ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*exaggerate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exaggerate, -exaggerate-

*exaggerate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exaggerate (vt.) กล่าวเกินจริง See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง Syn. overstate
exaggerate (vi.) กล่าวเกินจริง See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง Syn. overstate
exaggerated (adj.) ซึ่งเฟ้อ See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง Syn. overblown
exaggerated (adj.) เกี่ยวกับเรื่องประโลมโลก See also: ซึ่งแสดงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือมากไป Syn. sensational
exaggerated (adj.) เกินจริง See also: เกินธรรมดา, ผิดปกติ Syn. excessive, unreasonable Ops. average, reasonable
exaggerated (adv.) อย่างเชื่อถือไม่ได้ Ops. credibly, reasonably
English-Thai: HOPE Dictionary
exaggerate(อิกแซจ'จะเรท) vt.,vi. พูดเกินความจริง,อวดโต,เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ., See also: exaggeration n. ดูexaggerate exaggerator n. ดูexaggerate exaggerated adj. ดูexaggerate
English-Thai: Nontri Dictionary
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exaggerateเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวเกินจริง (v.) exaggerate Syn. พูดเกินจริง Ops. กล่าวตามจริง
พูดเกินจริง (v.) exaggerate Ops. กล่าวตามจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, the newspapers greatly exaggerated the incident.ดีหนังสือพิมพ์อย่างมากที่พูดเกินจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
He is lonely. He exaggerates his feelings. It is normal.เขาเป็นคนขี้เหงา เขาแสดงออกความรู้สึกของเขา มันเป็นเรื่องปกติ
Well, you shall. But I warn you, your brother has grossly exaggerated my talents.คุณได้ฟังแน่ แต่ฉันขอเตือนก่อนนะว่า พี่ชายคุณพูดเกินจริงไปมากเกี่ยวกับพรสวรรค์ของฉัน
My brother never exaggerates. He always tells the absolute truth.พี่ชายฉันไม่เคยพูดเกินความจริงเลย เขามักจะพูดแต่ความจริงทั้งสิ้น
When the characters reached the magazine... they were exaggerated... as always happens.เมื่อตัวละครถูกพิมพ์ลงหนังสือ มันจะถูกวาดเกินจริง มันเป็นเช่นนั้นเสมอ
Okay, I'm a liar. But I don't exaggerate. That is what he said.ก็ใช่ ฉันปิดบังคุณ แต่ฉันก็ไม่ได้พูดเกินจริง เขาบอกฉันอย่างนั้นจริงๆนะ
Don't exaggerate so much.พวกเราถูกกำหนดไว้แล้ว
Don't exaggerate! You have never even had a patron.อย่ามาคุยไปหน่อยเลย เธอยังไม่เคยมีผู้อุปถัมภ์ด้วยซ้ำ
I know I like to exaggerate a bit, but...ผมรู้มันดูเหมือน เว่อร์ไปนะ
They can serve to magnify the significance of some trivial step forward, exaggerate the seeming importance of some massive setback.มันถูกนำมาใช้เน้นความสำคัญ ของการก้าวไปข้างหน้าทีละนิด และใช้ลดความสำคัญให้เหลือน้อยเกินจริง
Make sure you really exaggerate "no" so they can lip-read it.ขอคำว่า "ไม่" แบบชัดๆ พวกนั้นจะได้สังเกตปากได้
This is not exaggerated. You never answer the phone every time I call.แม่ก็คิดถึงแกจนตาจะถลนออกมาอยู่แล้วนะ

*exaggerate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸大[kuā dà, ㄎㄨㄚ ㄉㄚˋ, 夸大 / 誇大] exaggerate
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, 未免] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate)

*exaggerate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge
大げさ(P);大袈裟[おおげさ, oogesa] (adj-na,n) grandiose; exaggerated; (P)
尾ひれをつける;尾鰭を付ける;尾ひれを付ける[おひれをつける, ohirewotsukeru] (exp,v1) to exaggerate; to embellish (a story, rumor, etc.)
御大層;ご大層[ごたいそう, gotaisou] (adj-na,n) exaggerated story
書き立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to write (a person) up (in a positive or negative light); to write something up so that it stands out; to write up in an exaggerated fashion; to detail; to list
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies
虚誕[きょたん, kyotan] (n) exaggerated talk
言い過ぎる;言過ぎる[いいすぎる, iisugiru] (v1,vt) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate
言い過ごす;言過ごす[いいすごす, iisugosu] (v5s) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype

*exaggerate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝอย[v.] (føi) EN: exaggerate ; boast ; brag FR: exagérer ; se vanter
กล่าวเกินจริง[v. exp.] (klāo koēn j) EN: exaggerate FR: exagérer
เกินความจริง[adj.] (koēn khwāmj) EN: exaggerated ; overstated FR: exagéré
เกินความเป็นจริง[adj.] (koēn khwām ) EN: exaggerated FR: exagéré
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
พูดเกินจริง[v. exp.] (phūt koēn j) EN: exaggerate FR: exagérer
พูดเกินความจริง[v. exp.] (phūt koēn k) EN: exaggerate ; exaggerate a lot FR: exagérer
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized FR:
สตอร์เบอรี[v.] (satøboērī) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly FR: faire le matamore
ตอแหล[v.] (tølaē) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense FR: mentir ; affabuler
เว่อร์[v.] (woē) EN: exaggerate ; go overboard (in) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *exaggerate*
Back to top