Was it just like-- did your head just explode with the amazingness?มันแค่เหมือนหัวของเด็กแค่ โผล่มากับรู้สึกเนื้อเต้น
It makes me feel like the whole world could explode at any moment.มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกกำลังจะระเบิด
Look, i could let you go, and you could explode again.ผมให้คุณไปได้ แต่คุณก็อาจระเบิดได้อีก

explode ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhà, ㄓㄚˋ, 炸] explode
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 爆炸] explosion; to explode; to blow up; to detonate

explode ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO

explode ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode FR: rater ; faire long feu
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast FR: exploser ; éclater
ระเบิดอารมณ์[v. exp.] (raboēt ārom) EN: explode ; flare up (at s.o.) FR: avoir une prise de bec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explode
Back to top