ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*explode*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น explode, -explode-

*explode* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explode (vi.) เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode (vt.) ทำให้ระเบิด Syn. blast, blow up, burst
explode (vt.) พิสูจน์ว่าผิด Syn. disprove, refute
explode (vi.) เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
explode (vi.) ระเบิด Syn. blast, blow up, burst
explode (vi.) ระเบิดอารมณ์
unexploded (adj.) ไม่ด้าน (กระสุน) Syn. loaded
English-Thai: HOPE Dictionary
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
explodent(เอคซฺโพล'เดินทฺ) n. วัตถุระเบิด
English-Thai: Nontri Dictionary
explode(vi) ระเบิด,ปะทุ,แตก,กระจายออก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบิดอารมณ์ (v.) explode an anger See also: blow up in anger Ops. เก็บอารมณ์
อกแตก (v.) explode See also: blow up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now my country explodes, and you still cling to your rightness.{\cHFFFFFF}And now my country explodes, and you still cling to your rightness.
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง
I'm going to explode, but I won't.ฉันจะระเบิด แต่ฉันจะไม่ได้
And the whole idea just explodes into something absolutely spectacular.จากความคิดนั้น กลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมา
Do they bite - Do they snap - Or explode in the sackมันกัดมั้ย / มันทำร้ายเราได้มั้ย หรือมันจะระเบิดจากข้างใน
Have you ever loved a woman so completely... that the sound of your voice in her ear... could cause her body to shudder and explode with such intense pleasure... that only weeping could bring her full release?คุณเคยรักผู้หญิงหมดหัวใจ จนเสียงของคุณอยู่ในหูเธอ เป็นเหตุให้ร่างกายเธอสั่นสะท้าน
Because of that my family exploded my parents divorcedเพราะนั่นทำให้ครอบครัวของผมแตกแยก พ่อกับแม่ของฉันต้องหย่าขาดกัน
So it exploded all over the kitchen?งั้นมันก็ระเบิดเต็มครัวไปหมดเลยหรอคะ?
It's a place which is supposed to explode at any time.มันเป็นที่ที่อาจจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้
They'll just explode the whole house.พวกมันจะระเบิดบ้านทั้งหลัง
Then, our ceiling exploded. I got chunks of plaster all over me.ต่อมา เพดานห้องยังถล่มใส่ฉันอีก
This castle is going to explode soon.ปราสาทนี้จะระเบิดแล้ว!

*explode* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 爆炸] explosion; to explode; to blow up; to detonate
[zhà, ㄓㄚˋ, 炸] explode

*explode* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO

*explode* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode FR: rater ; faire long feu
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast FR: exploser ; éclater
ระเบิดอารมณ์[v. exp.] (raboēt ārom) EN: explode ; flare up (at s.o.) FR: avoir une prise de bec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *explode*
Back to top