ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exceed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exceed*, -exceed-

exceed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exceed (vt.) เกินกว่า See also: เกิน, มากกว่า Syn. outdo, surpass
exceeding (adj.) มากมาย (ทางวรรณคดี) See also: มหาศาล Syn. surpassing
exceedingly (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างมหาศาล, อย่างไม่ธรรมดา Syn. extremely, greatly, very
English-Thai: HOPE Dictionary
exceed(เอคซฺซีด') v. เกินกว่า,มากกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด,ออกนอกลู่นอกทาง, See also: exceedable adj. ดูexceed exceeder n. ดูexceed, Syn. outdo
exceeding(อิคซีด'ดิง) adj. เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ -miss
English-Thai: Nontri Dictionary
exceed(vt) มากกว่า,ทำเกิน,เกินกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด
exceeding(adj) มากมาย,เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ
exceedingly(adv) เหนือกว่า,มากมาย,เหลือเกิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินซ้าย (v.) exceed in the left side See also: be inclined to the left
กินขวา (v.) exceed in the right side See also: be inclined to the right Ops. กินซ้าย
เกินกำลัง (v.) exceed one´s power See also: exceed one´s ability, exceed one´s status Syn. เกินตัว, เกินฐานะ
เกินฐานะ (v.) exceed one´s power See also: exceed one´s ability, exceed one´s status Syn. เกินตัว
มากเกิน (adv.) exceedingly See also: over, extremely
ยิ่งนัก (adv.) exceedingly See also: extremely, increasingly, more and more, supremely
ล้ำ (adv.) exceedingly See also: extremely, very, exceptionally, extraordinarily Syn. ยิ่ง
เกินการ (adv.) exceedingly See also: over, extremely Syn. มากเกิน
เหลือเข็ญ (adv.) exceedingly See also: terribly, extremely, intolerably Syn. แสนเข็ญ, ลำเค็ญ Ops. สบาย
เหลือแสน (adv.) exceedingly See also: extremely Syn. เหลือเกิน, มากมาย, เหลือล้น, เหลือหลาย
เหลือเข็ญ (v.) be exceedingly difficult See also: be terribly troublesome, be too/extremely difficult, be intolerably hard Syn. ยากลำบาก, แสนเข็ญ Ops. สบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're right! His power does exceed my own!เจ้าพูดถูก พลังของเขามากกว่าของข้า
And be so generous with the rest, they will always exceed their income.และใจดีกับทุกคน พวกเขาจะใช้เงินเกินรายได้
If you consider the overall improvement to the company, the system will exceed these predictions.ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาของบริษัทโดยรวม ระบบนี้จะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เราคาดไว้
If the opponents exceed you in number, beat the leader and it's all over.ถ้าอยู่ฝ่ายตรงข้าม มีมากกว่าฝ่ายคุณ จัดการหัวหน้าพวกมัน และ พวกมันทั้งหมด คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหม
Yeah which means I'd exceed Noto. .ใช่ นั้นก็หมายความว่า ฉันเหนือกว่าโนโตะ
Thus I will exceed Notoนั้นทำให้ผมเหนือหว่าโนโตะ
This is how I will exceed you, right?ผมรอเวลานี้มานานแล้ว
You do not have permission to exceed your authority and act independently.อาเรีย ฟังให้ดี คุณไม่ได้รับอณุญาต
You do not have permission to exceed your authority and act independently, you understand?คุณไม่ได้รับอณุญาต ให้กระทำการ โดยอิสระ รเข้าใจรึปล่าว?
It looks like my annual salary this year will exceed 5 millionดูเหมือนว่ารายได้ปีนี้ของฉันจะเกินห้าล้านนะ
Because in order to build our nation we must all exceed our own expectations.เพราะในการที่เราจะสร้างชาติได้นั้น.. เราจะต้องทำให้ได้.. เกินความคาดหมายของตัวเอง
You exceed even my high expectations.เธอทำได้แม้ว่าความคาดหวังของฉันจะสูง

exceed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
越俎代庖[yuè zǔ dài páo, ㄩㄝˋ ㄗㄨˇ ㄉㄞˋ ㄆㄠˊ, 越俎代庖] lit. to go beyond the sacrificial altar and take over the kitchen (成语 saw); fig. to exceed one's place and meddle in other people's affairs; to take matters into one's own hands
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, 不得了] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly
十二分[shí èr fēn, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ, 十二分] exceedingly; hundred percent; everything and more
[yú, ㄩˊ, 隃] exceed; jump over
极了[jí le, ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙, 极了 / 極了] extremely; exceedingly
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, 供大于求 / 供大於求] supply exceeds demand
高于[gāo yú, ㄍㄠ ㄩˊ, 高于 / 高於] greater than; to exceed
超凡[chāo fán, ㄔㄠ ㄈㄢˊ, 超凡] out of the ordinary; exceedingly (good)
供过于求[gōng guò yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, 供过于求 / 供過於求] supply exceeds demand
出乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 出乎意料] unexpected; exceeding all expectations
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus

exceed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レクリェーショナルダイビング[, rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P)
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much
こよなく[, koyonaku] (adv) exceedlingly
スピード違反[スピードいはん, supi-do ihan] (n) exceeding the speed limit; speeding
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P)
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P)
想定外[そうていがい, souteigai] (adj-no,n) beyond expectations; beyond what one expected; not foreseen; exceeding assumptions
極めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P)
殊の外;殊の他[ことのほか, kotonohoka] (adv) exceedingly; unusually; exceptionally
炎上[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P)
甚く[いたく, itaku] (adv) exceedingly
甚だ[はなはだ, hanahada] (adv) very; greatly; exceedingly; (P)
甚だ以て[はなはだもって, hanahadamotte] (exp) exceedingly
真夏日[まなつび, manatsubi] (n) day on which the temperature exceeds 30 degrees Centigrade
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly
至って[いたって, itatte] (adv) very much; exceedingly; extremely; (P)
至極[しごく, shigoku] (adj-na,adv,n) very; extremely; exceedingly
越える(P);超える(P)[こえる, koeru] (v1,vi) (1) (esp. 越える) to cross over; to cross; to pass through; to pass over (out of); (2) (esp. 超える) to exceed; (P)
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P)
越権行為[えっけんこうい, ekkenkoui] (n) exceeding one's authority; abusing one's legal authority; ultra vires activities
身が持たない[みがもたない, migamotanai] (exp,adj-i) not to be able to keep one's health; exceeding the limits of one's body; not to be able to maintain one's fortune
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P)
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P)
重ね重ね[かさねがさね, kasanegasane] (adv) frequently; sincerely; exceedingly
限り無く;限りなく[かぎりなく, kagirinaku] (adv) without end; exceedingly
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
余る[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed

exceed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คับ[v.] (khap) EN: overflow ; exceed a limit ; spill over ; overcrowd FR:
กินขวา[v.] (kinkhwā) EN: exceed in the right side ; be too far on the right ; be inclined to the right ; pull to the right ; wear away on the right side FR: déborder à droite ; pencher à droite ; être trop à droite
กินซ้าย[v.] (kinsāi) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left ; pull to the left ; wear away on the left side ; be too far on the left FR: déborder à gauche ; pencher à gauche ; être trop à gauche
เกิน[v.] (koēn) EN: exceed ; go beyond ; surpass FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
เกินกำหนดเวลา[v. exp.] (koēn kamnot) EN: exceed the deadline FR:
เกินฐานะ[v. exp.] (koēn thāna) EN: exceed one's powers FR:
ละเมิด[v.] (lamoēt) EN: infringe ; break ; violate ; exceed ; transgress ; breach FR: enfreindre ; violer ; transgresser
เลย[v.] (loēi) EN: surpass ; exceed ; top ; go beyond FR: dépasser ; excéder ; surpasser
ล่วง[v.] (lūang = lua) EN: pass ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep FR: dépasser ; outrepasser
ทำเกิน[v.] (tham koēn) EN: exceed FR: excéder
เฉียบ[adv.] (chīep) EN: exceedingly ; extremely ; very FR: extrêmement
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; intensely ; exceedingly ; excessively FR: extrêmement ; très
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
เกินการ[adv.] (koēnkān) EN: too ; too much ; excessively ; exceedingly FR: trop
กว่าชื่น[adv.] (kwācheūn) EN: exceedingly FR:
กว่าชิ่น[adv.] (kwāchin) EN: exceedingly FR:
เหลือเข็ญ[X] (leūakhen) EN: exceedingly difficult ; suffering severe hardships FR:
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลือแหล่[adv.] (leūalaē) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือหลาย[adv.] (leūalāi) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือล้น ; เหลือหลาย ; เหลือแหล่[adv.] (leūalon) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively FR:
เลอเลิศ[adj.] (loēloēt) EN: exceedingly fine ; outstanding ; superlative FR:
หนักหนา[adv.] (naknā) EN: extremely ; exceedingly ; very much ; to a serious extreme FR: extrêmement ; vraiment beaucoup
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly FR:
เป็นการใหญ่[adv.] (penkānyai) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably FR: en grand ; à grande échelle
แปร๊ด[adv.] (praēt) EN: exceedingly FR:
แสน[adv.] (saēn) EN: exceedingly ; extremely ; enormously FR:
แสนจะ[adv.] (saēn ja) EN: awfully ; exceedingly FR:
เต็มที[adv.] (temthī) EN: awfully ; very ; extremely ; exceedingly FR:
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
ทายาด[adv.] (thāyāt) EN: extremely ; exceedingly ; utmost FR:
ไตร[adv.] (trai) EN: exceedingly FR:
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably ; a great deal FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément
ยิ่ง[adj.] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งนัก[adv.] (ying-nak) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely FR:

exceed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bemessungsgrundlage {f} | die Bemessungsgrundlage überschreitenassessment basis | to exceed the assessment basis
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exceed
Back to top